Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) 2019/2160 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 lede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (Besedilo velja za EGP) 32019R2160 18.12.2019 8.7.2022 1 6
2 Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0876 7.6.2019 28.6.2021 1 225
3 Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0834 28.5.2019 18.6.2021 42 63
4 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (Besedilo velja za EGP.) 32018R1229 13.9.2018 13.9.2020 1 53
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/959 z dne 14. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi opredelitve metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (Besedilo velja za EGP.) 32018R0959 6.7.2018 26.7.2020 1 26
6 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (Besedilo velja za EGP) 32019R1150 11.7.2019 12.7.2020 57 79
7 Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1935 z dne 13. maja 2019 o spremembi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, s katerimi se prilagodijo osnovni zneski v eurih za poklicno odškodninsko zavarovanje in finančno zmogljivost zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikov (Besedilo velja za EGP) 32019R1935 22.11.2019 12.6.2020 3 4
8 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1620 z dne 13. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (Besedilo velja za EGP.) 32018R1620 30.10.2018 30.4.2020 10 24
9 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1619 z dne 12. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe (Besedilo velja za EGP.) 32018R1619 30.10.2018 1.4.2020 6 9
10 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/125 z dne 29. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 945/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32020R0125 30.1.2020 19.2.2020 1 4
11 Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/22 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi prilog I in III k Uredbi (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih z večstopenjskim postopkom (Besedilo velja za EGP) 32020R0022 14.1.2020 21.1.2020 2 7
12 Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/22 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi prilog I in III k Uredbi (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih z večstopenjskim postopkom (Besedilo velja za EGP) 32020R0022 14.1.2020 21.1.2020 2 7
13 Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (Besedilo velja za EGP) 32019L2162 18.12.2019 7.1.2020 29 57
14 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2166 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede vključitve Srbije in Južne Koreje na sezname tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019D2166 18.12.2019 7.1.2020 84 88
15 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2100 z dne 30. septembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/815 v zvezi s posodobitvami taksonomije, ki se uporabljajo za enotno elektronsko obliko poročanja (Besedilo velja za EGP.) 32019R2100 16.12.2019 5.1.2020 1 1040
16 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril (Besedilo velja za EGP ) 32016R2021 19.11.2016 3.1.2020 6 10
17 Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Besedilo velja za EGP 32014R0600 12.6.2014 3.1.2020 84 148
18 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja (Besedilo velja za EGP) 32019R0815 29.5.2019 1.1.2020 1 792
19 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2102 z dne 27. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2452 glede razkritja informacij, uporabljenih pri izračunu prilagoditve zaradi absorpcijske kapacitete odloženih davkov (Besedilo velja za EGP) 32019R2102 10.12.2019 1.1.2020 6 12
20 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/2158 z dne 5. decembra 2019 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (ECB/2019/38) 32019D0038 17.12.2019 1.1.2020 99 107
21 Uredba (EU) 2019/2099 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav 32019R2099 12.12.2019 1.1.2020 1 44
22 Uredba (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0631 25.4.2019 15.5.2019 13 53
23 Uredba (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0631 25.4.2019 15.5.2019 13 53
24 Uredba Evropske Centralne Banke (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2019/37) 32019R2155 17.12.2019 1.1.2020 70 74
25 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/193 z dne 12. februarja 2020 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 31. decembra 2019 do 30. marca 2020 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Besedilo velja za EGP) 32020R0193 13.2.2020 31.12.2019 18 113
26 Uredba (EU) 2019/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive 2014/65/EU ter uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP (Besedilo velja za EGP) 32019R2115 11.12.2019 31.12.2019 1 10
27 Direktiva (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (Besedilo velja za EGP) 32019L2177 27.12.2019 30.12.2019 155 163
28 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2103 z dne 27. novembra 2019 o spremembah in popravkih Izvedbene uredbe (EU) 2015/2450 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019R2103 10.12.2019 30.12.2019 13 73
29 Uredba (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP) 32019R2175 27.12.2019 30.12.2019 1 145
30 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2091 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019R2091 9.12.2019 29.12.2019 38 41
31 Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (Besedilo velja za EGP) 32019L2034 5.12.2019 25.12.2019 64 114
32 Uredba (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Besedilo velja za EGP) 32019R2033 5.12.2019 25.12.2019 1 63
33 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2028 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019R2028 4.12.2019 24.12.2019 34 40
34 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2211 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/2031 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019D2211 23.12.2019 24.12.2019 157 158
35 Uredba (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (Besedilo velja za EGP.) 32019R0518 29.3.2019 15.12.2019 36 41
36 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1865 z dne 6. junija 2019 o popravku romunske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (Besedilo velja za EGP) 32019R1865 8.11.2019 28.11.2019 3 3
37 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 z dne 3. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena (Besedilo velja za EGP) 32019R1866 8.11.2019 28.11.2019 4 5
38 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 z dne 28. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju (Besedilo velja za EGP) 32019R1851 6.11.2019 26.11.2019 1 5
39 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1902 z dne 7. novembra 2019 o določitvi tehničnih informacij za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in osnovnih lastnih sredstev za poročanje z referenčnimi datumi od 30. septembra 2019 do 30. decembra 2019 v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Besedilo velja za EGP) 32019R1902 14.11.2019 15.11.2019 5 100
40 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1689 z dne 29. maja 2019 o popravku romunske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (Besedilo velja za EGP) 32019R1689 10.10.2019 30.10.2019 1 1
41 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0389 13.3.2018 14.9.2019 23 43
42 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1349 z dne 26. julija 2019 o postopku in pogojih za izvajanje nekaterih pooblastil pristojnih organov v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (ECB/2019/25) 32019D0025(01) 16.8.2019 5.9.2019 16 24
43 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1274 z dne 29. julija 2019 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za referenčne vrednosti v Avstraliji, v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D1274 30.7.2019 19.8.2019 9 12
44 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1275 z dne 29. julija 2019 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za referenčne vrednosti v Singapurju, v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D1275 30.7.2019 19.8.2019 13 16
45 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1276 z dne 29. julija 2019 o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2012/627/EU o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Avstralije za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (Besedilo velja za EGP.) 32019D1276 30.7.2019 19.8.2019 17 19
46 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1277 z dne 29. julija 2019 o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2012/630/EU o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Kanade za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (Besedilo velja za EGP.) 32019D1277 30.7.2019 19.8.2019 20 22
47 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1278 z dne 29. julija 2019 o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/248/EU o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Singapurja za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (Besedilo velja za EGP.) 32019D1278 30.7.2019 19.8.2019 23 25
48 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1279 z dne 29. julija 2019 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Združenih držav Amerike za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (Besedilo velja za EGP.) 32019D1279 30.7.2019 19.8.2019 26 29
49 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1280 z dne 29. julija 2019 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Mehike za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (Besedilo velja za EGP.) 32019D1280 30.7.2019 19.8.2019 30 33
50 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1281 z dne 29. julija 2019 o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/245/EU o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Brazilije za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (Besedilo velja za EGP.) 32019D1281 30.7.2019 19.8.2019 34 36