Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Direktiva (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES (Besedilo velja za EGP.) 32019L0771 22.5.2019 1.1.2022 28 50
2 Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0876 7.6.2019 28.6.2021 1 225
3 Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0834 28.5.2019 18.6.2021 42 63
4 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (Besedilo velja za EGP.) 32018R1229 13.9.2018 13.9.2020 1 53
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/959 z dne 14. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi opredelitve metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (Besedilo velja za EGP.) 32018R0959 6.7.2018 26.7.2020 1 26
6 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (Besedilo velja za EGP) 32019R1150 11.7.2019 12.7.2020 57 79
7 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1620 z dne 13. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (Besedilo velja za EGP.) 32018R1620 30.10.2018 30.4.2020 10 24
8 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1619 z dne 12. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe (Besedilo velja za EGP.) 32018R1619 30.10.2018 1.4.2020 6 9
9 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril (Besedilo velja za EGP ) 32016R2021 19.11.2016 3.1.2020 6 10
10 Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Besedilo velja za EGP 32014R0600 12.6.2014 3.1.2020 84 148
11 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/981 z dne 8. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (Besedilo velja za EGP.) 32019R0981 18.6.2019 1.1.2020 1 130
12 Uredba (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0631 25.4.2019 1.1.2020 13 53
13 Uredba (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0631 25.4.2019 1.1.2020 13 53
14 Uredba (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0631 25.4.2019 1.1.2020 13 53
15 Uredba (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (Besedilo velja za EGP.) 32019R0518 29.3.2019 15.12.2019 36 41
16 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0389 13.3.2018 14.9.2019 23 43
17 Uredba (EU) 2019/1242 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila in spremembi uredb (ES) št. 595/2009 in (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta 96/53/ES 32019R1242 25.7.2019 14.8.2019 202 240
18 Direktiva (EU) 2019/1160 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov (Besedilo velja za EGP.) 32019L1160 12.7.2019 1.8.2019 106 115
19 Uredba (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (Besedilo velja za EGP.) 32019R1156 12.7.2019 1.8.2019 55 66
20 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko, vsebino, pregledom in potrditvijo prospekta, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 (Besedilo velja za EGP) 32019R0980 21.6.2019 21.7.2019 26 176
21 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/979 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (Besedilo velja za EGP) 32019R0979 21.6.2019 11.7.2019 1 25
22 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1000 z dne 14. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 glede izvzetja Ljudske banke Kitajske iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem iz Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R1000 20.6.2019 10.7.2019 56 58
23 Sklep Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 28. junija 2019 o preložitvi nekaterih poročil o ukrepih, sprejetih na podlagi Priporočila ESRB/2014/1 in Priporočila ESRB/2015/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB/2019/15) 32019Y0806(01) 6.8.2019 28.6.2019 2 3
24 Direktiva (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (Besedilo velja za EGP.) 32019L0878 7.6.2019 27.6.2019 253 295
25 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (Besedilo velja za EGP) 32019L0882 7.6.2019 27.6.2019 70 115
26 Uredba (EU) 2019/877 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (Besedilo velja za EGP.) 32019R0877 7.6.2019 27.6.2019 226 252
27 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/912 z dne 28. maja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 650/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike, strukture, seznama vsebine in datuma letne objave informacij, ki jih morajo razkriti pristojni organi v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0912 5.6.2019 25.6.2019 3 56
28 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1011 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 glede nekaterih pogojev za registracijo za spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP za namene Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R1011 21.6.2019 22.6.2019 1 3
29 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja (Besedilo velja za EGP) 32019R0815 29.5.2019 18.6.2019 1 792
30 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 z dne 5. februarja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogi za izdajo dovoljenja tretji osebi za ocenjevanje skladnosti s STS (Besedilo velja za EGP.) 32019R0885 29.5.2019 18.6.2019 1 8
31 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14) 32019D0014(01) 14.6.2019 17.6.2019 61 66
32 Sklep št. 1/2019 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 7. junija 2019 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov [2019/1142] 22019D1142 4.7.2019 15.6.2019 22 30
33 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/684 z dne 25. aprila 2019 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Japonske za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje japonska agencija za finančne storitve, kot enakovrednih zahtevam glede vrednotenja, reševanja sporov in kritja iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019D0684 2.5.2019 22.5.2019 11 15
34 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/685 z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) 32019D0010 2.5.2019 22.5.2019 16 19
35 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/667 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (Besedilo velja za EGP.) 32019R0667 29.4.2019 30.4.2019 1 3
36 Uredba (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (Besedilo velja za EGP.) 32019R0630 25.4.2019 26.4.2019 4 12
37 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/536 z dne 29. marca 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0536 1.4.2019 21.4.2019 3 8
38 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/439 z dne 15. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0439 29.3.2019 18.4.2019 1 4970
39 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0356 22.3.2019 11.4.2019 1 21
40 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dostopu do podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0357 22.3.2019 11.4.2019 22 29
41 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zbiranju, preverjanju, združevanju, primerjanju in objavljanju podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani repozitorijev sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0358 22.3.2019 11.4.2019 30 44
42 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0359 22.3.2019 11.4.2019 45 57
43 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0360 22.3.2019 11.4.2019 58 68
44 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/361 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 glede dostopa do podatkov, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0361 22.3.2019 11.4.2019 69 73
45 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/362 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0362 22.3.2019 11.4.2019 74 84
46 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/564 z dne 28. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (Besedilo velja za EGP.) 32019R0564 10.4.2019 11.4.2019 3 5
47 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (Besedilo velja za EGP.) 32019R0363 22.3.2019 11.4.2019 85 124
48 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/364 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike vlog za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0364 22.3.2019 11.4.2019 125 127
49 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/365 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki in načini izmenjave informacij o sankcijah, ukrepih in preiskavah v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0365 22.3.2019 11.4.2019 128 133
50 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/442 z dne 12. decembra 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 za določitev zahteve, da cene odražajo prevladujoče tržne pogoje, ter za posodobitev in popravek nekaterih določb (Besedilo velja za EGP.) 32019R0442 20.3.2019 9.4.2019 56 58