Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2020/8) (prenovitev) 32020D0187 12.2.2020 16.2.2020 6 11
2 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/669 z dne 4. aprila 2019 o spremembi Sklepa ECB/2013/10 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2019/9) 32019D0009 29.4.2019 19.5.2019 6 8
3 Sklep Komisije (EU) 2018/494 z dne 22. marca 2018 o posodobitvi Priloge A k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Monako 32018D0494 23.3.2018 24.3.2018 65 76
4 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/102 z dne 11. januarja 2017 o spremembi Sklepa (EU) 2015/5 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2017/3) 32017D0003(01) 20.1.2017 13.1.2017 55 56
5 Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/2248 z dne 3. novembra 2016 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2016/36) 32016D0036(01) 20.12.2016 31.12.2016 26 36
6 Uredba (EU) 2016/792 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in harmoniziranem indeksu cen stanovanjskih nepremičnin ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (Besedilo velja za EGP) 32016R0792 24.5.2016 13.6.2016 11 38
7 Sklep Komisije (EU) 2015/2363 z dne 16. decembra 2015 o posodobitvi Priloge A k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Monako 32015D2363 17.12.2015 6.1.2016 37 50
8 Sklep Komisije (EU) 2015/766 z dne 12. maja 2015 o posodobitvi Priloge A k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Monako 32015D0766 13.5.2015 2.6.2015 50 57
9 Sklep Komisije z dne 2. julija 2014 o posodobitvi Priloge A k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Kneževino Monako 32014D0705(01) 5.7.2014 6.7.2014 3 9
10 2011/199/EU: Sklep Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro 32011D0199 6.4.2011 1.5.2013 1 2
11 2013/211/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2013/10) 32013D0010 30.4.2013 1.5.2013 37 42
12 Monetarni sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Andoro 22011A1217(01) 17.12.2011 1.4.2012 1 13
13 Monetarni sporazum med Evropsko unijo in Francosko republiko o ohranitvi eura na Saint-Barthélemyju po spremembi položaja tega otoka v razmerju do Evropske unije 22011A0720(01) 20.7.2011 1.1.2012 3 4
14 Monetarni sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Monako 22012A1013(01) 13.10.2012 1.12.2011 1 11
15 Sklep Komisije z dne 28. novembra 2011 o sklenitvi monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in kneževino Monako v imenu Evropske unije 32012D0128(01) 28.1.2012 28.11.2011 13 24
16 Sklep Sveta z dne 12. julija 2011 o podpisu in sklenitvi Monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o ohranitvi eura na Saint-Barthélemyju po spremembi položaja tega otoka v razmerju do Evropske unije 32011D0433 20.7.2011 12.7.2011 1 2
17 2010/624/EU: Sklep Evropske centralne banke z dne 14. oktobra 2010 o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (ECB/2010/17) 32010D0017(01) 20.10.2010 21.10.2010 10 10
18 2006/856/ES: Sklep Sveta z dne 13. novembra 2006 o ustanovitvi Odbora za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko (Kodificirana različica) 32006D0856 30.11.2006 13.11.2006 21 23
19 Sklep Evropske centralne banke z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (ECB/2003/14) 32003D0014(01) 15.11.2003 16.11.2003 0 0
20 Smernica Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2002 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB (ECB/2002/6) 32002O0006 8.10.2002 30.11.2002 0 0
21 Accord du 16 novembre 2000 entre la Banque centrale européenne et la Banque de Grèce concernant la créance reçue par la Banque de Grèce de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et des questions connexes 42000X1230(01) 30.12.2000 1.1.2001 0 0
22 Guideline of the European Central Bank of 3 November 1998 on the implementation of Article 52 of the statute of the European System of Central Banks and of the European Central bank (ECB/1998/NP10) 31998O0010 24.2.2001 1.1.1999 0 0
23 Sklep Sveta z dne 31. decembra 1998 o sprejetju Statuta Ekonomskega in finančnega odbora 31999D0008 9.1.1999 1.1.1999 0 0
24 Statut ekonomsko-finančnega odbora 31999Q0109 9.1.1999 1.1.1999 0 0
25 Resolution of the European Council on the establishment of an exchange-rate mechanism in the third stage of economic and monetary union Amsterdam, 16 June 1997 31997Y0802(03) 2.8.1997 16.6.1997 0 0
26 76/332/EEC: Council Decision of 25 March 1976 amending the Decision of 18 March 1958 laying down the rules governing the Monetary Committee 31976D0332 31.3.1976 25.3.1976 0 0
27 73/208/EEC: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States of 24 July 1973 on the provisional location of the European Monetary Cooperation Fund 41973D0208 28.7.1973 24.7.1973 0 0
28 Regulation (EEC) No 907/73 of the Council of 3 April 1973 establishing a European Monetary Cooperation Fund 31973R0907 5.4.1973 6.4.1973 0 0
29 EEC: Council Decision (amendment of the Rules governing the Monetary Committee) 31962D0430(05) 30.4.1962 2.4.1962 0 0
30 Satzung des Währungsausschusses 31958Q1006 6.10.1958 18.3.1958 0 0
31 2003/776/EG: Entscheidung der Europäischen Zentralbank vom 23. Oktober 2003 zur Änderung der Entscheidung EZB/2002/12 vom 19. Dezember 2002 über die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Münzen im Jahr 2003 (EZB/2003/13) 32003D0013(01) 31.10.2003 / 0 0
32 2004/556/ES: Odločba Evropske centralne banke z dne 9. julija 2004 o spremembah Odločbe ECB/2003/15 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2004 (ECB/2004/14) 32004D0014(01) 22.7.2004 / 14 14
33 Commission Opinion on the draft Council Decision on a revision of the Statutes of the Economic and Financial Committee 32003A0604(01) 4.6.2003 / 0 0
34 Décision de la Banque centrale européenne, du 23 décembre 1999, relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2000 (BCE/1999/11) 32000D0009 7.1.2000 / 0 0
35 Mnenje Komisije z dne 23. avgusta 2013 o dveh osnutkih uredb Evropske centralne banke na področju denarne in finančne statistike 32013A0824(01) 24.8.2013 / 1 2
36 Obvestilo o datumu začetka veljavnosti monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Andoro 22012X1005(01) 5.10.2012 / 4 4
37 Odločba Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2003 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2004 (ECB/2003/15) 32003D0015(01) 11.12.2003 / 0 0