Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Uredba Komisije (EU) 2018/255 z dne 19. februarja 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov na podlagi evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (Besedilo velja za EGP. ) 32018R0255 21.2.2018 13.3.2018 12 38
2 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/257 z dne 19. februarja 2018 o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam glede sporočanja statističnih podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov, ki temeljijo na Evropski anketi o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 832) (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0257 21.2.2018 20.2.2018 41 43
3 Uredba Komisije (EU) 2017/269 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s seznamom aktivnih snovi (Besedilo velja za EGP. ) 32017R0269 17.2.2017 9.3.2017 4 47
4 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/335 z dne 7. marca 2016 o odobritvi odstopanj od Uredbe (EU) št. 691/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih okoljsko-ekonomskih računih za Španijo, Francijo, Italijo in Ciper (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 1341) (Besedilo velja za EGP) 32016D0335 9.3.2016 8.3.2016 18 19
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/172 z dne 24. novembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 691/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacije energetskih proizvodov (Besedilo velja za EGP) 32016R0172 10.2.2016 1.3.2016 3 8
6 Uredba Komisije (EU) 2016/114 z dne 28. januarja 2016 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o zdravju in zdravju otrok za leto 2017 (Besedilo velja za EGP) 32016R0114 29.1.2016 18.2.2016 40 46
7 Uredba Komisije (EU) 2015/359 z dne 4. marca 2015 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov o izdatkih in financiranju zdravstvenega varstva Besedilo velja za EGP 32015R0359 6.3.2015 26.3.2015 6 15
8 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/365 z dne 4. marca 2015 o odobritvi odstopanj nekaterim državam članicam glede sporočanja statističnih podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov o izdatkih in financiranju zdravstvenega varstva (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 1377) Besedilo velja za EGP 32015D0365 6.3.2015 5.3.2015 29 34
9 Uredba (EU) št. 538/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih Besedilo velja za EGP 32014R0538 27.5.2014 16.6.2014 113 124
10 Uredba Komisije (EU) št. 849/2010 z dne 27. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkov Besedilo velja za EGP 32010R0849 28.9.2010 18.10.2010 2 41
11 Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih (Besedilo velja za EGP) 32009R1185 10.12.2009 30.12.2009 1 22
12 2008/871/ES: Sklep Sveta z dne 20. oktobra 2008 o odobritvi Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji UN/ECE iz Espooja iz leta 1991 o presoji čezmejnih vplivov na okolje v imenu Evropske skupnosti 32008D0871 19.11.2008 20.10.2008 33 34
13 Direktiva 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o spremembah Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem (Besedilo velja za EGP) 32007L0030 27.6.2007 28.6.2007 21 24
14 Uredba Komisije (ES) št. 341/2006 z dne 24. februarja 2006 o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2007 na področju nesreč pri delu in z delom povezanih zdravstvenih težav, kot predvideva Uredba Sveta (ES) št. 577/98, in o spremembi Uredbe (ES) št. 384/2005 (Besedilo velja za EGP) 32006R0341 25.2.2006 4.3.2006 9 13
15 Uredba Komisije (ES) št. 1445/2005 z dne 5. septembra 2005 o opredelitvi ustreznih meril za oceno kakovosti in vsebini poročil o kakovosti statistike odpadkov za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP) 32005R1445 6.9.2005 26.9.2005 6 12
16 Uredba Komisije (ES) št. 1446/2005 z dne 5. septembra 2005 o sprejetju odstopanj od določb Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkov za Združeno kraljestvo in Avstrijo (Besedilo velja za EGP) 32005R1446 6.9.2005 26.9.2005 13 13
17 Uredba Komisije (ES) št. 782/2005 z dne 24. maja 2005 o določitvi oblike za posredovanje rezultatov o statistiki odpadkov (Besedilo velja za EGP) 32005R0782 15.11.2008 14.6.2005 26 37
18 Uredba Komisije (ES) št. 784/2005 z dne 24. maja 2005 o sprejetju odstopanj od določb Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkov v zvezi z Litvo, Poljsko in Švedsko (Besedilo velja za EGP) 32005R0784 25.5.2005 14.6.2005 42 42
19 Uredba Komisije (ES) št. 1829/2004 z dne 21. oktobra 2004 o sprejetju odstopanj od določb Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov za Belgijo, Portugalsko, Grčijo in CiperBesedilo velja za EGP. 32004R1829 5.7.2006 11.11.2004 24 25
20 Uredba Komisije (ES) št. 574/2004 z dne 23. februarja 2004 o spremembi Prilog I in III k Direktivi (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkovBesedilo velja za EGP. 32004R0574 27.3.2004 16.4.2004 0 0
21 Uredba Komisije (ES) št. 317/2004 z dne 23. februarja 2004 o sprejetju odstopanj od določb Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov glede na Avstrijo, Francijo in LuksemburgBesedilo velja za EGP. 32004R0317 24.2.2004 15.3.2004 0 0
22 Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkovBesedilo velja za EGP. 32002R2150 9.12.2002 29.12.2002 0 0
23 Entschließung des Rates vom 3. Juni 2002 über eine neue Gemeinschaftsstrategie für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz (2002—2006) 32002G0705(01) 5.7.2002 3.6.2002 0 0
24 Odločba Sveta z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti 32002D0358 15.5.2002 2.5.2002 0 0
25 Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka 32001L0081 27.11.2001 27.11.2001 0 0
26 Council Resolution of 15 December 1998 on a forestry strategy for the European Union 31999Y0226(01) 26.2.1999 15.12.1998 0 0
27 Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 on the review of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development 'Towards sustainability" 31998D2179 10.10.1998 24.9.1998 0 0
28 Council Resolution of 27 March 1995 on the transposition and application of Community social legislation 31995Y0704(01) 4.7.1995 27.3.1995 0 0
29 Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 February 1993 on a Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development - A European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development 41993X0517 17.5.1993 1.2.1993 0 0
30 Direktiva Sveta z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu 31989L0391 29.6.1989 19.6.1989 0 0
31 Council Resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and health at work 31988Y0203(01) 3.2.1988 21.12.1987 0 0
32 90/326/EEC: Commission Recommendation of 22 May 1990 to the Member States concerning the adoption of a European schedule of occupational diseases 31990H0326 26.6.1990 / 0 0
33 Protokol o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje 22008A1119(02) 19.11.2008 / 35 49