Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/824 z dne 27. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 900/2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določb, potrebnih za izvajanje uvoznih režimov za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov 32015R0824 28.5.2015 17.6.2015 4 7
2 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 599/2013 z dne 24. junija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 578/2010 glede zneskov nadomestil za izvoz, ki ni zajet v potrdilih, nekaterih kmetijskih proizvodov, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in sporočanja nekaterih s tem povezanih podatkov s strani držav članic 32013R0599 25.6.2013 15.7.2013 11 12
3 Uredba Sveta (EU) št. 1071/2011 z dne 20. oktobra 2011 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3448/80 o izvajanju člena 43 Akta o pristopu iz leta 1979 o ureditvi trgovanja, ki se uporablja za blago iz uredb (EGS) št. 3033/80 in (EGS) št. 3035/80 32011R1071 31.10.2011 3.11.2011 1 2
4 Uredba Komisije (EU) št. 1248/2010 z dne 21. decembra 2010 o odprtju tarifne kvote za leto 2011 za uvoz v Evropsko unijo nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 32010R1248 23.12.2010 1.1.2011 1 2
5 Uredba Komisije (EU) št. 117/2010 z dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 904/2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določbah, potrebnih za izvajanje izvoznega postopka za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi 32010R0117 10.2.2010 2.3.2010 19 20
6 Uredba Komisije (EU) št. 118/2010 z dne 9. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 900/2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določb, potrebnih za izvajanje uvoznih režimov za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov 32010R0118 10.2.2010 2.3.2010 21 25
7 Uredba Komisije (ES) št. 904/2008 z dne 17. septembra 2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določbah, potrebnih za izvajanje izvoznega postopka za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (Kodificirana različica) 32008R0904 18.9.2008 8.10.2008 9 11
8 Uredba Komisije (ES) št. 900/2008 z dne 16. septembra 2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določb, potrebnih za izvajanje uvoznih režimov za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (Kodificirana različica) 32008R0900 17.9.2008 7.10.2008 8 17
9 Uredba Komisije (ES) št. 816/2007 z dne 12. julija 2007 o odprtju letnih tarifnih kvot za uvoz določenega blaga iz Turčije, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 32007R0816 13.7.2007 1.1.2007 5 11
10 Uredba Komisije (ES) št. 1914/2003 z dne 30. oktobra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1488/2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer 32003R1914 31.10.2003 7.11.2003 0 0
11 Uredba Komisije (ES) št. 1686/2002 z dne 25. septembra 2002 o določitvi kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, ki se od 1. januarja 2002 uporabljajo pri uvozu nekaterega blaga, zajetega v Uredbi Sveta (ES) št. 3448/93, v Skupnost iz Islandije in Norveške 32002R1686 26.9.2002 26.9.2002 0 0
12 Uredba Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Komisije (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer 32001R1488 20.7.2001 27.7.2001 0 0
13 Uredba Komisije (ES) št. 1474/2000 z dne 10. julija 2000 o določitvi znižanih zneskov kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu določenega blaga, ki ga zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 v okviru začasnega sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom, v Skupnost 32000R1474 11.7.2000 1.7.2000 0 0
14 Commission Regulation (EEC) No 1325/76 of 8 June 1976 supplementing Commission Regulation (EEC) No 1063/69 establishing the list of bodies authorized to issue certificates pursuant to Commission Regulation (EEC) No 1062/69 31976R1325 9.6.1976 1.8.1976 0 0
15 Uredba Sveta (EGS) št. 3539/73 z dne 18. decembra 1973 o stopnji uvoznih dajatev za majhne nekomercialne pošiljke kmetijskih proizvodov in blaga v okviru Uredbe (EGS) št. 1059/69 31973R3539 29.12.1973 30.12.1973 0 0
16 31967G0279 26.4.1967 18.4.1967 0 0
17 66/616/EWG: Entschließung des Rates vom 27. Oktober 1966 über die finanzielle Verantwortung der Gemeinschaft für die landwirtschaftlichen Grunderzeugnisse, die zu nicht unter Anhang II fallenden Waren verarbeitet und nach dritten Ländern ausgeführt werden 31966G0616 28.10.1966 27.10.1966 0 0
18 Commission notice on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories 31990Y0301(05) 1.3.1990 / 0 0