Št. objave Naslov
2244. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013
2245. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
2246. Poslovnik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
2247. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve
2248. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije
2249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
2250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 1
2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza
2252. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Polzela
2253. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
2254. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
2255. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu Polzela, v šolskem letu 2013/2014
2256. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02
2257. Obvezna razlaga 59. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
2258. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013
2259. Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
2260. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
2261. Odlok o spremembi območja naselja Donačka Gora
2262. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
2263. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
2264. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode
2265. Pravilnik za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec
2266. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2267. Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 211, 215/1, 215/2, 216, 218/1 in 218/2, vse k.o. Vrhe
2268. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
2269. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona
2270. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentrupert
2271. Avtentična razlaga sedmega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka
2272. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa
2273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
2274. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
2275. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
2276. Odlok o dopolnitvi Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
2277. Odlok o rebalansu (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013
2278. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice
2279. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VT_17 – Dom Tisje
2280. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Vanča vasi
2281. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
2282. Obvezna razlaga drugega stavka tretje alinee devetega odstavka 69. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
2283. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3)
2284. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
2285. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
2286. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Brezovica
2287. Sklep o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
2288. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
2289. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
2290. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
2291. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
2292. Popravek Popravka Cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
2293. Popravek Popravka Cenika zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
2294. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica