Št. objave Naslov
2420. Uredba o dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
2421. Uredba o ustanovitvi Inšpektorata za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
2422. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv
2423. Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
2424. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MV nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
2425. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah
2426. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredb o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib, ki so bile izdane do uveljavitve zakona o vodah
2427. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni razgiskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
2428. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci
2429. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije
2430. Pravilnik o spremembah odredbe o homologaciji vozil
2431. Pravilnik o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
2432. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2003
2433. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov) za območje Občine Puconci
2434. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za Obrtno cono v Občini Puconci