Št. objave Naslov
3. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO)
4. Pravilnik o obrazcu za ugotovitev rezidentskega statusa po 4. točki prvega odstavka 7. člena ZDOH-1
5. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili
6. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega rinopneumonitisa kopitarjev (Rhinopneumonitis equi)
7. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (CEM) – Metritis contagiosa equorum
8. Pravilnik o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
9. Dopolnitev Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
10. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij
11. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ajdovščina za leto 2006
12. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Celje za leto 2006
13. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Jesenice za leto 2006
14. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Laško za leto 2006
15. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2006
16. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2006
17. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
18. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
19. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v letu 2006
20. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za mestno središče Gaberje II
21. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje, kare I (Osrednja knjižnica Celje)
22. Program priprave za občinski lokacijski načrt »Industrijsko-poslovna cona Podskrajnik – II«
23. Odlok o opravljanju lastne dejavnosti – počitniške dejavnosti na smučišču
24. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Dobje
25. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
26. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2006
27. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2006
28. Pravilnik o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grad
29. Pravilnik o vrednotenju programov športa v javnem interesu v Občini Grad, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
30. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Grad
31. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Grad
32. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Koreni nad Horjulom za kulturni spomenik lokalnega pomena
33. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
34. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice
35. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
36. Sklep o začetku uporabe digitalne kartografske dokumentacije na uradnem digitalnem katastrskem načrtu k Prostorskemu planu Občine Jesenice ter k Prostorskim ureditvenim pogojem za mesto Jesenice in k Prostorskim ureditvenim pogojem za podeželje v Občini Jesenice
37. Sklep o razveljavitvi programa priprave lokacijskega načrta območja B 20 Stol
38. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – hitri združeni postopek
39. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
40. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2006
41. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006 v Občini Luče
42. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2006
43. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2005
44. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2006
45. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Prevalje
46. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
47. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2006
48. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2006
49. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2006
50. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Vrhu nad Želimljami za kulturni spomenik lokalnega pomena
51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej
52. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
53. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
54. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko
55. Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
56. Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije
57. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
58. Sklep o določitvi in razvrščanju območij z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2006
59. Popravek Pravilnika o spremembah Pravilnika o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
60. Popravek Odredbe o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2006
61. Popravek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004–2006
62. Popravek Cenika storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
63. Preklic objave Odloka o plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 118/05)