Št. Naslov Celex Datum objave Datum začetka veljave Stran od Stran do
1 Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije 32019L1937 26.11.2019 16.12.2019 17 56
2 Sklep Komisije (EU) 2019/513 z dne 26. marca 2019 o varnostnem okviru za evropski program za razvoj obrambne industrije 32019D0513 27.3.2019 28.3.2019 43 43
3 Uredba (EU) 2018/1092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o vzpostavitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije 32018R1092 7.8.2018 1.1.2019 30 43
4 Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 32018R1726 21.11.2018 11.12.2018 99 137
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1291 z dne 16. maja 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1042/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov 32018R1291 26.9.2018 16.10.2018 1 10
6 Sklep Sveta (EU) 2018/1600 z dne 28. septembra 2018 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) 32018D1600 25.10.2018 28.9.2018 3 5
7 Sklep Komisije z dne 9. avgusta 2018 o ustanovitvi skupine strokovnjakov, ki deluje kot usmerjevalni odbor za ukrepe Unije na področju preprečevanja in zatiranja radikalizacije 32018D0810(01) 10.8.2018 30.8.2018 3 6
8 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/743 z dne 16. maja 2018 o pilotnem projektu za izvajanje določb o upravnem sodelovanju iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta prek informacijskega sistema za notranji trg (Besedilo velja za EGP. ) 32018D0743 18.5.2018 25.5.2018 115 118
9 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP) 32016R0679 4.5.2016 25.5.2018 1 88
10 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/646 z dne 5. aprila 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/378 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvajanjem postopka za letno potrditev obračuna in postopka za potrditev skladnosti 32017R0646 6.4.2017 26.4.2017 36 40
11 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/207 z dne 3. oktobra 2016 o skupnem okviru za spremljanje in vrednotenje iz Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32017R0207 8.2.2017 28.2.2017 1 13
12 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/179 z dne 1. februarja 2017 o postopkovnih ureditvah, potrebnih za delovanje skupine za sodelovanje v skladu s členom 11(5) Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji 32017D0179 2.2.2017 3.2.2017 73 77
13 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2295 z dne 16. decembra 2016 o spremembi odločb 2000/518/ES, 2002/2/ES, 2003/490/ES, 2003/821/ES, 2004/411/ES in 2008/393/ES ter sklepov 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU in izvedbenih sklepov 2012/484/EU in 2013/65/EU o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavljajo nekatere države v skladu s členom 25(6) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8353) (Besedilo velja za EGP ) 32016D2295 17.12.2016 16.12.2016 83 91
14 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2297 z dne 16. decembra 2016 o spremembi Odločbe 2001/497/ES in Sklepa 2010/87/EU o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov v tretje države in obdelovalcem s sedežem v navedenih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8471) (Besedilo velja za EGP ) 32016D2297 17.12.2016 16.12.2016 100 101
15 Uredba (EU) 2016/1191 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 32016R1191 26.7.2016 15.8.2016 1 136
16 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji 32016L1148 19.7.2016 8.8.2016 1 30
17 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4176) (Besedilo velja za EGP) 32016D1250 1.8.2016 12.7.2016 1 112
18 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1973 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32015R1973 10.11.2015 11.11.2015 15 19
19 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1977 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter instrumentom za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 32015R1977 10.11.2015 11.11.2015 29 31
20 Priporočilo Komisije (EU) 2015/914 z dne 8. junija 2015 o Evropskem programu za ponovno naselitev 32015H0914 13.6.2015 3.7.2015 32 37
21 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/840 z dne 29. maja 2015 o nadzoru, ki ga izvajajo odgovorni organi v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32015R0840 30.5.2015 31.5.2015 1 5
22 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/377 z dne 2. marca 2015 o določitvi predlog za dokumente, ki se zahtevajo za plačilo letne razlike v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32015R0377 7.3.2015 8.3.2015 17 29
23 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/378 z dne 2. marca 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvajanjem postopka za letno potrditev obračuna in postopka za potrditev skladnosti 32015R0378 7.3.2015 8.3.2015 30 32
24 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1048/2014 z dne 30. julija 2014 o določitvi ukrepov obveščanja in objavljanja za javnost ter ukrepov obveščanja za upravičence v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32014R1048 7.10.2014 8.10.2014 6 8
25 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1049/2014 z dne 30. julija 2014 o tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in objavljanja v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32014R1049 7.10.2014 8.10.2014 9 13
26 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1042/2014 z dne 25. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov 32014R1042 3.10.2014 4.10.2014 3 15
