Št. Naslov Oznaka
1 Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 RS 7-191/2020
2 Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač RS 47-1905/2005
3 Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač RS 47-1905/2005
4 Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj RS 57-2683/2017
5 Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka RS 3-70/2020
6 Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka RS 24-831/2005
7 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode RS 81-3723/2019
8 Pravilnik o spremembi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode RS 77-3382/2019
9 Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja RS 78-3494/2019
10 Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Živ žav in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Mehurček v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih RS 78-3500/2019
11 Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 RS 71-3181/2019
12 Pravilnik o monitoringu kakovosti tal RS 68-2991/2019
13 Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju RS 59-2667/2019
14 Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju RS 59-2668/2019
15 Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem RS 53-2458/2019
16 Odlok o določitvi otroškega igrišča v vrtcu Anice Černejeve – Enota Mavrica in otroškega igrišča v vrtcu Zarja – Enota Ringa raja v Mestni občini Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih RS 53-2460/2019
17 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav RS 24-862/2013
18 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav RS 46-2272/2019
19 Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami RS 78-3494/2008
20 Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019 RS 47-2337/2019