Št. Opravilna št. Datum seje Področje Pravna podlaga Institut Jedro
1 VSRS Sklep X DoR 282/2018-3 10.4.2019 CIVILNO PROCESNO PRAVO - OKOLJSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR ZPP člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3. ZVO-1 člen 51a, 51a/5, 51a/7 dopuščena revizija - že zgrajen objekt - predhodni postopek - obvezna presoja vplivov na okolje - okoljevarstveno soglasje - soglasje h gradnji Revizija se dopusti glede vprašanja: Ali so v primeru že zgrajenih objektov določbe 51.a člena ZVO-1 (zlasti petega in sedmega odstavka) zadostna podlaga za naknadno izvedbo predhodnega postopka in s ...
2 VSRS Sklep I Up 15/2018 21.3.2018 OKOLJSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR ZUS-1 člen 1, 2, 2/1, 4, 4/1, 36, 36/1-1. Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode člen 1, ... varstvo okolja - okoljska škoda - preventivni ukrepi - izostanek procesnih predpostavk za meritorno odločanje - ni sodne pristojnosti - aktivna legitimacija - v javnem interesu delujoča nevladna organ... Upravni spor je namenjen zagotavljanju sodnega nadzora nad zakonitostjo odločitev in delovanja javne oblasti. Tovrsten nadzor logično zahteva obstoječi predmet nadzora, to je upravni akt, posamični ak...
3 VSRS Sklep I Up 34/2018 28.2.2018 OKOLJSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR - URBANIZEM ZUS-1 člen 32, 32/3. ZVO-1 člen 46, 46/5. ZPNačrt člen 3, 3/1,38, 39, 40, 52, 52/1, 95, 95/4, 96, 96/3, 96/5 ureditvena začasna odredba - začasna ureditev stanja - neizkazanost nastanka težko popravljive škode - vsebinska odločitev - vplivi na okolje - občinski prostorski načrt (OPN) - enovitost akta Začasna odredba ni namenjena preprečevanju posledic morebitnega slabega delovanja državne uprave, niti splošnemu spreminjanju sistemskih učinkov tožbe v upravnem sporu, ki jih določa ZUS-1 v prvem ods...
4 VSRS Sklep X Ips 395/2016 5.7.2017 UPRAVNI SPOR ZUS-1 člen 83, 83/2-2. ZVO-1 člen 157a, 157a/3 dovoljenost revizije - zemljišče v lasti republike slovenije - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov kot zavezanec - odstranitev odloženih odpadkov - plačilo stroškov - posest odpadkov Izpodbijana sodba temelji na presoji, da je stroške odstranitve nezakonito odloženih odpadkov neznanega povzročitelja dolžan kriti revident (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) kot "alter ego drža...
5 VSRS Sodba X Ips 39/2015 18.1.2017 OKOLJSKO PRAVO ZVO-1 člen 111, 111/1-1, 111/1-4, 112, 112/1-4, 113, 113/2-2, 113/2-4, 114, 117, 118, 118/2-2. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/0... dovoljena revizija - okoljska dajatev - obračun okoljske dajatve zaradi izgorevanja goriva - inšpekcijski nadzor - pogoji za oprostitev plačila okoljske dajatve - dovoljenje oproščenega proizvajalca -... V skladu z načelom zakonitosti (6. člen ZUP) se v upravnem odločanju praviloma uporabi predpis, veljaven v času prvostopenjskega odločanja, razen če zakon (ali podzakonski akt) ne določa drugače. V po...
6 VSRS Sodba X Ips 387/2014 28.12.2016 OKOLJSKO PRAVO Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida člen 26, 26/3. ZVO-1 člen 11, 11/1-1, 11/1-5, 113, 113/2-2, 113/4, 119, 119/1. ZUS-1 člen 20, 20/3. Direktiva 2003/87/ES... dovoljena revizija - okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida – časovna veljavnost uredbe V sporu o zakonitosti dokončnega upravnega akta se zakonitost in pravilnost izpodbijane odločbe presoja na podlagi dejanskega in pravnega stanja, ugotovljenega v času izdaje upravne odločbe na prvi st...
7 VSRS Sklep X Ips 331/2016 16.11.2016 UPRAVNI SPOR ZUS-1 člen 83, 83/2-2. ZVO-1 člen 62, 62/1. ZUP člen 224, 224/2. dovoljenost revizije - skladnost projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektnimi pogoji za nameravani poseg v okolje - zahteva po vročitvi sklepa - vprašanje se nanaša na upravni postopek ... Vprašanje, ki ga izpostavlja revident ni povezano s stališči izpodbijane sodbe. Zato ne more biti pomembno po vsebini zadeve. Tudi sicer pa revident z njim dejansko sprašuje o vezanosti upravnega orga...