27 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 799/2014 z dne 24. julija 2014 o določitvi predlog za letna in končna poročila o izvajanju v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32014R0799 25.7.2014 26.7.2014 4 9
28 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 800/2014 z dne 24. julija 2014 o vzpostavitvi postopkov poročanja in drugih praktičnih ureditev glede financiranja operativne podpore v okviru nacionalnih programov in v okviru posebne tranzitne sheme v skladu z Uredbo (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost 32014R0800 25.7.2014 26.7.2014 10 18
29 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 801/2014 z dne 24. julija 2014 o časovnem razporedu in drugih izvedbenih pogojih, povezanih z mehanizmom dodeljevanja sredstev za program Unije za preselitev v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje 32014R0801 25.7.2014 26.7.2014 19 21
30 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 802/2014 z dne 24. julija 2014 o določitvi vzorcev za nacionalne programe ter pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med Komisijo in državami članicami v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32014R0802 25.7.2014 26.7.2014 22 32
31 2014/333/EU: Sklep Komisije z dne 5. junija 2014 o varstvu osebnih podatkov na evropskem pravosodnem portalu 32014D0333 6.6.2014 26.6.2014 57 60
32 Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz 32014R0514 20.5.2014 21.5.2014 112 142
33 Uredba (EU) št. 1382/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa za pravosodje za obdobje 2014 do 2020 Besedilo velja za EGP 32013R1382 28.12.2013 29.12.2013 73 83
34 Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj 32008D0633 13.8.2008 1.9.2013 129 136
35 Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) 32007D0533 7.8.2007 9.4.2013 63 84
36 2012/764/EU: Sklep Sveta z dne 6. decembra 2012 o prošnji Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda v zvezi z ustanovitvijo Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice 32012D0764 11.12.2012 12.12.2012 48 49
37 2011/636/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. septembra 2011 o določitvi datuma začetka delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) v prvi regiji 32011D0636 27.9.2011 27.9.2011 18 20
38 2011/406/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. julija 2011 o spremembi Priročnika SIRENE (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4574) 32011D0406 15.7.2011 4.7.2011 1 37
39 2011/352/EU: Sklep Sveta z dne 9. junija 2011 o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Kneževini Lihtenštajn 32011D0352 18.6.2011 9.6.2011 84 87
40 2011/61/EU: Sklep Komisije z dne 31. januarja 2011 o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Država Izrael pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 332) Besedilo velja za EGP 32011D0061 1.2.2011 1.2.2011 39 42
41 2010/625/EU: Sklep Komisije z dne 19. oktobra 2010 v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznem varstvu osebnih podatkov v Andori (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 7084) Besedilo velja za EGP 32010D0625 21.10.2010 21.10.2010 27 29
42 2010/146/: Sklep Komisije z dne 5. marca 2010 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov, ki ga zagotavlja ferski zakon o obdelavi osebnih podatkov (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1130) (Besedilo velja za EGP) 32010D0146 9.3.2010 15.6.2010 17 19
43 2010/87/: Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 593) (Besedilo velja za EGP) 32010D0087 12.2.2010 15.5.2010 5 18
44 2009/876/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o sprejetju tehničnih izvedbenih ukrepov za vnos podatkov in povezovanje vlog, za dostop do podatkov, za spremembo, izbris in predčasen izbris podatkov ter dostop do evidenc o vseh postopkih obdelave podatkov v vizumskem informacijskem sistemu (VIS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9402) 32009D0876 2.12.2009 1.12.2009 30 34
45 Odločba Komisije z dne 30. novembra 2009 o določitvi prvih regij za začetek delovanja vizumskega informacijskega sistema (VIS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 8542) 32010D0049 27.1.2010 1.12.2009 62 64
46 2009/756/ES: Odločba Komisije z dne 9. oktobra 2009 o določitvi zahtev za ločljivost in uporabo prstnih odtisov za biometrično identifikacijo in preverjanje v vizumskem informacijskem sistemu (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 7435) 32009D0756 15.10.2009 12.10.2009 14 17
47 2009/720/ES: Odločba Komisije z dne 17. septembra 2009 o določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 6910) 32009D0720 30.9.2009 18.9.2009 26 27
48 Sklep Komisije 2009/724/PNZ z dne 17. septembra 2009 o določitvi datuma za dokončanje migracije s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) 32009D0724 30.9.2009 17.9.2009 41 42
49 Uredba (ES) št. 390/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatsko-konzularna predstavništva glede uvedbe biometričnih podatkov, vključno z določbami o organizaciji sprejema in obravnavanja vlog za izdajo vizuma 32009R0390 28.5.2009 29.5.2009 1 10
50 2009/377/ES: Odločba Komisije z dne 5. maja 2009 o sprejetju izvedbenih ukrepov za posvetovalni mehanizem in druge postopke iz člena 16 Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 2359) 32009D0377 12.5.2009 6.5.2009 3 7