Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0876 7.6.2019 28.6.2021 1 225
2 Uredba (EU) 2020/873 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede nekaterih prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 32020R0873 26.6.2020 28.6.2021 4 17
3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1423 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk na področju plačilnih storitev in o funkcijah teh osrednjih kontaktnih točk (Besedilo velja za EGP) 32020R1423 9.10.2020 29.10.2020 1 3
4 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1306 z dne 16. septembra 2020 o začasni izključitvi nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19 (ECB/2020/44) 32020D1306 21.9.2020 26.9.2020 30 32
5 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1015 z dne 24. junija 2020 o vzpostavitvi tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (ECB/2020/30) 32020D1015 13.7.2020 27.7.2020 1 3
6 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1016 z dne 24. junija 2020 o vzpostavitvi tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (ECB/2020/31) 32020D1016 13.7.2020 27.7.2020 4 6
7 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/959 z dne 14. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi opredelitve metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (Besedilo velja za EGP.) 32018R0959 6.7.2018 26.7.2020 1 26
8 Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/866 z dne 28. maja 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Besedilo velja za EGP) 32020R0866 25.6.2020 26.6.2020 1 3
9 Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/978 z dne 25. junija 2020 o izvajanju diskrecijske pravice pristojnih nacionalnih organov iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z manj pomembnimi institucijami glede praga za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2020/32) 32020O0978 8.7.2020 25.6.2020 5 7
10 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2020/605 z dne 9. aprila 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2020/22) 32020R0605 7.5.2020 1.6.2020 1 334
11 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1620 z dne 13. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (Besedilo velja za EGP.) 32018R1620 30.10.2018 30.4.2020 10 24
12 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/429 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP) 32020R0429 30.3.2020 31.3.2020 1 1092
13 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/125 z dne 29. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 945/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32020R0125 30.1.2020 19.2.2020 1 4
14 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2166 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede vključitve Srbije in Južne Koreje na sezname tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019D2166 18.12.2019 7.1.2020 84 88
15 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/2158 z dne 5. decembra 2019 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (ECB/2019/38) 32019D0038 17.12.2019 1.1.2020 99 107
16 Uredba Evropske Centralne Banke (EU) 2019/2155 z dne 5. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1163/2014 o nadomestilih za nadzor (ECB/2019/37) 32019R2155 17.12.2019 1.1.2020 70 74
17 Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2091 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019R2091 9.12.2019 29.12.2019 38 41
18 Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (Besedilo velja za EGP) 32019L2034 5.12.2019 25.12.2019 64 114
19 Uredba (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Besedilo velja za EGP) 32019R2033 5.12.2019 25.12.2019 1 63
20 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2028 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32019R2028 4.12.2019 24.12.2019 34 40
21 Uredba (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (Besedilo velja za EGP.) 32019R0518 29.3.2019 15.12.2019 36 41
22 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1349 z dne 26. julija 2019 o postopku in pogojih za izvajanje nekaterih pooblastil pristojnih organov v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (ECB/2019/25) 32019D0025(01) 16.8.2019 5.9.2019 16 24
23 Direktiva (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (Besedilo velja za EGP.) 32019L0878 7.6.2019 27.6.2019 253 295
24 Uredba (EU) 2019/877 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (Besedilo velja za EGP.) 32019R0877 7.6.2019 27.6.2019 226 252
25 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14) 32019D0014(01) 14.6.2019 17.6.2019 61 66
26 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/685 z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) 32019D0010 2.5.2019 22.5.2019 16 19
27 Uredba (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (Besedilo velja za EGP.) 32019R0630 25.4.2019 26.4.2019 4 12
28 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/536 z dne 29. marca 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0536 1.4.2019 21.4.2019 3 8
29 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/439 z dne 15. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0439 29.3.2019 18.4.2019 1 4970
30 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/411 z dne 29. novembra 2018 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične zahteve za vzpostavitev, upravljanje in vodenje elektronskega centralnega registra na področju plačilnih storitev ter dostop do informacij, ki jih vsebuje (Besedilo velja za EGP.) 32019R0411 15.3.2019 4.4.2019 84 92
31 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/410 z dne 29. novembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s podrobnostmi in strukturo informacij na področju plačilnih storitev, ki jih morajo pristojni organi uradno sporočiti Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0410 15.3.2019 4.4.2019 20 83
32 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2295 13.12.2017 2.1.2019 6 19
33 Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) 32017O0009 13.4.2017 1.1.2019 156 163
34 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26) 32018R1845 26.11.2018 16.12.2018 55 57
35 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1889 z dne 4. decembra 2018 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP.) 32018R1889 5.12.2018 8.12.2018 1 2
36 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1627 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s preudarnim vrednotenjem za namene nadzorniškega poročanja (Besedilo velja za EGP) 32018R1627 9.11.2018 29.11.2018 1 525
37 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1580 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018R1580 22.10.2018 11.11.2018 53 56
38 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1557 z dne 17. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1368 o določitvi seznama ključnih referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo na finančnih trgih v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018R1557 18.10.2018 19.10.2018 10 12
39 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/990 z dne 10. aprila 2018 o spremembi in dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta glede enostavnih, preglednih in standardiziranih listinjenj (STS), komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP), zahtev glede sredstev, prejetih v okviru pogodb o začasnem odkupu, ter metodologij ocenjevanja kreditne kakovosti (Besedilo velja za EGP.) 32018R0990 13.7.2018 2.8.2018 1 8
40 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/728 z dne 24. januarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke za izključitev poslov z nefinančnimi nasprotnimi strankami s sedežem v tretji državi iz kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0728 18.5.2018 7.6.2018 1 3
41 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/688 z dne 23. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji, predlogami za poročanje in navodili za poročanje (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0688 18.5.2018 7.6.2018 1 6351
42 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/815 z dne 1. junija 2018 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP.) 32018R0815 4.6.2018 7.6.2018 3 4
43 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/667 z dne 19. aprila 2018 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2018 (ECB/2018/12) 32018D0012 2.5.2018 22.5.2018 3 6
44 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/634 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0634 25.4.2018 15.5.2018 14 20
45 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171 z dne 19. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0171 6.2.2018 7.5.2018 1 5
46 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2018/10) 32018D0010(01) 6.4.2018 26.4.2018 105 109
47 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/405 z dne 21. novembra 2017 o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0405 16.3.2018 17.3.2018 3 4
48 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0389 13.3.2018 14.3.2018 23 43
49 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/64 z dne 29. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev načina uporabe meril iz člena 20(1)(c)(iii) za oceno, ali bi nekateri dogodki pomembno in negativno vplivali na celovitost trgov, finančno stabilnost, potrošnike, realno gospodarstvo ali financiranje gospodinjstev in podjetij v eni ali več državah članicah (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0064 17.1.2018 6.2.2018 5 8
50 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/65 z dne 29. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo tehničnih elementov opredelitev iz člena 3(1) Uredbe (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0065 17.1.2018 6.2.2018 9 10