Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES 32016R2031 23.11.2016 1.1.2021 4 104
2 Uredba Komisije (EU) 2019/1176 z dne 10. julija 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za metilester 2,5-diklorobenzojske kisline, mandipropamid in profoksidim v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R1176 11.7.2019 31.1.2020 1 25
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 z dne 18. decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene uredbe 32018R2019 19.12.2018 14.12.2019 10 15
4 Uredba Komisije (EU) 2019/88 z dne 18. januarja 2019 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0088 24.1.2019 13.8.2019 1 12
5 Uredba Komisije (EU) 2019/89 z dne 18. januarja 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol in penkonazol v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0089 24.1.2019 13.8.2019 13 51
6 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1331 z dne 5. avgusta 2019 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje olje poprove mete in citronelal, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo v skladu s členom 36(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5691) (Besedilo velja za EGP.) 32019D1331 7.8.2019 7.8.2019 37 38
7 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1085 z dne 25. junija 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi 1-metilciklopropen v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 in o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/408 (Besedilo velja za EGP.) 32019R1085 26.6.2019 1.8.2019 110 114
8 Uredba Komisije (EU) 2019/38 z dne 10. januarja 2019 o spremembi prilog II in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za iprodion v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0038 11.1.2019 31.7.2019 94 105
9 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1137 z dne 3. julija 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi dimetenamid-p v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R1137 4.7.2019 24.7.2019 3 7
10 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1138 z dne 3. julija 2019 o odobritvi aktivne snovi fluorpirauksifen-benzil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R1138 4.7.2019 24.7.2019 8 11
11 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1030 z dne 21. junija 2019 o odlogu datuma izteka odobritve indoksakarba za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP.) 32019D1030 24.6.2019 14.7.2019 32 33
12 Uredba Komisije (EU) 2019/1015 z dne 20. junija 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron in tetrakonazol v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R1015 21.6.2019 11.7.2019 23 64
13 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/989 z dne 17. junija 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorprofam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0989 18.6.2019 8.7.2019 11 13
14 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/994 z dne 17. junija 2019 o odlogu datuma izteka odobritve etofenproksa za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP.) 32019D0994 18.6.2019 8.7.2019 26 27
15 Uredba Komisije (EU) 2019/977 z dne 13. junija 2019 o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, Beauveria bassiana sev PPRI 5339, Clonostachys rosea sev J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol in penkonazol v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0977 17.6.2019 7.7.2019 1 25
16 Uredba Komisije (EU) 2019/973 z dne 13. junija 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop-P-tefuril, propakvizafop in tebufenozid v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0973 14.6.2019 4.7.2019 3 27
17 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1090 z dne 26. junija 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi dimetoat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R1090 27.6.2019 30.6.2019 39 41
18 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena 32019R0827 23.5.2019 12.6.2019 10 11
19 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/829 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje 32019R0829 23.5.2019 12.6.2019 15 25
20 Direktiva Komisije (EU) 2019/782 z dne 15. maja 2019 o spremembi Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve usklajenih kazalnikov tveganja (Besedilo velja za EGP.) 32019L0782 16.5.2019 5.6.2019 4 10
21 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/724 z dne 10. maja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 686/2012 glede imenovanja držav članic poročevalk in držav članic soporočevalk za aktivne snovi glifosat, lambda-cihalotrin, imazamoks in pendimetalin ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 844/2012 glede možnosti, da skupina držav članic skupaj prevzame vlogo države članice poročevalke (Besedilo velja za EGP.) 32019R0724 13.5.2019 2.6.2019 32 35
22 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/716 z dne 30. aprila 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 22/2013 in (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi ciflumetofen (Besedilo velja za EGP.) 32019R0716 10.5.2019 30.5.2019 39 43
23 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/717 z dne 8. maja 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi izoksaflutol v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0717 10.5.2019 30.5.2019 44 48
24 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/706 z dne 7. maja 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi karvon v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0706 8.5.2019 28.5.2019 11 15
25 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/707 z dne 7. maja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor in tebukonazol (Besedilo velja za EGP.) 32019R0707 8.5.2019 28.5.2019 16 19
26 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/676 z dne 29. aprila 2019 o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem ABE-IT 56 (sestavine lizata Saccharomyces cerevisiae, sev DDSF623) v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0676 30.4.2019 20.5.2019 12 14
27 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/677 z dne 29. aprila 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorotalonil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0677 30.4.2019 20.5.2019 15 17
