Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Direktiva Sveta (EU) 2015/121 z dne 27. januarja 2015 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 32015L0121 28.1.2015 17.2.2015 1 3
2 2014/899/EU: Sklep Sveta z dne 9. decembra 2014 o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 32014D0899 13.12.2014 14.12.2014 19 24
3 Direktiva Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške 32013L0013 28.5.2013 1.7.2013 30 31
4 Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 32011L0096 29.12.2011 18.1.2012 8 16
5 Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami 32009L0133 25.11.2009 15.12.2009 34 46
6 2008/493/ES: Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o spremembi Priloge I k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije 32008D0493 3.7.2008 3.7.2008 6 6
7 2008/492/ES: Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 32008D0492 3.7.2008 1.7.2008 1 5
8 2007/857/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2007 o spremembi Priloge I k Aktu o pristopu iz leta 2005 32007D0857 29.12.2007 30.12.2007 3 3
9 Konvencija o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 41990A0436 20.8.1990 1.1.1995 11 22
10 Protokol o spremembi Konvencije z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42005A0630(02) 30.6.2005 1.1.1995 28 31
11 94/390/CE: Recommandation de la Commission, du 25 mai 1994, concernant le mode d'imposition des petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 31994H0390 9.7.1994 2.6.1994 0 0
12 Kodeks ravnanja za učinkovito izvajanje Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42006X0728(02) 28.7.2006 / 8 12
13 Konvencija o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške Republike h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42005A0630(01) 30.6.2005 / 1 10
14 Konvencija o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 41996A0331(01) 30.6.2005 / 23 27
15 Obvestilo Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za ukrepe, ki zadevajo neposredno obdavčitev ustvarjenega dohodka (98/C 384/03)Besedilo velja za EGP. 31998Y1210(01) 10.12.1998 / 0 0
16 Protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées - Acte final 41999A0716(01) 16.7.1999 / 0 0
17 Revidirani kodeks ravnanja za učinkovito izvajanje Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij 42009X1230(01) 30.12.2009 / 1 10