Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba Komisije (EU) 2019/1582 z dne 25. septembra 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za imazalil v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R1582 26.9.2019 16.4.2020 1 14
2 Commission Implementing Directive (EU) 2020/177 of 11 February 2020 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC, Commission Directives 93/49/EEC and 93/61/EEC and Implementing Directives 2014/21/EU and 2014/98/EU as regards pests of plants on seeds and other plant reproductive material (Text with EEA relevance) (Besedilo velja za EGP) 32020L0177 13.2.2020 16.2.2020 1 77
3 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/103 z dne 17. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 glede usklajene razvrstitve aktivnih snovi (Besedilo velja za EGP) 32020R0103 24.1.2020 13.2.2020 1 4
4 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/103 z dne 17. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 glede usklajene razvrstitve aktivnih snovi (Besedilo velja za EGP) 32020R0103 24.1.2020 13.2.2020 1 4
5 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/178 z dne 31. januarja 2020 o predstavitvi informacij za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, in stranke poštnih storitev in nekaterih izvajalcev poslovnih dejavnosti v zvezi s prepovedmi glede vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta 32020R0178 10.2.2020 13.2.2020 1 3
6 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/29 z dne 14. januarja 2020 o neodobritvi trsnih taninov Vitis vinifera kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Besedilo velja za EGP) 32020R0029 15.1.2020 4.2.2020 1 2
7 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/152 z dne 3. februarja 2020 o prepovedi Romuniji, da na podlagi člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ponovno izda registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov klotianidin ali imidakloprid, za uporabo na Brassica napus proti Phyllotreta spp. ali Psylliodes spp. (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 458) (Besedilo v romunskem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP) 32020D0152 5.2.2020 4.2.2020 16 18
8 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/153 z dne 3. februarja 2020 o prepovedi Litvi, da na podlagi člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ponovno izda registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov tiametoksam, za uporabo na spomladanski oljni repici proti Phyllotreta spp. in/ali Psylliodes spp. (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 464) (Besedilo v litovskem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP) 32020D0153 5.2.2020 4.2.2020 19 21
9 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/23 z dne 13. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi tiakloprid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP) 32020R0023 14.1.2020 3.2.2020 8 11
10 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/27 z dne 13. januarja 2020 o odlogu datuma izteka odobritve propikonazola za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 (Besedilo velja za EGP) 32020D0027 14.1.2020 3.2.2020 39 40
11 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/27 z dne 13. januarja 2020 o odlogu datuma izteka odobritve propikonazola za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 (Besedilo velja za EGP) 32020D0027 14.1.2020 3.2.2020 39 40
12 Uredba Komisije (EU) 2019/1176 z dne 10. julija 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, mandipropamid in profoksidim v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R1176 11.7.2019 31.1.2020 1 25
13 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/17 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP) 32020R0017 13.1.2020 16.1.2020 11 13
14 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/17 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP) 32020R0017 13.1.2020 16.1.2020 11 13
15 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/18 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP) 32020R0018 13.1.2020 16.1.2020 14 16
16 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/18 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP) 32020R0018 13.1.2020 16.1.2020 14 16
17 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2094 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil in piraklostrobin (Besedilo velja za EGP) 32019R2094 9.12.2019 29.12.2019 102 104
18 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2148 z dne 13. decembra 2019 o posebnih pravilih v zvezi s sprostitvijo rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz karantenskih postaj in objektov za izolacijo na podlagi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta 32019R2148 16.12.2019 19.12.2019 156 158
19 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1969 z dne 26. novembra 2019 o odlogu datuma izteka odobritve IPBC za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP) 32019D1969 28.11.2019 18.12.2019 45 46
20 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1969 z dne 26. novembra 2019 o odlogu datuma izteka odobritve IPBC za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP) 32019D1969 28.11.2019 18.12.2019 45 46
21 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1950 z dne 25. novembra 2019 o odlogu datuma izteka odobritve K-HDO za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP) 32019D1950 26.11.2019 16.12.2019 19 20
22 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1950 z dne 25. novembra 2019 o odlogu datuma izteka odobritve K-HDO za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP) 32019D1950 26.11.2019 16.12.2019 19 20
23 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1951 z dne 25. novembra 2019 o odlogu datuma izteka odobritve tebukonazola za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP) 32019D1951 26.11.2019 16.12.2019 21 22
24 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1951 z dne 25. novembra 2019 o odlogu datuma izteka odobritve tebukonazola za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP) 32019D1951 26.11.2019 16.12.2019 21 22
25 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 20019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (Besedilo velja za EGP) 32019R1715 14.10.2019 14.12.2019 37 96
26 Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES 32016R2031 23.11.2016 14.12.2019 4 104
27 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 32019R2072 10.12.2019 13.12.2019 1 279
28 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1999 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Odločbe 2005/51/ES glede obdobja, v katerem se lahko za namene dekontaminacije v Unijo vnaša zemlja, onesnažena s pesticidi ali težko razgradljivimi organskimi snovmi (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8555) 32019D1999 2.12.2019 29.11.2019 37 38
29 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2032 z dne 26. novembra 2019 o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa glive Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (prej Gibberella circinata) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije ter razveljavitvi Odločbe 2007/433/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8359) 32019D2032 4.12.2019 27.11.2019 94 100
30 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1819 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kisa kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (Besedilo velja za EGP) 32019R1819 31.10.2019 20.11.2019 1 3
31 Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1820 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev Saccharomyces cerevisiae kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (Besedilo velja za EGP) 32019R1820 31.10.2019 20.11.2019 4 6
32 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1821 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev jajc v prahu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (Besedilo velja za EGP) 32019R1821 31.10.2019 20.11.2019 7 9
33 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1823 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev D-fruktoze kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (Besedilo velja za EGP) 32019R1823 31.10.2019 20.11.2019 13 15
34 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1824 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sira kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (Besedilo velja za EGP) 32019R1824 31.10.2019 20.11.2019 16 18
35 Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1825 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (Besedilo velja za EGP) 32019R1825 31.10.2019 20.11.2019 19 21
36 Delegirana uredba Komisije (EU2019/1822 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev medu kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (Besedilo velja za EGP) 32019R1822 31.10.2019 20.11.2019 10 12
37 Uredba Komisije (EU) 2019/1791 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, maščobne alkohole, fluorpirauksifen-benzil, fludioksonil, fluopiram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, piraflufen-etil, piridaben, S-abscizinsko kislino in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R1791 29.10.2019 18.11.2019 1 65
38 Uredba Komisije (EU) 2019/1792 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za amitrol, fipronil, flupirsulfuron-metil, imazosulfuron, izoproturon, ortosulfamuron in triasulfuron v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R1792 29.10.2019 18.11.2019 66 88
39 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1739 z dne 16. oktobra 2019 o določitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa virusa rozetavosti vrtnice (Rose Rosette Virus) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko (2019) 7328) 32019D1739 18.10.2019 1.11.2019 12 15
40 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov 32019R1702 11.10.2019 31.10.2019 8 10
41 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1690 z dne 9. oktobra 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi alfa-cipermetrin kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP) 32019R1690 10.10.2019 30.10.2019 2 8
42 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1675 z dne 4. oktobra 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi Verticillium albo-atrum, sev WCS850, kot snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP) 32019R1675 8.10.2019 28.10.2019 6 10
43 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1605 z dne 27. septembra 2019 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Bacillus subtilis, sev IAB/BS03, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R1605 30.9.2019 20.10.2019 49 52
44 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1589 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuron in tritosulfuron (Besedilo velja za EGP.) 32019R1589 27.9.2019 17.10.2019 24 27
45 Uredba Komisije (EU) 2019/1561 z dne 17. septembra 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v gojenih gobah (Besedilo velja za EGP.) 32019R1561 18.9.2019 8.10.2019 1 12
46 Uredba Komisije (EU) 2019/1559 z dne 16. septembra 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol in tembotrion v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R1559 17.9.2019 7.10.2019 1 15
47 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1606 z dne 27. septembra 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi metiokarb v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R1606 30.9.2019 3.10.2019 53 55
48 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1598 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6818) 32019D1598 27.9.2019 27.9.2019 86 87
49 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1598 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6818) 32019D1598 27.9.2019 27.9.2019 86 87
50 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1614 z dne 26. septembra 2019 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz regij Akkar in Bekaa v Libanonu (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6819) 32019D1614 30.9.2019 27.9.2019 85 90