Št. objave Naslov
2826. Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)
2827. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD)
2828. Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1)
2829. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-E)
2830. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-A)
2831. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
2832. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
2833. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice
2834. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
2835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
2836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti hitro zamrznjenih živil
2837. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov ter o varnostnih listih za biocidne proizvode
2838. Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov
2839. Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske unije in predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB
2840. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2007
2841. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2842. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2843. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2844. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2845. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2846. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta
2847. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica
2849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col
2850. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
2851. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2006
2852. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
2853. Sklep o spremembi subvencije k ceni storitve pomoč na domu
2854. Pravilnik o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov
2855. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
2856. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
2857. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
2858. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje
2859. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2007 do leta 2013
2860. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za VS 8/4-1 T1 Šujica
2861. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Jedro
2862. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug
2863. Sklep o pričetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta (OPN)
2864. Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja
2865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2006
2866. Odlok o občinskih taksah v Občini Komen
2867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2868. Sklep o merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007
2869. Letni program športa v Občini Komen za leto 2007
2870. Merila, normativi in pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini Komen
2871. Merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture
2872. Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2007
2873. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti 12 Zbilje in 15 Golo Brdo - Žlebe
2874. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 16 Trnovec - Topol
2875. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji
2876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto
2877. Sklep o oceni stanja sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
2878. Sklep o oceni stanja pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni
2879. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta: »Oblenk STRMCA« P2/S4
2880. Obvezna razlaga 17. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni
2881. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj
2882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar
2883. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2007
2884. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2008
2885. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007
2886. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
2887. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto)
2888. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto