Št. objave Naslov
169. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
170. Odločba o imenovanju državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
171. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede
172. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
173. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica
174. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
175. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
176. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
177. Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti
178. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto
179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
180. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
181. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto 2013
182. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 732, k.o. Laporje
183. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 244/1 – del in 239 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica
184. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 137/1 in 135 – del, obe k.o. Spodnja Ložnica
185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
186. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo
187. Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid
188. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
189. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne socialne pomoči v Mestni občini Novo mesto
190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Podbreznik
191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin
193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza