Št. objave Naslov
4037. Odredba o spremembah odredbe o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
4038. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik
4039. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica
4040. Pravilnik o aromah
4041. Pravilnik o radijski in terminalski opremi
4042. Pravilnik o obveznih sestavinah in drugih elementih splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja in mobilnega javnega radijskega omrežja
4043. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
4044. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
4045. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Čatež-Savska pot
4046. Sklep o ukinitvi javnega dobra, vzpostavitvi javnega dobra in zamenjavi parcel v k.o. Zakot in k.o. Trnje
4047. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 210/16 k.o. Trnje
4048. Sklep o ukinitvi javnega dobra na delu parcele št. 13/2 k.o. Velika Dolina in o neodplačnem prenosu parcele št. 13/2 k.o. Velika Dolina
4049. Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju LN za odsek AC Obrežje-Krška vas in MMP Obrežje
4050. Sklep o ukinitvi javnega dobra na delu parcele št. 1094/14 k.o. Sela
4051. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
4052. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
4053. Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig
4054. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig