Št. objave Naslov
1. Zakon o dopolnitvi Zakona o prevzemih (ZPre-1A)
2. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o bančništvu (ZBan-1A)
3. Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
4. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2007–2016)
5. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2007–2016)
6. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2007–2016)
7. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2007–2016)
8. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurklošter (2007–2016)
9. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2007–2016)
10. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras I (2006–2015)
11. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2006–2015)
12. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2007–2016)
13. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2007–2016)
14. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2007–2016)
15. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Semič (2006–2015)
16. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje - Zagorje (2007–2016)
17. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2007–2016)
18. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2007–2016)
19. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vremščica (2007–2016)
20. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2007–2016)
21. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2007–2016)
22. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2007–2016)
23. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015)
24. Seznam izdane tehnične smernice
25. Poročilo o delnem izidu glasovanja in izidu nadomestnih volitev članov Državnotožilskega sveta, ki so bile 20. decembra 2007
26. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Trbovlje
27. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
28. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti
29. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
30. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole »Notranjski odred« Cerknica
31. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
32. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Vrtca »Martin Krpan« Cerknica
33. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove Cerkno
34. Odlok o razglasitvi žage domačije Iška 14 ter jezu in mlinščice potoka Iška za kulturni spomenik lokalnega pomena
35. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Ivančna Gorica
36. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
37. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško
38. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas
39. Odlok o javni gasilski službi v Mestni občini Murska Sobota
40. Odlok o imenovanju novih ulic in trga v mestu Murska Sobota
41. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Murska Sobota
42. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti
43. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Podčetrtek
44. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek
45. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2007
46. Odlok o spremembah Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
47. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
48. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Škofljica
49. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Gradišče nad Pijavo Gorico
50. Odlok o preimenovanju naselja Gradišče nad Pijavo Gorico
51. Uredba o službi v Civilni zaščiti
52. Uredba o obliki in uporabi znaka Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
53. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
54. Uredba o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
55. Uredba o dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
56. Uredba o spremembah Uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leti 2007 in 2008
57. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
58. Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
59. Popravek zaporednih številk objave aktov