Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
51 Uredba Komisije (ES) št. 2177/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2006 32005R2177 30.12.2005 31.12.2005 19 20
52 Uredba Komisije (ES) št. 2178/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi referenčnih cen za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2006 32005R2178 30.12.2005 31.12.2005 21 24
53 Uredba Komisije (ES) št. 2179/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi zneska pomoči za prenos in pavšalne pomoči za nekatere ribiške proizvode za ribolovno leto 2006 32005R2179 30.12.2005 31.12.2005 25 26
54 Uredba Komisije (ES) št. 2103/2004 z dne 9. decembra 2004 o prenosu podatkov o nekaterih ribištvih v zahodnih vodah in Baltskem morju 32004R2103 5.7.2006 17.12.2004 12 18
55 Uredba Komisije (ES) št. 2104/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti 32004R2104 10.12.2004 17.12.2004 19 21
56 Uredba Komisije (ES) št. 1570/2005 z dne 27. septembra 2005 o popravku Uredbe (ES) št. 2104/2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti 32005R1570 5.12.2008 1.1.2003 6 7
57 Commission Regulation (EC) No 2533/2000 of 17 November 2000 repealing Regulation (EC) No 2336/2000 prohibiting fishing for sprat by vessels flying the flag of Sweden 32000R2533 18.11.2000 19.11.2000 0 0
58 Uredba Komisije (ES) št. 2740/1999 z dne 21. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1447/1999 o določitvi seznama načinov vedenja, ki pomenijo resno kršenje pravil skupne ribiške politike 31999R2740 22.12.1999 29.12.1999 0 0
59 Uredba Komisije (ES) št. 728/1999 z dne 7. aprila 1999 o uvajanju roka za obveščanje v skladu s členom 7(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 za ribiška plovila Skupnosti, ki opravljajo ribiške aktivnosti v Baltskem morju, Skagerraku in Kattegatu 31999R0728 8.4.1999 1.7.1999 0 0
60 Uredba Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike 31993R2847 20.10.1993 1.1.1999 0 0
61 Special Report No 18/98 concerning the Community measures to encourage the creation of joint enterprises in the fisheries sector accompanied by the replies of the Commission (Pursuant to Article 188c (4), second subparagraph, of the EC Treaty) 31998Y1216(02) 16.12.1998 7.10.1998 0 0
62 Odločba Komisije z dne 20. marca 1995 o izvajanju Priloge k Uredbi Sveta (EGS) št. 2930/86 o opredelitvi značilnosti ribiških plovil 31995D0084 25.3.1995 20.3.1995 0 0
63 Directive 85/590/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 modifiant la directive 83/515/CEE concernant certaines actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche 31985L0590 31.12.1985 1.1.1986 0 0
64 85/482/EEC: Commission Decision of 18 October 1985 concerning the implementation by Italy of certain measures to adapt capacity in the fisheries sector pursuant to Council Directive 83/515/EEC (Only the Italian text is authentic) 31985D0482 29.10.1985 21.10.1985 0 0
65 Odločba Komisije z dne 16. septembra 1985 o vlogah za izplačilo povračil in avansov glede nekaterih ukrepov za prilagoditev zmogljivosti v ribiškem sektorju 31985D0474 24.10.1985 19.9.1985 0 0
66 Council Directive 83/515/EEC of 4 October 1983 concerning certain measures to adjust capacity in the fisheries sector 31983L0515 22.10.1983 21.12.1983 0 0
67 Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. maja 2013 o odstopanju od praga, določenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1198/2006 za finančno pomoč Unije za ukrepe pomoči Italije za začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti 32013D0523(01) 23.5.2013 / 3 4