Št. objave Naslov
1300. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
1301. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
1302. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih
1303. Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16–25)
1304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov
1305. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo
1306. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD
1307. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015
1308. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016
1309. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
1310. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2015
1311. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pa 14 – Žovneško jezero
1312. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov kmetija Brinovec
1313. Pravilnik o sofinanciranju programov društev
1314. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III
1315. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016
1316. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016–2020
1317. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno
1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
1319. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016
1320. Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd
1321. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
1322. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«
1323. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015
1324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru
1325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015
1326. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2015
1327. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode
1328. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode
1330. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Medvode
1331. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode
1332. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1333. Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1334. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015
1335. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2015
1336. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za programsko obdobje 2016–2020
1337. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«
1338. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1339. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1340. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2015
1341. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)
1342. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1343. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1344. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1345. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice
1346. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015
1347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1348. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
1349. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2016/2017
1350. Sklep o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Občine Šentjur« k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko«
1351. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)
1352. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS)
1353. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
1354. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1355. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Šmarješke Toplice
1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1357. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice
1358. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
1359. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2015
1360. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ? Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
1361. Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2015