8 VSRS Sklep X Ips 373/2014 13.4.2016 UPRAVNI SPOR - OKOLJSKO PRAVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO ZVO-1 člen 9, 11, 157, 157/1, 157/2, 157a. ZUS-1 člen 83, 83/2-1, 83/2-2. dovoljenost revizije - ukrep okoljskega inšpektorja - odpadek - izrabljene gume - zavezanec za odstranitev - vrednostni pogoj ni izpolnjen - jasno zakonsko besedilo - povzročitelj obremenitve okolja z... Trditveno in dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta. V obravnavani zadevi je predmet spora presoja zakonitosti odločbe, s katero je okoljski inšpektor rev...
9 VSRS Sklep I Up 358/2014 3.2.2016 UPRAVNI SPOR - KONCESIJE - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZUS-1 člen 2, 2/2, 33, 33/1-3, 36, 36/1-4. ZGJS člen 8, 8/1, 37, 59, 59/1, 59/2. ZVO-1 člen 149, 149/1, 149/3. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih ... molk upravnega organa - dopustnost tožbe zaradi molka - opravljanje gospodarske javne službe - koncesija - ravnanje z odpadki Tožbo zaradi molka organa je dopustno vložiti le, kadar se njegova neaktivnost nanaša na upravni akt iz drugega odstavka 2. člena ZUS-1. Vprašanje cene storitve in preko nje vprašanje plačila, ki ga k...
10 VSRS Sklep X Ips 438/2014 16.9.2015 GRADBENIŠTVO - OKOLJSKO PRAVO ZUS-1 člen 83, 83/2-1, 83/2-2, 83/2-3. ZVO-1 člen 62 dovoljenost revizije - skladnost PGD s projektnimi pogoji okoljevarstvenega soglasja - zavrženje pritožbe v upravnem postopku - pravni interes za sodelovanje v postopku - vrednostni kriterij - pravica... Trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije sta na revidentu. V obravnavani zadevi je sporna odločba o zavrženju revidentove pritožbe zaradi pomanjkanja pravnega interesa. V tej odločbi obvezno...
11 VSRS sodba III Ips 35/2013 20.1.2015 KONCESIJE - USTAVNO PRAVO URS člen 155. ZV-1 člen 136, 137, 149. ZVO-1 člen 164. ZGD-1 člen 7, 472, 529, 529/2. Uredba o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije člen 12c. dopuščena revizija - koncesija za rabo vode - nadomestilo za omejeno rabo prostora - zavezanec - exceptio illegalis - spregled pravne osebnosti - upravljanje kapitalskih naložb države - načelo prepove... Država toženi stranki s podzakonskim aktom ne more naložiti plačila kot obvladujoči družbi koncesionarja. Četudi je tožena stranka večinski družbenik koncesionarja, je z zavezo za plačilo nadomestila ...
12 Sklep I Up 113/2014 5.6.2014 UPRAVNI SPOR - KONCESIJE ZUS-1 člen 5, 28. ZUP člen 126, 222, 222/4. ZVO-1 člen 187, 188. tožba zaradi molka organa - zavrženje tožbe - tožba stranskega udeleženca - podelitev prve dimnikarske koncesije - postopek po uradni dolžnosti S tožbo zaradi molka organa lahko zahteva izdajo upravnega akta le oseba, ki je bila stranka v upravnem postopku (oseba, na zahtevo katere je bil upravni postopek uveden - aktivna stranka, oziroma ose...
13 Sklep X Ips 182/2013 5.2.2014 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ZUS-1 člen 83, 83/2-2. ZVOP-1 člen 9, 9/4, 10, 10/1, 32, 32/4. ZVO-1 člen 148, 148/1-5. varstvo osebnih podatkov - obdelava osebnih podatkov - zahteva za prenehanje obdelave osebnih podatkov - dimnikarska služba Ker določba četrtega odstavka 32. člena ZVOP-1 daje pooblastilo Informacijskemu pooblaščencu (toženi stranki) za nadzor nad varstvom osebnih podatkov samo za primere iz četrtega odstavka 9. člena in v...
