Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
51 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2241 z dne 6. decembra 2017 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2241 7.12.2017 10.12.2017 27 28
52 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2097 z dne 3. novembra 2017 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2017/35) 32017D0035 16.11.2017 6.12.2017 31 33
53 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2098 z dne 3. novembra 2017 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2017/33) 32017D0033 16.11.2017 6.12.2017 34 37
54 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2017/32) 32017R2094 16.11.2017 6.12.2017 11 21
55 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2055 z dne 23. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2055 11.11.2017 1.12.2017 1 25
56 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26) 32017R1539 19.9.2017 9.10.2017 212 213
57 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1486 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s portfelji za primerjanje in navodili za poročanje (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1486 31.8.2017 20.9.2017 1 2833
58 Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) 32017Y0728(01) 28.7.2017 17.8.2017 3 4
59 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1230 8.7.2017 28.7.2017 7 10
60 Sklep Komisije (EU) 2017/1246 z dne 7. junija 2017 o odobritvi sheme za reševanje za Banco Popular Español S.A. (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4038) 32017D1246 11.7.2017 11.7.2017 15 15
61 Sklep (EU) 2017/1198 Evropske centralne banke z dne 27. junija 2017 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21) 32017D0021 5.7.2017 5.7.2017 32 35
62 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1147 z dne 28. junija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1368 o določitvi seznama ključnih referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo na finančnih trgih v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1147 29.6.2017 30.6.2017 32 34
63 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/954 z dne 6. junija 2017 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0954 7.6.2017 10.6.2017 14 16
64 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/747 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo meril za izračun predhodnih prispevkov ter okoliščinami in pogoji, v katerih se plačilo izrednih naknadnih prispevkov lahko deloma ali v celoti odloži (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0747 29.4.2017 19.5.2017 2 8
65 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/760 z dne 24. aprila 2017 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017 (ECB/2017/11) 32017D0011(01) 29.4.2017 19.5.2017 52 55
66 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/461 z dne 16. marca 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s skupnimi postopki, obrazci in predlogami za posvetovalni postopek med zadevnimi pristojnimi organi za nameravane pridobitve kvalificiranih deležev v kreditnih institucijah, kot je navedeno v členu 24 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0461 17.3.2017 6.4.2017 57 65
67 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/208 z dne 31. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0208 8.2.2017 28.2.2017 14 15
68 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/72 z dne 23. septembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za dovoljenja za opustitev pri podatkih (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0072 14.1.2017 3.2.2017 1 4
69 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2358 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP ) 32016D2358 21.12.2016 10.1.2017 75 80
70 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) 32016R0445 24.3.2016 31.12.2016 60 73
71 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta (Besedilo velja za EGP ) 32016R2070 2.12.2016 22.12.2016 1 1422
72 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2227 z dne 9. decembra 2016 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP ) 32016R2227 10.12.2016 13.12.2016 36 37
73 Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37) 32016O0037 15.11.2016 2.12.2016 32 36
74 Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38) 32016O0038 15.11.2016 2.12.2016 37 42
75 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R1799 12.10.2016 1.11.2016 3 18
76 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1801 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R1801 12.10.2016 1.11.2016 27 33
77 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/428 z dne 23. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij glede poročanja o količniku finančnega vzvoda (Besedilo velja za EGP) 32016R0428 31.3.2016 20.10.2016 1 55
78 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1702 z dne 18. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s predlogami in navodili (Besedilo velja za EGP) 32016R1702 29.9.2016 19.10.2016 1 513
79 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 z dne 13. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z glavnimi indeksi in priznanimi borzami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (Besedilo velja za EGP) 32016R1646 14.9.2016 4.10.2016 5 15
80 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/322 z dne 10. februarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij o zahtevi glede likvidnostnega kritja (Besedilo velja za EGP) 32016R0322 10.3.2016 10.9.2016 1 142
81 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1608 z dne 17. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1222/2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (Besedilo velja za EGP) 32016R1608 8.9.2016 9.9.2016 1 3
82 Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen 32016Y0722(01) 22.7.2016 11.8.2016 4 7
83 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj (ECB/2016/19) 32016D0019 16.7.2016 5.8.2016 73 76
84 Uredba (EU) 2016/1014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (Besedilo velja za EGP) 32016R1014 29.6.2016 19.7.2016 153 154
85 Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP) 32015R2365 23.12.2015 13.7.2016 1 34
86 Sklep Evropskega bančnega organa o določitvi primerjalne obrestne mere v skladu s Prilogo II k Direktivi 2014/17/EU (direktiva o hipotekarnih kreditih) 32016Y0604(01) 4.6.2016 24.6.2016 8 11
87 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/860 z dne 4. februarja 2016 o podrobnejši opredelitvi okoliščin, v katerih je potrebna izključitev iz uporabe pooblastil za odpis in konverzijo v skladu s členom 44(3) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij 32016R0860 1.6.2016 21.6.2016 11 20
88 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/892 z dne 7. junija 2016 o podaljšanju prehodnih obdobij iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP) 32016R0892 8.6.2016 11.6.2016 4 5
89 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/709 z dne 26. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena (Besedilo velja za EGP) 32016R0709 13.5.2016 2.6.2016 1 5
90 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 z dne 18. februarja 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (Besedilo velja za EGP) 32016R0861 1.6.2016 2.6.2016 21 23
91 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/818 z dne 17. maja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1030/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R0818 25.5.2016 26.5.2016 4 7
92 Sklep Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 11. decembra 2015 o ocenjevanju pomembnosti tretjih držav za bančni sistem Unije v povezavi s priznavanjem in določanjem stopenj proticikličnega blažilnika (ESRB/2015/3) 32016Y0312(03) 12.3.2016 1.4.2016 23 27
93 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/313 z dne 1. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 glede dodatnih metrik za spremljanje za poročanje o likvidnosti (Besedilo velja za EGP) 32016R0313 5.3.2016 25.3.2016 5 58
94 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/230 z dne 17. februarja 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016D0230 18.2.2016 9.3.2016 23 27
95 Sklep Sveta (EU) 2016/228 z dne 14. julija 2015 o postopku reševanja 32016D0228 18.2.2016 18.2.2016 20 21
96 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (Besedilo velja za EGP) 32016R0101 28.1.2016 17.2.2016 54 65
97 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/98 z dne 16. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (Besedilo velja za EGP) 32016R0098 28.1.2016 17.2.2016 2 20
98 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/100 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopka skupnega odločanja v zvezi z vlogo za nekatera bonitetna dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R0100 28.1.2016 17.2.2016 45 53
99 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/200 z dne 15. februarja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede razkritja količnika finančnega vzvoda za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R0200 16.2.2016 17.2.2016 5 25
100 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/99 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z določitvijo operativnega delovanja kolegijev nadzornikov v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R0099 28.1.2016 17.2.2016 21 44