Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
301 Council Resolution of 2 April 1979 concerning Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds 31979Y0425(01) 25.4.1979 2.4.1979 0 0
302 79/311/EEC: Council Decision of 19 March 1979 concerning the conclusion of the Agreement on a concerted action project in the field of treatment and use of sewage sludge (COST Project 68 'bis') 31979D0311 23.3.1979 19.3.1979 0 0
303 Sklep Komisije z dne 21. aprila 1976 o ustanovitvi Odbora za ravnanje z odpadki 31976D0431 1.5.1976 1.5.1976 0 0
304 75/66/EEC: Commission Recommendation of 20 December 1974 to Member States concerning the protection of birds and their habitats 31975H0066 28.1.1975 21.1.1975 0 0
305 72/436/EWG: Entscheidung der Kommission vom 6. Dezember 1972 über die französische Beihilferegelung für die Zellstoffherstellung, die Forschung im Bereich der Papier- und Forstwirtschaft sowie die Aufforstung (Nur der französische Text ist verbindlich) 31972D0436 30.12.1972 30.12.1972 0 0
306 32012R0261R(01) 28.2.2013 / 0 0
307 2011/712/: Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 10. junija 2011 o pooblastilu predsedstvu Sveta, da se v imenu držav članic pogaja o določbah pravno zavezujočega sporazuma o gozdovih v Evropi, ki so v pristojnosti držav članic 42011D0712 1.11.2011 / 1 1
308 Communication from the Council – United Nations Forum on Forestry (UNFF) — first substantive session in June 2001 — Council conclusions 32001X0607(01) 7.6.2001 / 0 0
309 Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/807 z dne 13. marca 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve surovin z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, v zvezi s katerimi se ugotavlja znatna širitev proizvodnega območja na zemljišča z visoko zalogo ogljika, ter certificiranja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč 32019R0807 21.5.2019 10.6.2019 1 7
310 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (Besedilo velja za EGP.) 32018L2001 21.12.2018 24.12.2018 82 209
311 Information from the Commission - Names and addresses of the management and scientific authorities designated by the Member States in accordance with Article IX (1) of the Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora and referred to in Article 13 (1) of Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein 31999Y1208(03) 8.12.1999 / 0 0
312 Information from the Commission - Places of introduction and export designated by Member States for trade with third countries in accordance with Article VIII(3) of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and referred to in Article 12 of Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996, on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein 31999Y1208(04) 8.12.1999 / 0 0
313 International plant protection Convention - New revised text approved by Resolution 12/97 of the 29th Session of the FAO Conference in November 1997 - Declaration 22004A0814(01) 30.5.2006 / 41 53
314 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/100 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v alpski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8589) 32020D0100 31.1.2020 / 519 593
315 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/96 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v sredozemski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8583) 32020D0096 31.1.2020 / 1 143
316 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/97 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju trinajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v celinski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8586) 32020D0097 31.1.2020 / 144 474
317 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/98 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju enajste posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v panonski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8587) 32020D0098 31.1.2020 / 475 507
318 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/99 z dne 28. novembra 2019 o sprejetju osme posodobitve seznama območij, pomembnih za Skupnost, v makaronezijski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8588) 32020D0099 31.1.2020 / 508 518
319 Konvencija o biološki raznovrstnosti 21993A1213(01) 13.12.1993 / 0 0
320 Konvencija Združenih Narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki 21998A0319(01) 19.3.1998 / 0 0
321 Mnenje Komisije z dne 15. julija 2011 o načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov, nastalih ob razgradnji jedrske elektrarne Bohunice V-1 v Slovaški republiki, v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom 32011A0716(01) 16.7.2011 / 16 17
322 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) 22015X0717(01) 17.7.2015 / 1 1
323 Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirana pod dokumentno številko K(2000) 1147)Besedilo velja za EGP. 32000D0532 6.9.2000 / 0 0
324 Priporočilo Komisije z dne 13. junija 2007 opredeljevanje niza ukrepov za izvrševanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2551) 32007H0425 20.6.2007 / 45 47
325 Priporočilo Komisije z dne 16. septembra 2011 o pobudi za skupno načrtovanje raziskovalnih programov „Zdrava in produktivna morja in oceani“ 32011H0921(01) 21.9.2011 / 1 3
326 Priporočilo Komisije z dne 29. junija 2009 o ukrepih za izboljšanje delovanja enotnega trga (Besedilo velja za EGP ) 32009H0524 7.7.2009 / 17 26
327 Resolucija o socialnih in okoljskih posledicah urbanizacije, zlasti smotrnega ravnanja z industrijskimi in gospodinjskimi odpadki v državah AKP 22018P1115(03) 15.11.2018 / 11 17
328 Resolution of the ECSC Consultative Committee on the classification of scrap (adopted unanimously with two abstentions during the 337th session of 10 October 1997) 31997Y1122(03) 22.11.1997 / 0 0
329 Sklep Sveta (EU) 2015/451 z dne 6. marca 2015 o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) 32015D0451 19.3.2015 / 1 3