Št. objave Naslov
2. Popravek pravilnika o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev
3. Obvestilo
4. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 5. 3. do 11. 3. 2001
5. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 17. 9. do 23. 9. 2001
6. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 1. 10. do 7. 10. 2001
7. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 15. 10. do 21. 10. 2001
8. Popravek odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
9. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
10. Popravek sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
11. Popravek tržnega reda na tržnici v Rogaški Slatini
12. Popravek odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava Gorica
13. Popravek odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje
4446. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
4447. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A)
4448. Zakon o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-B)
4449. Zakon o samoprispevku (ZSam-1)
4450. Zakon o tajnih podatkih (ZTP)
4451. Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)
4452. Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
4453. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I. in zazidalnega načrta Otok III.S, sever-jug (varianta 2)
4454. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP za skupno območje Dobrna
4455. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Hrpelje - Kozina
4456. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija
4457. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil
4458. Odlok o spremembi odloka o ceni proizvodnje in distribuciji vode v Občini Litija
4459. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2001
4460. Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik
4461. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2001
4462. Odlok o razveljavitvi odloka o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4463. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih
4464. Program priprave lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka