Št. objave Naslov
3053. Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB7)
3054. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije
3055. Pravilnik o konservatorskem načrtu
3056. Pravilnik o registru kulturne dediščine
3057. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3058. Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona
3059. Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica
3060. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci
3061. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej
3062. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3063. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
3064. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
3065. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
3066. Preklic javnega naznanila o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica