Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
51 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0067 17.1.2018 6.2.2018 14 15
52 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/32 z dne 28. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standardizirano terminologijo Unije za najbolj reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0032 11.1.2018 31.1.2018 3 25
53 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/33 z dne 28. septembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve obračuna nadomestil in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0033 11.1.2018 31.1.2018 26 36
54 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/34 z dne 28. septembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve dokumenta z informacijami o nadomestilih in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0034 11.1.2018 31.1.2018 37 44
55 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2188 z dne 11. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo kapitalskih zahtev za določene krite obveznice (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2188 25.11.2017 1.1.2018 1 2
56 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) 32017R1538 19.9.2017 1.1.2018 1 211
57 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2446 z dne 19. decembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1368 o določitvi seznama ključnih referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo na finančnih trgih v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2446 28.12.2017 29.12.2017 1 3
58 Uredba (EU) 2017/2395 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede prehodne ureditve za zmanjšanje učinka uvedbe MSRP 9 na kapital in za obravnavo določenih izpostavljenosti do javnega sektorja, denominiranih v domači valuti katere koli države članice, za namen velikih izpostavljenosti (Besedilo velja za EGP) 32017R2395 27.12.2017 28.12.2017 27 33
59 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2114 z dne 9. novembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s predlogami in navodili (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2114 6.12.2017 26.12.2017 1 427
60 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2241 z dne 6. decembra 2017 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2241 7.12.2017 10.12.2017 27 28
61 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2097 z dne 3. novembra 2017 o metodologiji za izračun sankcij za kršitve pregledniških zahtev za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2017/35) 32017D0035 16.11.2017 6.12.2017 31 33
62 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/2098 z dne 3. novembra 2017 o postopkovnih vidikih nalaganja korektivnih ukrepov zaradi neskladnosti z Uredbo (EU) št. 795/2014 (ECB/2017/33) 32017D0033 16.11.2017 6.12.2017 34 37
63 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/2094 z dne 3. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (ECB/2017/32) 32017R2094 16.11.2017 6.12.2017 11 21
64 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2055 z dne 23. junija 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (Besedilo velja za EGP. ) 32017R2055 11.11.2017 1.12.2017 1 25
65 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26) 32017R1539 19.9.2017 9.10.2017 212 213
66 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1486 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s portfelji za primerjanje in navodili za poročanje (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1486 31.8.2017 20.9.2017 1 2833
67 Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) 32017Y0728(01) 28.7.2017 17.8.2017 3 4
68 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/1493 z dne 3. avgusta 2017 o spremembi Sklepa ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2017/23) 32017D0023 22.8.2017 3.8.2017 23 26
69 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1230 8.7.2017 28.7.2017 7 10
70 Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1131 30.6.2017 20.7.2017 8 45
71 Sklep Komisije (EU) 2017/1246 z dne 7. junija 2017 o odobritvi sheme za reševanje za Banco Popular Español S.A. (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4038) 32017D1246 11.7.2017 11.7.2017 15 15
72 Sklep (EU) 2017/1198 Evropske centralne banke z dne 27. junija 2017 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21) 32017D0021 5.7.2017 5.7.2017 32 35
73 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1147 z dne 28. junija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1368 o določitvi seznama ključnih referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo na finančnih trgih v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1147 29.6.2017 30.6.2017 32 34
74 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/954 z dne 6. junija 2017 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0954 7.6.2017 10.6.2017 14 16
75 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/747 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo meril za izračun predhodnih prispevkov ter okoliščinami in pogoji, v katerih se plačilo izrednih naknadnih prispevkov lahko deloma ali v celoti odloži (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0747 29.4.2017 19.5.2017 2 8
76 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/760 z dne 24. aprila 2017 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2017 (ECB/2017/11) 32017D0011(01) 29.4.2017 19.5.2017 52 55
77 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/461 z dne 16. marca 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s skupnimi postopki, obrazci in predlogami za posvetovalni postopek med zadevnimi pristojnimi organi za nameravane pridobitve kvalificiranih deležev v kreditnih institucijah, kot je navedeno v členu 24 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0461 17.3.2017 6.4.2017 57 65
78 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/208 z dne 31. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0208 8.2.2017 28.2.2017 14 15
79 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/72 z dne 23. septembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za dovoljenja za opustitev pri podatkih (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0072 14.1.2017 3.2.2017 1 4
80 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2358 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP ) 32016D2358 21.12.2016 10.1.2017 75 80
81 Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) 32016R0445 24.3.2016 31.12.2016 60 73
82 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta (Besedilo velja za EGP ) 32016R2070 2.12.2016 22.12.2016 1 1422
83 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2227 z dne 9. decembra 2016 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP ) 32016R2227 10.12.2016 13.12.2016 36 37
84 Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37) 32016O0037 15.11.2016 2.12.2016 32 36
85 Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38) 32016O0038 15.11.2016 2.12.2016 37 42
86 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R1799 12.10.2016 1.11.2016 3 18
87 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1801 z dne 11. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih agencij za listinjenje v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32016R1801 12.10.2016 1.11.2016 27 33
88 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/428 z dne 23. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij glede poročanja o količniku finančnega vzvoda (Besedilo velja za EGP) 32016R0428 31.3.2016 20.10.2016 1 55
89 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1702 z dne 18. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s predlogami in navodili (Besedilo velja za EGP) 32016R1702 29.9.2016 19.10.2016 1 513
90 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 z dne 13. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z glavnimi indeksi in priznanimi borzami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (Besedilo velja za EGP) 32016R1646 14.9.2016 4.10.2016 5 15
91 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/322 z dne 10. februarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij o zahtevi glede likvidnostnega kritja (Besedilo velja za EGP) 32016R0322 10.3.2016 10.9.2016 1 142
92 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1608 z dne 17. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1222/2014 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (Besedilo velja za EGP) 32016R1608 8.9.2016 9.9.2016 1 3
93 Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen 32016Y0722(01) 22.7.2016 11.8.2016 4 7
94 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj (ECB/2016/19) 32016D0019 16.7.2016 5.8.2016 73 76
95 Uredba (EU) 2016/1014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (Besedilo velja za EGP) 32016R1014 29.6.2016 19.7.2016 153 154
96 Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo velja za EGP) 32015R2365 23.12.2015 13.7.2016 1 34
97 Sklep Evropskega bančnega organa o določitvi primerjalne obrestne mere v skladu s Prilogo II k Direktivi 2014/17/EU (direktiva o hipotekarnih kreditih) 32016Y0604(01) 4.6.2016 24.6.2016 8 11
98 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/860 z dne 4. februarja 2016 o podrobnejši opredelitvi okoliščin, v katerih je potrebna izključitev iz uporabe pooblastil za odpis in konverzijo v skladu s členom 44(3) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij 32016R0860 1.6.2016 21.6.2016 11 20
99 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/892 z dne 7. junija 2016 o podaljšanju prehodnih obdobij iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (Besedilo velja za EGP) 32016R0892 8.6.2016 11.6.2016 4 5
100 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/709 z dne 26. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena (Besedilo velja za EGP) 32016R0709 13.5.2016 2.6.2016 1 5