28 Uredba Komisije (EU) 2019/552 z dne 4. aprila 2019 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin, biciklopiron, klormekvat, ciprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpiroksimat, fluopiram, fosetil, izoprotiolan, izopirazam, oksamil, protiokonazol, spinetoram, trifloksistrobin in triflumezopirim v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0552 5.4.2019 25.4.2019 6 49
29 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/641 z dne 17. aprila 2019 o določilih in pogojih za izdajo dovoljenja za družino biocidnih proizvodov, ki vsebujejo 1R-trans-fenotrin, ki jih je predložila Irska v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 2837) (Besedilo velja za EGP.) 32019D0641 24.4.2019 23.4.2019 26 27
30 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/530 z dne 27. marca 2019 o določitvi referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin, in sicer insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete, viruse, viroide in fitoplazme 32019R0530 29.3.2019 18.4.2019 19 22
31 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/481 z dne 22. marca 2019 o odobritvi aktivne snovi flutianil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0481 25.3.2019 14.4.2019 19 25
32 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/158 z dne 31. januarja 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi metoksifenozid kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0158 1.2.2019 1.4.2019 21 26
33 Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/523 z dne 21. marca 2019 o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti 32019L0523 28.3.2019 31.3.2019 41 65
34 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/227 z dne 28. novembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014 v zvezi z nekaterimi kombinacijami aktivnih snovi/vrst proizvodov, za katere je bil kot ocenjevalni pristojni organ imenovan pristojni organ Združenega kraljestva (Besedilo velja za EGP.) 32019R0227 8.2.2019 30.3.2019 1 21
35 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/150 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 686/2012 glede države članice poročevalke za oceno naslednjih aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih: deltametrin, diflufenikan, epoksikonazol, fluoksastrobin, protiokonazol in tebukonazol (Besedilo velja za EGP.) 32019R0150 31.1.2019 30.3.2019 23 25
36 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/336 z dne 27. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1141/2010 in Izvedbene uredbe (EU) št. 686/2012 glede države članice poročevalke za ocenjevanje 1-metilciklopropena, famoksadona, mankozeba, metiokarba, metoksifenozida, pirimikarba, pirimifos-metila in tiakloprida (Besedilo velja za EGP.) 32019R0336 28.2.2019 30.3.2019 8 11
37 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/344 z dne 28. februarja 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi etoprofos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0344 1.3.2019 21.3.2019 7 9
38 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/337 z dne 27. februarja 2019 o odobritvi aktivne snovi mefentriflukonazol v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0337 28.2.2019 20.3.2019 12 16
39 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/324 z dne 25. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede obdobij odobritve aktivnih snovi bifentrin, karboksin, FEN 560 (ki se imenuje tudi sabljasti triplat ali seme sabljastega triplata v prahu), ostanek ekstrakcije mletega popra in natrijev aluminijev silikat (Besedilo velja za EGP.) 32019R0324 26.2.2019 18.3.2019 1 3
40 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/291 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi 1-naftilacetamid, 1-naftilocetna kislina, akrinatrin, azoksistrobin, fluazifop–P, fluroksipir, imazalil, kresoksim-metil, oksifluorfen, prokloraz, proheksadion, spiroksamin, teflutrin in terbutilazin (Besedilo velja za EGP.) 32019R0291 20.2.2019 12.3.2019 17 19
41 Izvedbeni sklep Komisije z dne 15. februarja 2019 o financiranju in sprejetju delovnega programa za leti 2019 in 2020 za izvajanje nujnih ukrepov za boj proti nekaterim boleznim živali in rastlinskim škodljivim organizmom 32019D0219(01) 19.2.2019 11.3.2019 11 15
42 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0157 1.2.2019 21.2.2019 1 20
43 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/147 z dne 30. januarja 2019 o odobritvi aktivne snovi Beauveria bassiana, sev PPRI 5339, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0147 31.1.2019 20.2.2019 14 17
44 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/148 z dne 30. januarja 2019 o neodobritvi aktivne snovi propanil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Besedilo velja za EGP.) 32019R0148 31.1.2019 20.2.2019 18 19
45 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/149 z dne 30. januarja 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2015/1108 in (EU) št. 540/2011 glede pogojev za uporabo kisa kot osnovne snovi (Besedilo velja za EGP.) 32019R0149 31.1.2019 20.2.2019 20 22
46 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/151 z dne 30. januarja 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi Clonostachys rosea, sev J1446, kot aktivne snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0151 31.1.2019 20.2.2019 26 30
47 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/139 z dne 29. januarja 2019 o odobritvi aktivne snovi Beauveria bassiana, sev IMI389521, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0139 30.1.2019 19.2.2019 4 7
48 Uredba Komisije (EU) 2019/90 z dne 18. januarja 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bromukonazol, karboksin, fenbutatin oksid, fenpirazamin in piridaben v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0090 24.1.2019 13.2.2019 52 73
49 Uredba Komisije (EU) 2019/91 z dne 18. januarja 2019 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za buprofezin, diflubenzuron, etoksisulfuron, ioksinil, molinat, pikoksistrobin in tepraloksidim v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0091 24.1.2019 13.2.2019 74 85
50 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/168 z dne 31. januarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum in ziram (Besedilo velja za EGP.) 32019R0168 5.2.2019 8.2.2019 1 4