Št. objave Naslov
798. Odločba o imenovanju Irene Škerbec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
799. Odločba o imenovanju Viktorije Vazzaz Pličanič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
800. Odločba o imenovanju Anamarije Zajc Kovačič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
801. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
803. Prva dopolnitev Seznama znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
804. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2006
805. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2007
806. Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
807. Navodilo za izvajanje Sklepa o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
809. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
810. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
811. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2007
812. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
813. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007
814. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
815. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
816. Sklep o znesku državne pokojnine
817. Poročilo o gibanju plač za december 2006
818. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007
819. Program priprave za območji lokacijskega načrta CE-16C in CE-18C Center Cerknice
820. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2007
821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Divača
822. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje VP 14/2 Ig (poslovna cona Ig)
823. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca
824. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2007
825. Odlok o spremembi Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek
826. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek za leto 2007
827. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
828. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci
829. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007
830. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2007
831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna
832. Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2007
833. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
834. Seznam zdravil brez recepta, za katera je bilo spremenjeno mesto izdaje