Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
151 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 625/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za institucije v vlogah investitorja, sponzorja, prvotnega kreditodajalca in originatorja v zvezi z izpostavljenostmi prenesenemu kreditnemu tveganju Besedilo velja za EGP 32014R0625 13.6.2014 3.7.2014 16 25
152 2014/477/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 2. julija 2014 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki (ECB/2014/29) 32014D0029(01) 19.7.2014 2.7.2014 34 37
153 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 620/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z izmenjavo informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP 32014R0620 12.6.2014 2.7.2014 1 25
154 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij Besedilo velja za EGP 32014R0604 6.6.2014 26.6.2014 30 35
155 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 602/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za okrepitev zbližanja nadzorniških praks v zvezi z izvajanjem dodatnih uteži tveganja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP 32014R0602 5.6.2014 25.6.2014 22 24
156 Uredba (EU) št. 673/2014 Evropske centralne banke z dne 2. junija 2014 o ustanovitvi Odbora za mediacijo in sprejetju njegovega poslovnika (ECB/2014/26) 32014R0673 19.6.2014 20.6.2014 72 76
157 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 523/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev Besedilo velja za EGP 32014R0523 20.5.2014 9.6.2014 4 5
158 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 524/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic Besedilo velja za EGP 32014R0524 20.5.2014 9.6.2014 6 14
159 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 526/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja Besedilo velja za EGP 32014R0526 20.5.2014 9.6.2014 17 20
160 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 527/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov Besedilo velja za EGP 32014R0527 20.5.2014 9.6.2014 21 28
161 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja Besedilo velja za EGP 32014R0528 20.5.2014 9.6.2014 29 35
162 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje Besedilo velja za EGP 32014R0529 20.5.2014 9.6.2014 36 49
163 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 530/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi Besedilo velja za EGP 32014R0530 20.5.2014 9.6.2014 50 51
164 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 591/2014 z dne 3. junija 2014 o podaljšanju prehodnih obdobij iz Uredbe (EU) št. 575/2013 in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank Besedilo velja za EGP 32014R0591 4.6.2014 5.6.2014 31 32
165 Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) 32014R0468 14.5.2014 15.5.2014 1 50
166 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP 32013R1423 31.12.2013 31.3.2014 60 88
167 Uredba (EU) št. 248/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji Besedilo velja za EGP 32014R0248 20.3.2014 21.3.2014 1 3
168 Direktiva 2014/17/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 Besedilo velja za EGP 32014L0017 28.2.2014 20.3.2014 34 85
169 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 183/2014 z dne 20. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede regulativnih tehničnih standardov za določitev izračuna posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja Besedilo velja za EGP 32014R0183 27.2.2014 19.3.2014 3 6
170 2014/434/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 31. januarja 2014 o tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi sodelujočih držav članic, katerih valuta ni euro (ECB/2014/5) 32014D0005(01) 5.7.2014 27.2.2014 7 13
171 2014/123/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 4. februarja 2014 o določitvi kreditnih institucij, ki so predmet celovite ocene (ECB/2014/3) 32014D0003(01) 8.3.2014 6.2.2014 107 111
172 Uredba (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) 32013R1409 24.12.2013 13.1.2014 18 44
173 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP 32014R0680 28.6.2014 1.1.2014 1 1861
174 Uredba (EU) št. 1022/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 32013R1022 29.10.2013 30.10.2013 5 14
175 Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES Besedilo velja za EGP 32013L0036 27.6.2013 17.7.2013 338 436
176 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Besedilo velja za EGP 32013R0575 27.6.2013 28.6.2013 1 337
177 Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 Besedilo velja za EGP 32012R0260 30.3.2012 31.3.2012 22 37
178 Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu Besedilo velja za EGP 32011L0089 8.12.2011 9.12.2011 113 141
179 Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (Besedilo velja za EGP) 32009L0110 10.10.2009 30.4.2011 7 17
180 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES 32010R1093 15.12.2010 1.1.2011 12 47
181 Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES 32010R1094 15.12.2010 1.1.2011 48 83
182 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES 32010R1095 15.12.2010 1.1.2011 84 119
183 Direktiva 2009/111/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (Besedilo velja za EGP) 32009L0111 17.11.2009 7.12.2009 97 119
184 Uredba (ES) št. 924/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o čezmejnih plačilih v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2560/2001 (Besedilo velja za EGP) 32009R0924 9.10.2009 1.11.2009 11 18
185 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (Besedilo velja za EGP) 32005L0001 24.3.2005 13.4.2005 9 17
186 Sklep Skupnega odbora EGP št. 167/2002 z dne 6. decembra 2002 o spremembah Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP 22002D0167 13.2.2003 1.8.2003 0 0
187 Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij 32001L0024 5.5.2001 5.5.2001 0 0
188 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/26/EC z dne 29. junija 1995 ki spreminja Direktivi 77/780/EGS in 89/646/EGS na področju kreditnih institucij, Direktivi 73/239/EGS in 92/49/EGS na področju premoženjskega zavarovanja, Direktivi 79/267/EGS in 92/96/EGS na področju življenjskega zavarovanja, Direktivo 93/22/EGS na področju investicijskih družb ter Direktivo 85/611/EGS na področju kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) z namenom okrepitve nadzora varnega in skrbnega poslovanja 31995L0026 18.7.1995 7.8.1995 0 0
189 90/109/EEC: Commission Recommendation of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions relating to cross-border financial transactions 31990H0109 15.3.1990 8.3.1990 0 0
190 Direktiva Sveta z dne 13. februarja 1989 o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam, s sedežem zunaj te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov 31989L0117 16.2.1989 14.1.1989 0 0
191 87/62/EEC: Commission Recommendation of 22 December 1986 on monitoring and controlling large exposures of credit institutions 31987H0062 4.2.1987 13.1.1987 0 0
192 87/63/EEC: Commission Recommendation of 22 December 1986 concerning the introduction of deposit-guarantee schemes in the Community 31987H0063 4.2.1987 13.1.1987 0 0
193 Direktiva Sveta z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij 31986L0635 31.12.1986 23.12.1986 0 0
194 2000/408/EC: Commission Recommendation of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial instruments and other items complementing the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (notified under document number C(2000) 1372) 32000H0408 27.6.2000 / 0 0
195 Commission communication concerning the credit establishments in respect of which Greece has decided to defer application of the First Council Directive of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (77/780/EEC, Article 2 (5) and (6)) 31981Y1006(03) 6.10.1981 / 0 0
196 Commission communication concerning the credit establishments in respect of which the Portuguese Republic has decided to defer application of the First Council Directive of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions 31986Y1028(02) 28.10.1986 / 0 0
197 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/463 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (Besedilo velja za EGP.) 32019R0463 22.3.2019 / 16 17
198 Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 11. decembra 2015 o priznavanju in določanju stopenj proticikličnega blažilnika za izpostavljenosti do tretjih držav (ESRB/2015/1) 32016Y0312(01) 12.3.2016 / 1 8
199 Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. decembra 2015 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepov makrobonitetne politike in njihovi prostovoljni vzajemnosti (ESRB/2015/2) 32016Y0312(02) 12.3.2016 / 9 14
200 Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepov makrobonitetne politike in njihovi prostovoljni vzajemnosti (ESRB/2019/1) 32019Y0320(01) 20.3.2019 / 1 10