Št. objave Naslov
219. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-C)
220. Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A)
221. Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
222. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
223. Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
224. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
225. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2014
226. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
227. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2014
228. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih
229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
230. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014
231. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2014
232. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci (KS Puconci in KS Vaneča) in o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za naselji Puconci in Vaneča v Občini Puconci
233. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci
234. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
235. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje
236. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014
237. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
238. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava
239. Dopolnilni sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug
240. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica
241. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
242. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje
243. Poročilo o gibanju plač za november 2013