Št. objave Naslov
2292. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (ZZavar-B)
2293. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-A)
2294. Zakon o spremembah zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-A)
2295. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)
2296. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji (ZPol-C)
2297. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (ZBR-B)
2298. Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD)
2299. Odlok o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN)
2300. Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ReNPIA)
2301. Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
2302. Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi
2303. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
2304. Pravilnik o spremembi pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
2305. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih