Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Sklep Komisije (EU) 2019/236 z dne 7. februarja 2019 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanja nekaterih njihovih pravic v okviru obdelave osebnih podatkov s strani Evropske komisije za namene notranje varnosti institucij Unije 32019D0236 8.2.2019 11.2.2019 144 149
2 Sklep Komisije (EU) 2018/1927 z dne 5. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede obdelave osebnih podatkov s strani Evropske komisije na področju konkurence v zvezi z zagotavljanjem informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanjem nekaterih pravic 32018D1927 10.12.2018 11.12.2018 39 44
3 Sklep Komisije (EU) 2018/1961 z dne 11. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanjem nekaterih njihovih pravic za namen dejavnosti notranje revizije 32018D1961 12.12.2018 11.12.2018 35 40
4 Sklep Komisije (EU) 2018/1962 z dne 11. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede obdelave osebnih podatkov s strani Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) v zvezi z zagotavljanjem informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanjem nekaterih njihovih pravic v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta 32018D1962 12.12.2018 11.12.2018 41 46
5 Sklep Komisije (EU) 2018/1996 z dne 14. decembra 2018 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejitve nekaterih njihovih pravic v okviru obdelave osebnih podatkov za namene preiskav o trgovinski zaščiti in trgovinski politiki 32018D1996 17.12.2018 11.12.2018 40 44
6 Sklep Komisije (EU) 2019/154 z dne 30. januarja 2019 o notranjih pravilih glede omejitve pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do dostopa do njihovih zdravstvenih kartotek 32019D0154 31.1.2019 11.12.2018 33 35
7 Sklep Komisije z dne 7. junija 2018 o formalizaciji strokovne skupine Komisije za carinsko politiko 32018D0612(01) 12.6.2018 2.7.2018 3 7
8 Sklep Komisije z dne 31. januarja 2018 o kodeksu ravnanja članov Evropske komisije 32018D0221(02) 21.2.2018 1.2.2018 7 20
9 Sklep Sveta (EU, Euratom) 2017/1244, sprejet v medsebojnem soglasju s predsednikom Komisije, z dne 7. julija 2017 o imenovanju člana Evropske komisije 32017D1244 11.7.2017 7.7.2017 12 12
10 Sklep Sveta (EU, Euratom) 2016/1706, sprejet v medsebojnem soglasju s predsednikom Komisije, z dne 19. septembra 2016 o imenovanju člana Evropske komisije 32016D1706 23.9.2016 19.9.2016 12 12
11 2014/839/EU, Euratom: Sklep Komisije z dne 25. novembra 2014 o objavi informacij o sestankih članov Komisije z organizacijami ali samozaposlenimi osebami 32014D0839 28.11.2014 29.11.2014 22 24
12 2014/716/EU, Euratom: Sklep Sveta, sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljenim predsednikom Komisije, z dne 15. oktobra 2014 o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane Komisije ter o razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa 2014/648/EU, Euratom 32014D0716 17.10.2014 6.11.2014 29 31
13 2014/749/EU: Sklep Evropskega Sveta z dne 23. oktobra 2014 o imenovanju Evropske komisije 32014D0749 31.10.2014 1.11.2014 36 38
14 Protokol o sodelovanju med Evropsko komisijo in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 32012Y0405(01) 5.4.2012 22.2.2012 1 5
15 Protokol o sodelovanju med Evropsko komisijo in Odborom regij 32012Y0405(02) 5.4.2012 16.2.2012 6 10
16 Uredba (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del 32008R1137 21.11.2008 11.12.2008 1 54
17 Uredba (ES) št. 1103/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Tretji del 32008R1103 14.11.2008 4.12.2008 80 84
18 Sklep Komisije z dne 6. novembra 2002 o ustanovitvi Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic 32003D0522 22.7.2003 6.11.2002 0 0
19 2000/44/EG, EGKS, Euratom: Beschluß des Rates vom 17. Dezember 1999 zur Erledigung der Rechtssache Bangemann 32000D0044 21.1.2000 17.12.1999 0 0
20 81/1062/Euratom, ECSC, EEC: Council Decision of 15 December 1981 amending the Council Decision of 4 June 1973 determining the emoluments of former members of the Commission of the European Communities whose duties end on 4 January 1973 and the Council Decision of 14 October 1958 determining the emoluments of former members of the ECSC Court of Justice 31981D1062 31.12.1981 1.1.1982 0 0
21 31973D0604(01) 4.6.1973 4.6.1973 0 0
22 73/2/ECSC, EEC, Euratom: Commission Decision of 6 January 1973 on delegation of signature 31973D0002 6.1.1973 6.1.1973 0 0
23 /* 70/329/ECSC, EEC, Euratom: Decision on the delegation of the power of signature */ 31970D0329 3.7.1970 2.7.1970 0 0
24 Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 421/68 Sveta z dne 5. aprila 1968 o spremembi Uredbe št. 423/67/EGS, 6/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov za člane Komisij EGS in ESAE ter Visoke oblasti, ki niso bili imenovani za člane enotne Komisije Evropskih skupnosti 31968R0421 9.4.1968 1.1.1968 0 0
25 Uredba št. 423/67/EGS, 6/67/Euratom Sveta z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov za člane Komisij EGS in ESAE ter Visoke oblasti, ki niso bili imenovani za člane enotne Komisije Evropskih skupnosti 31967R0423 8.8.1967 28.8.1967 0 0
26 Council Agreement of 30 January 1966 on cooperation between the Council of Ministers and the Commission /* Luxembourg Compromise */ 41966X0130 30.1.1966 30.1.1966 0 0
27 Decision No 22/60 of 7 September 1960 on the implementation of Article 15 of the Treaty 31960S0022 29.9.1960 19.10.1960 0 0
28 General Rules of Organization of 20 April 1960 31960Q0503 3.5.1960 20.4.1960 0 0
29 2000/365/ES: Prečiščena različica Sklepa Sveta z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda 32014Y1201(01) 1.12.2014 / 1 5
30 2014/414/EU: Sklep Evropskega sveta z dne 27. junija 2014 s katerim Evropskemu parlamentu predlaga kandidata za predsednika Evropske komisije 32014D0414 1.7.2014 / 52 52
31 Règlement intérieur type — Décision 1999/468/CE du Conseil — Règlement intérieur du comité … 32001Y0206(01) 6.2.2001 / 0 0