Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije (Besedilo velja za EGP. ) 32017R1485 25.8.2017 27.4.2019 1 120
2 Uredba (EU) 2018/1504 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 256/2014 o uradnem obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji 32018R1504 15.10.2018 4.11.2018 1 2
3 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/496 z dne 22. marca 2018 o vzpostavitvi letnega seznama prednostnih nalog za določitev kodeksov omrežij in smernic za leto 2018 (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0496 23.3.2018 12.4.2018 83 84
4 Sklep (EU) 2017/684 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med državami članicami in tretjimi državami na področju energije ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU (Besedilo velja za EGP. ) 32017D0684 12.4.2017 2.5.2017 1 9
5 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/89 z dne 17. januarja 2017 o vzpostavitvi letnega seznama prednostnih nalog za določitev kodeksov omrežij in smernic za leto 2017 (Besedilo velja za EGP. ) 32017D0089 18.1.2017 7.2.2017 14 16
6 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga Besedilo velja za EGP 32014R1348 18.12.2014 7.4.2016 121 142
7 Izvedbeni sklep Komisije 2015/1960 z dne 29. oktobra 2015 o vzpostavitvi letnega seznama prednostnih nalog za določitev kodeksov omrežij in smernic za leto 2016 (Besedilo velja za EGP) 32015D1960 30.10.2015 19.11.2015 187 189
8 Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP) 32015L1513 15.9.2015 5.10.2015 1 29
9 2014/713/EU: Sklep Komisije z dne 13. oktobra 2014 o vzpostavitvi letnega seznama prednostnih nalog za določitev kodeksov omrežij in smernic za leto 2015 Besedilo velja za EGP 32014D0713 14.10.2014 3.11.2014 28 30
10 Sklep Ministrskega sveta Energetske skupnosti D/2013/03/MC-EnC o podaljšanju trajanja Pogodbe o Energetski skupnosti 32013D1130(01) 30.11.2013 24.10.2013 81 81
11 2013/442/EU: Sklep Komisije z dne 21. avgusta 2013 o vzpostavitvi letnega seznama prednostnih nalog za določitev kodeksov omrežij in smernic za leto 2014 Besedilo velja za EGP 32013D0442 22.8.2013 11.9.2013 14 17
12 2012/413/EU: Sklep Komisije z dne 19. julija 2012 o vzpostavitvi letnega seznama prednostnih nalog za razvoj kodeksov omrežij in smernic za leto 2013 Besedilo velja za EGP 32012D0413 20.7.2012 9.8.2012 32 34
13 Sklep Komisije z dne 2. julija 2012 o spremembi Sklepa Komisije C(2009) 770 v zvezi s sprejetjem celotnega besedila referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnologijah za energetsko učinkovitost Besedilo velja za EGP 32012D0706(01) 6.7.2012 26.7.2012 3 3
14 2012/148/EU: Priporočilo Komisije z dne 9. marca 2012 o pripravah za uvedbo pametnih merilnih sistemov 32012H0148 13.3.2012 9.3.2012 9 22
15 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 z dne 24. junija 2010 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 736/96 32010R0617 15.7.2010 4.8.2010 7 14
16 Direktiva Komisije 2006/80/ES z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju energetike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije 32006L0080 20.12.2006 1.1.2007 67 91
17 Sklep Sveta z dne 13. julija 2001 o potrditvi spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini s strani Evropske skupnosti 32001D0595 2.8.2001 13.7.2001 0 0
18 1999/28/EC: Commission Recommendation of 14 December 1998 concerning the improvement of authorisation procedures for trans-European energy networks (notified under document number C(1998) 4063) (Text with EEA relevance) 31999H0028 14.1.1999 18.12.1998 0 0
19 PRILOGA 21999A0116(01) 16.1.1999 3.12.1998 0 0
20 Sklep Sveta z dne 26. novembra 1998 o stališču, ki ga zavzame Evropska skupnost do pravil, ki jih sprejme Konferenca podpisnic Energetske listine in ki zadevajo vodenje spravnega postopka v tranzitnih sporih 31999D0037 16.1.1999 26.11.1998 0 0
21 Sklep Sveta z dne 13. julija 1998 o odobritvi besedila sprememb trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini in o njegovi začasni uporabi, o čemer sta se sporazumeli Konferenca podpisnic energetske listine in Mednarodna konferenca podpisnic Pogodbe o energetski listini 31998D0537 12.9.1998 13.7.1998 0 0
22 Résolution du Conseil du 8 juin 1998 sur les sources d'énergie renouvelables 31998Y0624(01) 24.6.1998 8.6.1998 0 0
23 Pogodba o Energetski Listini 21994A1231(52) 31.12.1994 16.4.1998 0 0
24 PRILOGA 3 PROTOKOL K ENERGETSKI LISTINI o energijski učinkovitosti in s tem povezanimi vidiki okolja PREAMBULA 21994A1231(53) 31.12.1994 16.4.1998 0 0
25 Sklep Sveta in Komisije z dne 23. septembra 1997 o Pogodbi o energetski listini in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, ki so ju sklenile Evropske skupnosti 31998D0181 9.3.1998 23.9.1997 0 0
