25. april 2014
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Arhivski referendum 8. junija

Državni zbor je z 41 glasovi za in desetimi proti sprejel odlok o razpisu referenduma o arhivski noveli, ki kot dan glasovanja določa 8. junij, za začetek volilnih opravil pa 28. april. Poslanci SDS so se odločili za obstrukcijo glasovanja. V SDS, kjer so zagovarjali hkratno izvedbo referenduma in evropskih volitev 25. maja, so napovedali tudi vnovično zahtevo po ustavni presoji odloka. Ustavno sodišče je prejšnji odlok o razpisu referendumu razveljavilo 17. aprila, DZ pa naložilo, naj v sedmih dneh po objavi odločbe v uradnem listu sprejme nov odlok z novim datumom izvedbe referenduma.

Vlada je sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki sta jo vložila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije. Po mnenju vlade spremenjeni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine niso v nasprotju z ustavo. Zveza svobodnih sindikatov in Sindikat delavcev trgovine zahtevata ustavno presojo pokojninske reforme v delu, ki se nanaša na pokojninsko dobo brez dokupa in ne upošteva dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko zavarovanje pred 2013. V zahtevi so opozorili na poseganje v že pridobljene pravice.

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o šolski prehrani, ki določbe usklajuje z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in ga posredovala državnemu zboru v sprejem po skrajšanem postopku. Izdala je tudi uredbo o oblikovanju cen učbenikov, po kateri se maloprodajne cene, veljavne 1. maja, ne bodo smele povišati.

Sprejeli so še besedilo predloga novele zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Glavni namen predlaganih sprememb je odprava pomanjkljivosti, ki so se zaradi hitrega tehnološkega napredka pokazale pri izvajanju 31. člena zakona, ki izdajo kvalificiranega potrdila veže (le) na zanesljivo ugotovitev identitete prosilca s pomočjo uradnega osebnega dokumenta s fotografijo za fizične osebe, torej na vložitev zahtevka za izdajo potrdila v fizični obliki in ob fizični prisotnosti prosilca na prijavni službi overitelja.

Na seji se je vlada seznanila tudi s pripravo operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Gre za eno od dveh podlag za črpanje sredstev EU v novem obdobju. Vladno službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pooblastila, da osnutek dokumenta v presojo pošlje Evropski komisiji. To naj bi se zgodilo v kratkem.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.4.2014 Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere (SRS 3-104/1976) Preneha veljati
26.4.2014 Navodilo o tekočem usklajevanju topografskih načrtov meril 1 : 5000 in 1 : 10.000 (SRS 30-1256/1983) Preneha veljati
26.4.2014 Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji (SRS 11-725/1980) Preneha veljati
26.4.2014 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 30-1237/2003) Sprememba
26.4.2014 Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 25-986/2014) Začne veljati
26.4.2014 Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (RS 62-3358/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (RS 25-977/2014) Začne veljati
26.4.2014 Pravilnik o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (RS 101-4340/2011) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (RS 70-3843/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (RS 73-3967/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (RS 70-3842/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske unije in predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB (RS 53-2839/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike (RS 79-4101/2007) Se preneha uporabljati
26.4.2014 Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (RS 62-3359/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (RS 20-951/2007) Sprememba
26.4.2014 Pravilnik o splošnih načelih za ocenjevanje biocidnih proizvodov (RS 70-3841/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (RS 73-3969/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (RS 25-979/2014) Začne veljati
26.4.2014 Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (SRS 18-980/1981) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste (RS 36-1572/1998) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji (RS 25-978/2014) Začne veljati
26.4.2014 Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov (RS 25-985/2014) Začne veljati
26.4.2014 Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov (RS 34-1595/2009) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (RS 53-2838/2007) Preneha veljati
26.4.2014 Pravilnik o znakih za temeljne topografske načrte (SRS 29-1449/1982) Preneha veljati
26.4.2014 Register biocidnih proizvodov (RS 102-5243/2010) Preneha veljati
26.4.2014 Seznam snovi I, IA in IB (RS 16-499/2008) Preneha veljati
26.4.2014 Sklep o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov (RS 25-987/2014) Začne veljati
26.4.2014 Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (RS 25-988/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (RS 25-973/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (RS 25-971/2014) Začne veljati
26.4.2014 Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (RS 71-3158/2008) Sprememba
26.4.2014 Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (RS 43-2356/2007) Sprememba
26.4.2014 Zakon o biocidnih proizvodih (ZBioP) (RS 61-2569/2006) Preneha veljati
26.4.2014 Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ) (RS 106-5476/2010) Sprememba
26.4.2014 Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS) (RS 25-962/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (RS 101-3675/2013) Sprememba
26.4.2014 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) (RS 91-3911/2011) Sprememba
26.4.2014 Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) (RS 87-3716/2011) Sprememba
26.4.2014 Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP) (RS 25-963/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o prevzemih (ZPre-1) (RS 79-3446/2006) Sprememba
26.4.2014 Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (MDPKPBV) (RS (mednarodne) 4-17/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirane) (MEKZŽMP) (RS (mednarodne) 4-19/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o ratifikaciji Konvencije o pomoči pri preskrbi s hrano (MKPPH) (RS (mednarodne) 4-18/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO) (RS (mednarodne) 4-20/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) (RS 105-3999/2012) Preneha veljati
26.4.2014 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) (RS 25-960/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A) (RS 25-964/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F) (RS 25-966/2014) Začne veljati
26.4.2014 Zakon o temeljni geodetski izmeri (ZTGI) (SRS 16-142/1974) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.4.2014 - 25.4.2014 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   4 novosti     4 novosti 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost        
5. JAVNE FINANCE   6 novosti   1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   17 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   2 novosti 1 novost 1 novost   9 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost   1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Kolektivna pogodba za poklicne novinarje
Odločba o odpravi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
Uredba o samozaposlenih v kulturi
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep II Ips 212/2012 - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode – kršitev osebnostnih pravic – okrnitev svobode – pripor - neutemeljen pripor - odgovornost države -...
Sodba II Ips 294/2011 - povrnitev gmotne in negmotne škode - nova škoda – podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - sladkorna bolezen – izgubljeni zaslužek - bi...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 605/2013 - javni razpis – zakonitost javnega razpisa - dodelitev koncesije za izvajanje podiplomskega študijskega programa – objava javnega razpisa – pooblast...
sodba I U 1231/2013 - osnovna šola – napredovanje iz razreda v razred - ponavljanje razreda – soglasje staršev - obrazložitev odločbe
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 708/2013 - zloraba prevladujočega položaja na trgu - izgubljen dobiček - ugotavljanje škode po prostem preudarku
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BAEIDO), ratifikacija, EPA 1863-VI
Poročilo Odbora za kulturo k Predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - Dopolnjen predlog akta (OdZVDAGA-A2), EPA 1927-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Prodaja zemljišča, na katerem ima kupec stavbno pravico
Revija Odvetnik Predhodne odredbe po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine