Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1256 z dne 23. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/943 o nujnih ukrepih za začasno ustavitev uvoza sušenega fižola iz Nigerije, kar zadeva podaljšanje obdobja njene uporabe (Besedilo velja za EGP.) 32019R1256 24.7.2019 25.7.2019 3 4
2 Sklep Sveta (EU) 2017/876 z dne 18. maja 2017 o pristopu Evropske unije k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) 32017D0876 23.5.2017 24.5.2017 23 37
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/874 z dne 1. junija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/943 o nujnih ukrepih za začasno ustavitev uvoza sušenega fižola iz Nigerije (Besedilo velja za EGP) 32016R0874 2.6.2016 22.6.2016 18 19
4 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/824 z dne 27. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 900/2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določb, potrebnih za izvajanje uvoznih režimov za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov 32015R0824 28.5.2015 17.6.2015 4 7
5 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 599/2013 z dne 24. junija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 578/2010 glede zneskov nadomestil za izvoz, ki ni zajet v potrdilih, nekaterih kmetijskih proizvodov, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in sporočanja nekaterih s tem povezanih podatkov s strani držav članic 32013R0599 25.6.2013 15.7.2013 11 12
6 Uredba Sveta (EU) št. 1071/2011 z dne 20. oktobra 2011 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3448/80 o izvajanju člena 43 Akta o pristopu iz leta 1979 o ureditvi trgovanja, ki se uporablja za blago iz uredb (EGS) št. 3033/80 in (EGS) št. 3035/80 32011R1071 31.10.2011 3.11.2011 1 2
7 Uredba Komisije (EU) št. 1248/2010 z dne 21. decembra 2010 o odprtju tarifne kvote za leto 2011 za uvoz v Evropsko unijo nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 32010R1248 23.12.2010 1.1.2011 1 2
8 Uredba Komisije (EU) št. 117/2010 z dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 904/2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določbah, potrebnih za izvajanje izvoznega postopka za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi 32010R0117 10.2.2010 2.3.2010 19 20
9 Uredba Komisije (EU) št. 118/2010 z dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 900/2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določb, potrebnih za izvajanje uvoznih režimov za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov 32010R0118 10.2.2010 2.3.2010 21 25
10 Uredba Komisije (ES) št. 904/2008 z dne 17. septembra 2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določbah, potrebnih za izvajanje izvoznega postopka za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (Kodificirana različica) 32008R0904 18.9.2008 8.10.2008 9 11
11 Uredba Komisije (ES) št. 900/2008 z dne 16. septembra 2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določb, potrebnih za izvajanje uvoznih režimov za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (Kodificirana različica) 32008R0900 17.9.2008 7.10.2008 8 17
12 2008/654/ES: Odločba Komisije z dne 24. julija 2008 o smernicah za pomoč državam članicam pri pripravi letnega poročila o enotnem večletnem nacionalnem načrtu nadzora iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3756) (Besedilo velja za EGP) 32008D0654 9.8.2008 24.7.2008 56 65
13 Uredba Komisije (ES) št. 816/2007 z dne 12. julija 2007 o odprtju letnih tarifnih kvot za uvoz določenega blaga iz Turčije, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 32007R0816 13.7.2007 1.1.2007 5 11
14 Uredba Komisije (ES) št. 1744/2006 z dne 24. novembra 2006 o podrobnih pravilih za dodelitev pomoči za sviloprejke (Kodificirana različica) 32006R1744 25.11.2006 15.12.2006 19 21
15 Uredba Sveta (ES) št. 1667/2006 z dne 7. novembra 2006 o glukozi in laktozi (Kodificirana različica) 32006R1667 13.12.2008 1.12.2006 1 3
16 Uredba Komisije (ES) št. 1006/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi zneska pomoči za neprečiščeni bombaž za obdobje od 1. julija 2005 do 31. marca 2006 za tržno leto 2005/2006 32006R1006 1.7.2006 8.7.2006 44 46
17 Règlement (CE) n° 97/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 rectifiant les règlements (CE) n° 2281/2003 et (CE) n° 2299/2003 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené 32004R0097 22.1.2004 22.1.2004 0 0
18 Uredba Komisije (ES) št. 1476/2004 z dne 18. avgusta 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 97/2004, ki popravlja Uredbi (ES) št. 2281/2003 in (ES) št. 2299/2003 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu 32004R1476 19.8.2004 22.1.2004 33 33
19 Uredba Komisije (ES) št. 1914/2003 z dne 30. oktobra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1488/2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer 32003R1914 31.10.2003 7.11.2003 0 0
20 Commission Regulation (EC) No 1427/2003 of 11 August 2003 correcting Regulation (EC) No 1143/2003 fixing the aid for unginned cotton from 1 July 2002 to 31 March 2003 for the 2002/03 marketing year 32003R1427 12.8.2003 12.8.2003 0 0
21 Uredba Komisije (ES) št. 1686/2002 z dne 25. septembra 2002 o določitvi kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, ki se od 1. januarja 2002 uporabljajo pri uvozu nekaterega blaga, zajetega v Uredbi Sveta (ES) št. 3448/93, v Skupnost iz Islandije in Norveške 32002R1686 26.9.2002 26.9.2002 0 0
22 Commission Regulation (EC) No 1646/2002 of 16 September 2002 on the supply of split peas as food aid 32002R1646 17.9.2002 18.9.2002 0 0
23 Uredba Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Komisije (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer 32001R1488 20.7.2001 27.7.2001 0 0
24 Uredba Sveta (ES) št. 1050/2001 z dne 22. maja 2001 o šesti prilagoditvi sistema pomoči za bombaž, uvedenega s Protokolom 4, ki je priloga Akta o pristopu Grčije 32001R1050 1.6.2001 1.6.2001 0 0
25 Uredba Komisije (ES) št. 1474/2000 z dne 10. julija 2000 o določitvi znižanih zneskov kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu določenega blaga, ki ga zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 v okviru začasnega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom, v Skupnost 32000R1474 11.7.2000 1.7.2000 0 0
26 Commission Regulation (EC) No 1716/97 of 3 September 1997 on the consequences in certain regions of Spain of the overrun of the base area for the 1995/96 marketing year 31997R1716 4.9.1997 4.9.1997 0 0
27 Uredba Komisije (ES) št. 2916/95 z dne 18. decembra 1995 o spremembi nekaterih uredb o skupni ureditvi trgov za perutninsko meso in jajca in skupnem sistemu trgovanja z ovalbuminom in laktalbuminom 31995R2916 19.12.1995 1.1.1996 0 0
28 Uredba Komisije (ES) št. 938/98 z dne 4. maja 1998 o spremembi Uredbe (ES) št. 2931/95, o spremembi Uredbe (EGS) št. 804/68 in druge uredbe zaradi spremembe kombinirane nomenklature za nekatere mlečne proizvode 31998R0938 5.5.1998 1.1.1996 0 0
29 Commission Regulation (EC) No 2361/95 of 9 October 1995 amending Regulation (EEC) No 2048/90 laying down detailed rules for the application of the system of aid in favour of small cotton producers 31995R2361 10.10.1995 17.10.1995 0 0
30 Commission Regulation (EC) No 2095/95 of 31 August 1995 setting the world market price for unginned cotton 31995R2095 1.9.1995 1.9.1995 0 0
31 Uredba Sveta (ES) št. 1553/95 z dne 29. junija 1995 o peti prilagoditvi sistema pomoči za bombaž, uvedenega s Protokolom 4, ki je priloga k Aktu o pristopu Grčije 31995R1553 30.6.1995 1.9.1995 0 0
32 Commission Regulation (EC) No 1908/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 2048/90 laying down detailed rules for the application of the system of aid in favour of small cotton producers 31994R1908 29.7.1994 1.9.1994 0 0
33 Commission Regulation (EEC) No 3328/92 of 18 November 1992 laying down temporary provisions relating to Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins 31992R3328 19.11.1992 22.11.1992 0 0
34 Commission Regulation (EEC) No 2227/92 of 31 July 1992 amending Regulation (EEC) No 2048/90 laying down detailed rules for the application of the system of aid in favour of small cotton producers 31992R2227 1.8.1992 1.9.1992 0 0
35 Commission Regulation (EEC) No 2048/90 of 18 July 1990 laying down detailed rules for the application of the system of aid in favour of small cotton producers 31990R2048 19.7.1990 1.9.1989 0 0
36 Uredba Komisije (EGS) št. 4001/87 z dne 23. decembra 1987 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2783/75 o posebnih ukrepih za ovalbumin in laktalbumin 31987R4001 31.12.1987 1.1.1988 0 0
37 83/465/EEC: Commission Decision of 26 July 1983 on requests for reimbursement of aid granted by Member States to producer groups and associations thereof in the cotton sector 31983D0465 15.9.1983 3.8.1983 0 0
38 Uredba Komisije (EGS) št. 1496/77 z dne 4. julija 1977 o sporazumevanju med državami članicami in Komisijo na področju sviloprejk 31977R1496 5.7.1977 8.7.1977 0 0
39 Commission Regulation (EEC) No 1325/76 of 8 June 1976 supplementing Commission Regulation (EEC) No 1063/69 establishing the list of bodies authorized to issue certificates pursuant to Commission Regulation (EEC) No 1062/69 31976R1325 9.6.1976 1.8.1976 0 0
40 Uredba Sveta (EGS) št. 3539/73 z dne 18. decembra 1973 o stopnji uvoznih dajatev za majhne nekomercialne pošiljke kmetijskih proizvodov in blaga v okviru Uredbe (EGS) št. 1059/69 31973R3539 29.12.1973 30.12.1973 0 0
41 31967G0279 26.4.1967 18.4.1967 0 0
42 66/616/EWG: Entschließung des Rates vom 27. Oktober 1966 über die finanzielle Verantwortung der Gemeinschaft für die landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse, die zu nicht unter Anhang II fallenden Waren verarbeitet und nach dritten Ländern ausgeführt werden 31966G0616 28.10.1966 27.10.1966 0 0
43 EEC Council: Regulation No 7a adding certain products to the list in Annex II to the Treaty establishing the European Economic Community 31961R0007 30.1.1961 31.12.1959 0 0
44 Commission notice on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories 31990Y0301(05) 1.3.1990 / 0 0