26 97/548/EC: Commission Decision of 11 July 1997 defining the specifications of projects of common interest identified in the sector of the trans-European energy networks by Decision No 1254/96/EC of the European Parliament and of the Council, as amended by Decision No 1047/97/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance) 31997D0548 15.8.1997 14.7.1997 0 0
27 Council Resolution of 27 June 1997 on renewable sources of energy 31997Y0711(01) 11.7.1997 27.6.1997 0 0
28 Council Resolution of 8 July 1996 on the White Paper 'An energy policy for the European Union' 31996Y0801(01) 1.8.1996 8.7.1996 0 0
29 Council Resolution of 23 November 1995 on the Green Paper For a European Union Energy Policy' 31995Y1207(03) 7.12.1995 23.11.1995 0 0
30 Direktiva Sveta z dne 4. decembra 1990 o spremembah za izvajanje nekaterih direktiv Skupnosti o statistiki prevoza blaga in statistiki cen za plin in električno energijo v Nemčiji 31990L0653 17.12.1990 12.12.1990 0 0
31 Resolution of the ECSC Consultative Committee on the review of Member States' energy policies and of the progress made towards meeting the Community's 1995 energy objectives 31988Y1027(01) 27.10.1988 4.10.1988 0 0
32 Council Resolution of 26 November 1986 on a Community orientation to develop new and renewable energy sources 31986Y1209(01) 9.12.1986 26.11.1986 0 0
33 Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for 1995 and convergence of the policies of the Member States 31986Y0925(01) 25.9.1986 16.9.1986 0 0
34 85/534/EEC: Commission Decision of 25 November 1985 amending Decision 84/510/EEC granting financial assistance within the framework of specific measures of Community interest relating to energy strategy (Only the English text is authentic) 31985D0534 11.12.1985 26.11.1985 0 0
35 85/535/EEC: Commission Decision of 25 November 1985 amending Decision No 84/511/EEC granting financial assistance within the framework of specific measures of Community interest relating to energy strategy (Only the German text is authentic) 31985D0535 11.12.1985 26.11.1985 0 0
36 84/510/CEE: Décision de la Commission du 17 octobre 1984 relative à l'octroi d'un concours financier dans le cadre des mesures particulières d'intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) 31984D0510 27.10.1984 17.10.1984 0 0
37 84/511/EEC: Commission Decision of 17 October 1984 granting financial assistance within the framework of the special energy development programme (Only the German text is authentic) 31984D0511 27.10.1984 17.10.1984 0 0
38 Council Regulation (EEC) No 1890/84 of 26 June 1984 introducing special measures of Community interest relating to energy strategy 31984R1890 4.7.1984 4.7.1984 0 0
39 83/250/EEC: Council Recommendation of 24 May 1983 to the Member States concerning the encouragement of investment in the use of solid fuel in industry 31983H0250 31.5.1983 31.5.1983 0 0
40 83/251/EEC: Council Recommendation of 24 May 1983 to the Member States concerning the encouragement of investment in the use of solid fuel in public buildings and in district heating systems 31983H0251 31.5.1983 31.5.1983 0 0
41 Council Regulation (EEC) No 625/83 of 15 March 1983 establishing specific measures of Community interest relating to energy strategy 31983R0625 19.3.1983 19.3.1983 0 0
42 Council Resolution of 3 March 1975 on energy and the environment 31975Y0725(02) 25.7.1975 3.3.1975 0 0
43 Council Resolution of 13 February 1975 concerning measures to be implemented to achieve the Community energy policy objectives adopted by the Council on 17 December 1974 31975Y0709(04) 9.7.1975 13.2.1975 0 0
44 Council Resolution of 17 December 1974 on a Community action programme on the rational utilization of energy 31975Y0709(03) 9.7.1975 17.12.1974 0 0
45 Uredba Sveta št. 7/63/Euratom z dne 3. decembra 1963 o poslovniku Arbitražnega odbora iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo 31963R0007 10.12.1963 30.12.1963 0 0
46 Izjava, ki se predloži sekretariatu za Pogodbo o energetski listini v skladu s členom 26(3)(b)(ii) navedene pogodbe in ki nadomešča izjavo v imenu Evropskih skupnosti z dne 17. novembra 1997 22019X0502(01) 2.5.2019 / 1 2
47 Protocol of Agreement on energy problems, reached between the Governments of the Member States of the European Communities at the 94th meeting of the Special Council of Ministers of the European Coal and Steel Community held on 21 April 1964 in Luxembourg 41964A0430(01) 30.4.1964 / 0 0
48 Resolution of ECSC Consultative Committee on the Green Paper for a European Union energy policy (Text with EEA relevance) 31995Y0811(01) 11.8.1995 / 0 0
49 Resolution of the ECSC Consultative Committee on the Commission's review of Member States' energy policies 31984Y0620(02) 20.6.1984 / 0 0
50 Resolution of the ECSC Consultative Committee on the White Paper 'An energy policy for the European Union' 31996Y0810(01) 10.8.1996 / 0 0