Št. objave Naslov
2229. Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-co in štiri člane/-ice Državne revizijske komisije
2230. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2231. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji
2232. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam
2233. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2234. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Tajski
2235. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonu
2236. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
2237. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Kneževini Monako v Generalni konzulat Republike Slovenije v Kneževini Monako
2238. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Kneževini Monako
2239. Sklep o razveljavitvi Sklepa o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov
2240. Sklep o razveljavitvi Sklepa o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov
2241. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice
2242. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009
2243. Sklep o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij
2244. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno
2245. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno
2246. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2247. Pravilnik o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje
2248. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2249. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 521/8, k.o. Luče
2250. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
2251. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško
2252. Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
2253. Odlok o spremembi odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
2254. Odlok o spremembi odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško
2255. Odlok o spremembi odloka o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v občini Krško
2256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
2257. Sklep o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture
2258. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc.št. 307/2, k.o. Brestanica za parc.št. 307/4, k.o. Brestanica in o zamenjavi nepremičnine parc.št. 307/4, k.o. Brestanica za nepremičnini parc.št. 305/3 in parc.št. 305/4, k.o. Brestanica in o ustanovitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 305/4, k.o. Brestanica
2259. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih pri izgradnji cestnega telesa do naselja Kerinov Grm in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2260. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Lendava
2261. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija - Muzej Lendava – Galéria - Múzeum Lendva
2262. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
2263. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode
2264. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov
2265. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi
2266. Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij