Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2019/1961 z dne 17. oktobra 2019 o izvedbenih pravilih za obravnavanje podatkov stopnje CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in SECRET UE/EU SECRET 32019D1961 2.12.2019 22.12.2019 1 20
2 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2019/1962 z dne 17. oktobra 2019 o izvedbenih pravilih za obravnavanje podatkov stopnje RESTREINT UE/EU RESTRICTED 32019D1962 2.12.2019 22.12.2019 21 36
3 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2019/1963 z dne 17. oktobra 2019 o določitvi izvedbenih pravil za industrijsko varnost v zvezi s pogodbami o javnih naročilih s tajnimi podatki 32019D1963 2.12.2019 22.12.2019 37 76
4 Sklep Komisije z dne 29. novembra 2019 o spremembi Sklepa 2017/C 31/12 o ustanovitvi strokovne skupine Komisije Platforma za dobrobit živali (Besedilo velja za EGP)2019/C 405/05 32019D1202(01) 2.12.2019 22.12.2019 5 5
5 Sklep Sveta (EU) 2019/2136 z dne 5. decembra 2019 o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992 32019D2136 13.12.2019 10.12.2019 3 4
6 Sklep Evropskega Sveta (EU) 2019/1989 z dne 28. novembra 2019 o imenovanju Evropske komisije 32019D1989 29.11.2019 1.12.2019 100 102
7 Sklep Sveta (EU) 2019/1949, sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljeno predsednico Komisije, z dne 25. novembra 2019 o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane Komisije, ter o razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa (EU) 2019/1393 32019D1949 26.11.2019 25.11.2019 16 18
8 Sklep Komisije (EU) 2019/1862 z dne 6. novembra 2019 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanja nekaterih njihovih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani Komisije v okviru sistema Unije za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje 32019D1862 7.11.2019 10.11.2019 17 24
9 Sklep Komisije z dne 16. decembra 2019 o obnovitvi mandata strokovne skupine Komisije platforma za dobro davčno upravljanje, agresivno davčno načrtovanje in dvojno obdavčevanje2019/C 428/08 32019D1220(02) 20.12.2019 17.6.2019 34 40
10 Sklep Komisije (EU) 2019/236 z dne 7. februarja 2019 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanja nekaterih njihovih pravic v okviru obdelave osebnih podatkov s strani Evropske komisije za namene notranje varnosti institucij Unije 32019D0236 8.2.2019 11.2.2019 144 149
11 Sklep Komisije (EU) 2018/1927 z dne 5. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede obdelave osebnih podatkov s strani Evropske komisije na področju konkurence v zvezi z zagotavljanjem informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanjem nekaterih pravic 32018D1927 10.12.2018 11.12.2018 39 44
12 Sklep Komisije (EU) 2018/1961 z dne 11. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanjem nekaterih njihovih pravic za namen dejavnosti notranje revizije 32018D1961 12.12.2018 11.12.2018 35 40
13 Sklep Komisije (EU) 2018/1962 z dne 11. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede obdelave osebnih podatkov s strani Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v zvezi z zagotavljanjem informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanjem nekaterih njihovih pravic v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta 32018D1962 12.12.2018 11.12.2018 41 46
14 Sklep Komisije (EU) 2018/1996 z dne 14. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejitve nekaterih njihovih pravic v okviru obdelave osebnih podatkov za namene preiskav o trgovinski zaščiti in trgovinski politiki 32018D1996 17.12.2018 11.12.2018 40 44
15 Sklep Komisije (EU) 2019/154 z dne 30. januarja 2019 o notranjih pravilih glede omejitve pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do dostopa do njihovih zdravstvenih kartotek 32019D0154 31.1.2019 11.12.2018 33 35
16 Sklep Komisije z dne 7. junija 2018 o formalizaciji strokovne skupine Komisije za carinsko politiko 32018D0612(01) 12.6.2018 2.7.2018 3 7
17 Sklep Komisije z dne 31. januarja 2018 o kodeksu ravnanja članov Evropske komisije 32018D0221(02) 21.2.2018 1.2.2018 7 20
18 2014/839/EU, Euratom: Sklep Komisije z dne 25. novembra 2014 o objavi informacij o sestankih članov Komisije z organizacijami ali samozaposlenimi osebami 32014D0839 28.11.2014 29.11.2014 22 24
19 Protokol o sodelovanju med Evropsko komisijo in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 32012Y0405(01) 5.4.2012 22.2.2012 1 5
20 Protokol o sodelovanju med Evropsko komisijo in Odborom regij 32012Y0405(02) 5.4.2012 16.2.2012 6 10
21 Uredba (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del 32008R1137 21.11.2008 11.12.2008 1 54
22 Uredba (ES) št. 1103/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Tretji del 32008R1103 14.11.2008 4.12.2008 80 84
23 Sklep Komisije z dne 6. novembra 2002 o ustanovitvi Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic 32003D0522 22.7.2003 6.11.2002 0 0
24 2000/44/EG, EGKS, Euratom: Beschluß des Rates vom 17. Dezember 1999 zur Erledigung der Rechtssache Bangemann 32000D0044 21.1.2000 17.12.1999 0 0
25 81/1062/Euratom, ECSC, EEC: Council Decision of 15 December 1981 amending the Council Decision of 4 June 1973 determining the emoluments of former members of the Commission of the European Communities whose duties end on 4 January 1973 and the Council Decision of 14 October 1958 determining the emoluments of former members of the ECSC Court of Justice 31981D1062 31.12.1981 1.1.1982 0 0
26 31973D0604(01) 4.6.1973 4.6.1973 0 0
27 73/2/ECSC, EEC, Euratom: Commission Decision of 6 January 1973 on delegation of signature 31973D0002 6.1.1973 6.1.1973 0 0
28 /* 70/329/ECSC, EEC, Euratom: Decision on the delegation of the power of signature */ 31970D0329 3.7.1970 2.7.1970 0 0
29 Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 421/68 Sveta z dne 5. aprila 1968 o spremembi Uredbe št. 423/67/EGS, 6/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov za člane Komisij EGS in ESAE ter Visoke oblasti, ki niso bili imenovani za člane enotne Komisije Evropskih skupnosti 31968R0421 9.4.1968 1.1.1968 0 0
30 Uredba št. 423/67/EGS, 6/67/Euratom Sveta z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov za člane Komisij EGS in ESAE ter Visoke oblasti, ki niso bili imenovani za člane enotne Komisije Evropskih skupnosti 31967R0423 8.8.1967 28.8.1967 0 0
31 Council Agreement of 30 January 1966 on cooperation between the Council of Ministers and the Commission /* Luxembourg Compromise */ 41966X0130 30.1.1966 30.1.1966 0 0
32 Decision No 22/60 of 7 September 1960 on the implementation of Article 15 of the Treaty 31960S0022 29.9.1960 19.10.1960 0 0
33 General Rules of Organization of 20 April 1960 31960Q0503 3.5.1960 20.4.1960 0 0
34 2000/365/ES: Prečiščena različica Sklepa Sveta z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda 32014Y1201(01) 1.12.2014 / 1 5
35 2014/414/EU: Sklep Evropskega sveta z dne 27. junija 2014 s katerim Evropskemu parlamentu predlaga kandidata za predsednika Evropske komisije 32014D0414 1.7.2014 / 52 52
36 Règlement intérieur type — Décision 1999/468/CE du Conseil — Règlement intérieur du comité … 32001Y0206(01) 6.2.2001 / 0 0