14 Sodba IV Ips 128/2013 21.1.2014 PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - OKOLJSKO PRAVO ZP-1 člen 57, 57/1. ZVO-1 člen 161, 161/1-5. plačilni nalog - pogoji za izdajo plačilnega naloga – osebna zaznava prekrška – neposredna ugotovitev prekrška – dokazni postopek – kršitev materialnih določb zakona – pravna opredelitev prekrška – do... S tem, ko je inšpektor v prostorih pravne osebe z vpogledom v njene evidence ugotovil, da ni zavedeno, kje in v kakšnih količinah se nahaja presnovni ostanek, je na podlagi lastnega opažanja oziroma n...
15 VSRS Sodba X Ips 367/2012 19.12.2013 OKOLJSKO PRAVO ZVO-1 člen 111, 111/1-1, 111/1-4, 112, 112/1-4, 113, 113/2-2, 113/2-4, 114, 118, 118/2-2. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida člen 2, 9, 9/4, 15, 15/2-2, 18... dovoljena revizija - okoljska dajatev - trgovanje z emisijskimi kuponi - dovoljenje oproščenega proizvajalca - trgovanja s pravicami do emisije - navedba goriva Okoljska dajatev in trgovanje s pravicami do emisij sta ukrepa okoljske politike, ki sta med seboj kompatibilna, se dopolnjujeta, vendar uporaba enega od instrumentov ne izključuje uporabe drugega. Na...
16 Sodba X Ips 438/2012 11.12.2013 INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - OKOLJSKO PRAVO ZUS-1 člen 94, 94/1. ZVO-1 člen 20, 112, 112/4, 113, 113/4. ZKC člen 8, 8/1-2, 8/2, 9, 9/1. Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o do... okoljsko pravo - ukrep tržnega inšpektorja - cena za prevzem ene tone azbestcementnih gradbenih odpadkov na odlagališču - okoljska dajatev - najvišja cena Cena za storitev odlaganja azbestcementnih gradbenih izdelkov, ki z vključenim DDV-jem po določbi 3. člena Uredbe o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih o...
17 Sodba X Ips 429/2012 23.10.2013 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ZUS-1 člen 63, 63/1, 71, 71/2, 83, 83/2-2. ZVOP-1 člen 6, 9, 9/4, 10, 10/3, 32, 32/4. ZVO-1 člen 148, 148/1-5. varstvo osebnih podatkov – obdelava osebnih podatkov – zahteva za prenehanje obdelave osebnih podatkov Ker določba četrtega odstavka 32. člena ZVOP-1 daje pooblastilo informacijskemu pooblaščencu (toženi stranki) za nadzor nad varstvom osebnih podatkov samo za primere iz četrtega odstavka 9. člena in v...
18 Sodba IV Ips 66/2013 29.8.2013 PREKRŠKI - OKOLJSKO PRAVO ZP-1 člen 156, 156-1. Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja člen 3. ZVO-1 člen 112. kršitev materialnih določb zakona – obstoj prekrška – kontrola cen - določitev cene odpada azbestnih cementnih izdelkov - okoljska dajatev Cena za storitev odlaganja azbestcementnih gradbenih izdelkov, ki z vključenim DDV-jem ne sme presegati 67 EUR na tono prevzetih izdelkov, ne vključuje okoljske dajatve.
19 Sklep III DoR 81/2012 12.2.2013 CIVILNO PROCESNO PRAVO - OKOLJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - VODE - KONCESIJE ZVO-1 člen 164. ZGD-1 člen 529, 529/2. ZUKN. URS člen 155. ZV-1 člen 136. Uredba o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije člen 12c. ZPP člen 367a, 367a/1. dopuščena revizija - koncesija - nadomestilo za omejeno rabo prostora - upravljanje kapitalskih naložb države Revizija se dopusti glede vprašanj: Ali ima določeno enkratno nadomestilo za omejeno rabo prostora v 12.c členu Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije pravno naravo k...
20 Sodba X Ips 335/2011 29.11.2012 OKOLJSKO PRAVO ZVO-1 člen 54, 54/2, 55, 55/1, 58, 64, 71, 72, 73, 153. pravni interes - dokazovanje - stranka - stranski udeleženec - dovoljena revizija - okoljevarstveno soglasje - okoljevarstveno dovoljenje ZVO-1 s svojimi določbami omejuje udeležbo v postopku okoljevarstvenega dovoljenja oziroma okoljevarstvenega soglasja. Po presoji Vrhovnega sodišča pa ni mogoče izključiti možnosti drugih pravnih in f...