Št. objave Naslov
2623. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO-UPB2)
2624. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2625. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
2626. Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve
2627. Pravilnik o prenehanju veljavnosti in uporabe določenih pravilnikov na področju materialov, izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili
2628. Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju dejavnosti zdravstvene in babiške nege
2629. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2012
2630. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija SADNI GOZD«
2631. Poročilo o gibanju plač za junij 2012
2632. Razlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na delovni čas in uvrščanje medicinske sestre v socialno varstvenih zavodih
2633. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na prevedbo oziroma uvrščanje glavne medicinske sestre
2634. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandidata
2635. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
2636. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj«, Grosuplje
2637. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Sonček«, Grosuplje
2638. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Jurček«, Mala vas
2639. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa
2640. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
2641. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2642. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Šmartno ob Paki
2643. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
2644. Sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
2645. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov
2646. Pravilnik o Prekmurski šunki z zaščiteno geografsko označbo
2647. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiškem pismu