Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2199 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo 32019R2199 30.12.2019 31.12.2019 1 254
2 Uredba (EU) 2019/496 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo 32019R0496 27.3.2019 28.3.2019 20 21
3 Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) 32009R0428 29.5.2009 27.8.2009 1 269
4 Index of items listed in Annex I to Council Regulation No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology 32000X0823 23.8.2000 23.8.2000 0 0
5 Uredba Sveta (EGS) št. 3648/91 z dne 11. decembra 1991 o določitvi načinov uporabe obrazca 302 in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3690/86 o odpravi carinskih formalnosti v okviru TIR Konvencije ob izhodu iz države članice na meji med dvema državama članicama in Uredbe (EGS) št. 4283/88 o odpravi nekaterih izhodnih formalnosti na notranjih mejah Skupnosti o uvedbi skupnih mejnih točk 31991R3648 17.12.1991 20.12.1991 0 0
6 Uredba Sveta (EGS) št. 1797/86 z dne 9. junija 1986 o odpravi nekaterih poštnih pristojbin za predložitev carini 31986R1797 12.6.1986 1.1.1988 0 0
7 Communication from the Commission concerning the consequences of the judgment given by the Court of Justice on 20 February 1979 in case 120/78 ('Cassis de Dijon') 31980Y1003(01) 3.10.1980 3.10.1980 0 0
8 Direktiva Komisije z dne 22. decembra 1969, ki temelji na določbah člena 33(7) o odpravi ukrepov, ki imajo enak učinek kot količinske omejitve pri uvozu in ki jih ne zajemajo drugi predpisi, sprejeti skladno s Pogodbo o ustanovitvi EGS 31970L0050 19.1.1970 22.12.1969 0 0
9 Commission Directive 70/32/EEC of 17 December 1969 on provision of goods to the State, to local authorities and other official bodies 31970L0032 19.1.1970 18.12.1969 0 0
10 Commission communication on the decisions of the European Court of Justice of 5 May 1982 and 21 May 1985 (the Gaston Schul cases) relating to the importation by an individual of used goods purchased in another Member State from an individual 31986Y0121(01) 21.1.1986 / 0 0
11 Priporočilo Komisije (EU) 2019/1318 z dne 30. julija 2019 o programih notranje skladnosti za nadzor trgovine z blagom z dvojno rabo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 32019H1318 5.8.2019 / 15 32
12 Recommandation de la Commission adressée aux États membres relative à la détermination de la notion de « résidence normale » pour l'application, dans les relations entre les États membres, du régime de l'importation temporaire aux véhicules routiers privés 31963H0119 20.2.1963 / 0 0
13 Sklep predstavnikov vlad držav članic Evropske gospodarske skupnosti, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 18. decembra 1978 o odpravi nekaterih poštnih pristojbin za predložitev carini 41979D0008 10.1.1979 / 0 0