Št. objave Naslov
2285. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C)
2286. Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)
2287. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2D)
2288. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-A)
2289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-E)
2290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-B)
2291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A)
2292. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Romuniji
2293. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji
2294. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
2295. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
2296. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
2297. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Monako
2298. Odlok o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje
2299. Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
2300. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
2301. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Clevelandu
2302. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Monoštru
2303. Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Belfastu, v Združenem kraljevstvu Velike Britanije in Severne Irske
2304. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Katovicah, v Republiki Poljski
2305. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Katovicah, v Republiki Poljski
2306. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
2307. Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij in specifikacij
2308. Pravilnik o zrakoplovih za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene
2309. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
2310. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
2311. Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih
2312. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
2313. Obvestilo o ukinitvi monografij plod ozkolistne sene (0208) in insulin, goveji (1637), iz Evropske farmakopeje
2314. Obvestilo o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka k deseti izdaji Evropske farmakopeje
2315. Poročilo o gibanju plač za maj 2019
2316. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
2317. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
2318. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o.
2319. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice
2320. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec
2321. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
2322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (SD OPN 1)
2323. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
2324. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič
2325. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške«
2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
2327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica
2328. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2329. Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas (EUP ŠE139, ŠE138-del in ŠE56-del)
2330. Statut Občine Škofljica
2331. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofljica
2332. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno
2333. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Metlika
2334. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)
2335. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2336. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2337. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019
2338. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
2339. Pravilnik o spremembah Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela