Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vrst rib
2. Popravek uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Knež za proizvodnjo električne energije
3. Popravek uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz predora Karavanke
4. Popravek uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica
5. Popravek uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah
6. Popravek sklepa o potrditvi cen
7. Popravek odredbe o plakatiranju
8. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za izvolitev članov občinskega sveta občine Krško na lokalnih volitvah 1994
2546. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
2547. Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
2548. Zakon o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije
2549. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih
2550. Zakon o spremembi zakona o pravniškem državnem izpitu
2551. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1993 in o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki
2552. Odlok o potrditvi finančnega načrta prihodkov in odhodkov Banke Slovenije za leto 1994
2553. Odlok o razrešitvi predsednika Višjega sodišča v Celju
2554. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Murski Soboti
2555. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Murski Soboti
2556. Odlok o rezrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
2557. Odlok o razrešitvi predsednika Republiškega senata za prekrške
2558. Pravilnik o spremembi pravilnika o štipendiranju
2559. Odredba o prepovedi uvoza govedi, ki izvirajo iz Republike Romunije
2560. Odločba o imenovanju kontrolnih organizacij za ocenjevanje kakovosti govejih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji in strokovnih organizacij oziroma posameznikov za ponovno oceno kakovosti govejih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji
2561. Pravilnik o sofinanciranju strokovnega tiska, organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih srečanjih
2562. Odločba o ustanovitvi novih organizacijskih enot carinarnic na območju Republike Slovenije
2563. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
2564. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom
2565. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za črno in barvasto metalurgijo, livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
2566. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
2567. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
2568. Odlok o določitvi števila sodnikov organa za postopek o prekrških občine Krško
2569. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Krško
2570. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Hotiza
2571. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Litija
2572. Odlok o preoblikovanju in uskladitvi organiziranosti javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, p.o
2573. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi
2574. Sklep o imenovanju volilne komisije občine Litija
2575. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-2 Avtohiša
2576. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za uveljavljanje finančnih intervencij za pospeševanje kmetijstva v občini Ljubljana Šiška
2577. Razpis naknadnih volitev članov občinskega sveta občine Luče v peti volilni enoti
2578. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Puconci
2579. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Novo mesto za leto 1994
2580. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Novo mesto
2581. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto
2582. Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis s spremljajočimi dejavnostmi ob vzhodni cesti Novo mesto
2583. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2584. Pravilnik o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev iz proračuna občine Radovljica za pospeševanje razvoja kmetijstva
2585. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih ter postopku za uveljavljanje pravice do dodelitve socialnega stanovanja v najem v občini Radovljica
2586. Deklaracija o odnosih Slovenije z Italijo in Evropsko unijo
2587. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2588. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2589. Odredba o dopolnitvi seznama proizvodov in sklopov, sestavnih delov in pribora, ki se upošteva pri vezavi uvoza cestnih vozil, njihovih delov in pribora za opravljeni izvoz
2590. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih glede vrste in stopnje izobrazbe, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v organizacijah za usposabljanje
2591. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju 1994
2592. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1994
2593. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju julij-september 1994