Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP.) 32019R0876 7.6.2019 28.6.2021 1 225
2 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/959 z dne 14. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi opredelitve metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (Besedilo velja za EGP.) 32018R0959 6.7.2018 26.7.2020 1 26
3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1620 z dne 13. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (Besedilo velja za EGP.) 32018R1620 30.10.2018 30.4.2020 10 24
4 Uredba (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (Besedilo velja za EGP.) 32019R0518 29.3.2019 15.12.2019 36 41
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0389 13.3.2018 14.9.2019 23 43
6 Direktiva (EU) 2019/878 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala (Besedilo velja za EGP.) 32019L0878 7.6.2019 27.6.2019 253 295
7 Uredba (EU) 2019/877 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (Besedilo velja za EGP.) 32019R0877 7.6.2019 27.6.2019 226 252
8 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/976 z dne 29. maja 2019 o določitvi načel za opredelitev ciljev in izmenjavo povratnih informacij v skupnih nadzorniških skupinah ter razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/274 (ECB/2019/14) 32019D0014(01) 14.6.2019 17.6.2019 61 66
9 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/685 z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) 32019D0010 2.5.2019 22.5.2019 16 19
10 Uredba (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (Besedilo velja za EGP.) 32019R0630 25.4.2019 26.4.2019 4 12
11 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/536 z dne 29. marca 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019D0536 1.4.2019 21.4.2019 3 8
12 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/439 z dne 15. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0439 29.3.2019 18.4.2019 1 4970
13 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/411 z dne 29. novembra 2018 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo tehnične zahteve za vzpostavitev, upravljanje in vodenje elektronskega centralnega registra na področju plačilnih storitev ter dostop do informacij, ki jih vsebuje (Besedilo velja za EGP.) 32019R0411 15.3.2019 4.4.2019 84 92
14 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/410 z dne 29. novembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s podrobnostmi in strukturo informacij na področju plačilnih storitev, ki jih morajo pristojni organi uradno sporočiti Evropskemu bančnemu organu v skladu z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32019R0410 15.3.2019 4.4.2019 20 83
15 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2295 13.12.2017 2.1.2019 6 19
16 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26) 32018R1845 26.11.2018 16.12.2018 55 57
17 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1889 z dne 4. decembra 2018 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP.) 32018R1889 5.12.2018 8.12.2018 1 2
18 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1627 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s preudarnim vrednotenjem za namene nadzorniškega poročanja (Besedilo velja za EGP) 32018R1627 9.11.2018 29.11.2018 1 525
19 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1580 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018R1580 22.10.2018 11.11.2018 53 56
20 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1557 z dne 17. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1368 o določitvi seznama ključnih referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo na finančnih trgih v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.) 32018R1557 18.10.2018 19.10.2018 10 12
21 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/990 z dne 10. aprila 2018 o spremembi in dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta glede enostavnih, preglednih in standardiziranih listinjenj (STS), komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP), zahtev glede sredstev, prejetih v okviru pogodb o začasnem odkupu, ter metodologij ocenjevanja kreditne kakovosti (Besedilo velja za EGP.) 32018R0990 13.7.2018 2.8.2018 1 8
22 Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1131 30.6.2017 21.7.2018 8 45
23 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/728 z dne 24. januarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke za izključitev poslov z nefinančnimi nasprotnimi strankami s sedežem v tretji državi iz kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0728 18.5.2018 7.6.2018 1 3
24 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/688 z dne 23. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji, predlogami za poročanje in navodili za poročanje (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0688 18.5.2018 7.6.2018 1 6351
25 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/815 z dne 1. junija 2018 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP.) 32018R0815 4.6.2018 7.6.2018 3 4
26 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/634 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0634 25.4.2018 15.5.2018 14 20
27 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171 z dne 19. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0171 6.2.2018 7.5.2018 1 5
28 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2018/546 z dne 15. marca 2018 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o kapitalu (ECB/2018/10) 32018D0010(01) 6.4.2018 26.4.2018 105 109
29 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/405 z dne 21. novembra 2017 o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0405 16.3.2018 17.3.2018 3 4
30 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/64 z dne 29. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev načina uporabe meril iz člena 20(1)(c)(iii) za oceno, ali bi nekateri dogodki pomembno in negativno vplivali na celovitost trgov, finančno stabilnost, potrošnike, realno gospodarstvo ali financiranje gospodinjstev in podjetij v eni ali več državah članicah (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0064 17.1.2018 6.2.2018 5 8
31 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/65 z dne 29. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo tehničnih elementov opredelitev iz člena 3(1) Uredbe (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0065 17.1.2018 6.2.2018 9 10
32 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0067 17.1.2018 6.2.2018 14 15
33 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/32 z dne 28. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standardizirano terminologijo Unije za najbolj reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0032 11.1.2018 31.1.2018 3 25
34 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/33 z dne 28. septembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve obračuna nadomestil in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0033 11.1.2018 31.1.2018 26 36
35 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/34 z dne 28. septembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve dokumenta z informacijami o nadomestilih in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0034 11.1.2018 31.1.2018 37 44
36 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2188 z dne 11. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo kapitalskih zahtev za določene krite obveznice (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2188 25.11.2017 1.1.2018 1 2
37 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) 32017R1538 19.9.2017 1.1.2018 1 211
38 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2446 z dne 19. decembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1368 o določitvi seznama ključnih referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo na finančnih trgih v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2446 28.12.2017 29.12.2017 1 3
39 Uredba (EU) 2017/2395 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede prehodne ureditve za zmanjšanje učinka uvedbe MSRP 9 na kapital in za obravnavo določenih izpostavljenosti do javnega sektorja, denominiranih v domači valuti katere koli države članice, za namen velikih izpostavljenosti (Besedilo velja za EGP) 32017R2395 27.12.2017 28.12.2017 27 33
40 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2114 z dne 9. novembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s predlogami in navodili (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2114 6.12.2017 26.12.2017 1 427
41 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2241 z dne 6. decembra 2017 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2241 7.12.2017 10.12.2017 27 28
42 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2097 z dne 3. novembra 2017 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2017/35) 32017D0035 16.11.2017 6.12.2017 31 33
43 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2098 z dne 3. novembra 2017 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2017/33) 32017D0033 16.11.2017 6.12.2017 34 37
44 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2017/32) 32017R2094 16.11.2017 6.12.2017 11 21
45 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2055 z dne 23. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2055 11.11.2017 1.12.2017 1 25
46 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26) 32017R1539 19.9.2017 9.10.2017 212 213
47 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1486 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s portfelji za primerjanje in navodili za poročanje (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1486 31.8.2017 20.9.2017 1 2833
48 Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) 32017Y0728(01) 28.7.2017 17.8.2017 3 4
49 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1230 8.7.2017 28.7.2017 7 10
50 Sklep Komisije (EU) 2017/1246 z dne 7. junija 2017 o odobritvi sheme za reševanje za Banco Popular Español S.A. (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4038) 32017D1246 11.7.2017 11.7.2017 15 15