Št. Naslov Oznaka
1 Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka RS 24-831/2005
2 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav RS 24-862/2013
3 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav RS 46-2272/2019
4 Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami RS 78-3494/2008
5 Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019 RS 47-2337/2019
6 Uredba o odpadnih nagrobnih svečah RS 25-1187/2019
7 Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi RS 11-386/2019
8 Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi RS 7-236/2019
9 Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže RS 82-3984/2018
10 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme RS 32-1314/2006
11 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev RS 84-4190/2018
12 Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 RS 83-4071/2018
13 Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor RS 82-3985/2018
14 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor RS 57-2682/2017
15 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi RS 72-3569/2018
16 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo RS 68-3393/2018
17 Uredba o spremembah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka RS 66-3235/2018
18 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov RS 60-2949/2018
19 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev RS 59-2918/2018
20 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata RS 56-2816/2018