3. marec 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Navdušila rekordna Prav(n)a rešitev

Minulo soboto se je na Gospodarski zbornici Slovenije, tokrat tudi pod pokroviteljstvom portala Tax-Fin-Lex, uspešno končalo že četrto državno tekmovanje Prav(n)a rešitev pod okriljem študentov članov Ženevskega kluba.

V vseh pogledih je bilo tekmovanje rekordno. Številka sodelujočih je zrasla na skoraj 120 študentov prava, pet uglednih odvetniških pisarn pa je zmagovalcem dodelilo enomesečno plačano prakso. O dogodku, na katerem je tudi naš portal nagradil najboljše, bomo vključno s številnimi fotografijami poročali danes popoldne v TFL Glasniku.

DZ bo danes med drugim po skrajšanem postopku obravnaval predlog novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki registrirano istospolno partnersko skupnost v vseh elementih izenačuje z zakonsko zvezo. Ta je v predlogu določena kot življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. Predlog novele za istospolne partnerske skupnosti prinaša enake pravne, ekonomske in socialne posledice, kot jih ima zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost dveh oseb različnega spola.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič ima vso potrebno integriteto za opravljanje funkcije ministra, je včeraj v DZ v odgovoru na poslansko vprašanje vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka povedal premier Miro Cerar. Tanka je namreč zanimalo, ali je Klemenčič po Cerarjevem mnenju po sodni odpravi poročila KPK še primeren za ministra.

Vlada želi ohranjati stabilno in predvidljivo poslovno okolje ter ga razbremeniti administrativnih ovir, ki se jih je v Sloveniji po besedah Cerarja nabralo ogromno. Prve ukrepe na tem področju že pripravljajo, vlada si bo prizadevala tudi privabiti čim več neposrednih tujih investicij, je v državnem zboru dejal Cerar.

Na podlagi zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je bilo do danes vloženih pet tožb, pri čemer je s sodbo zaključena ena. Tožbe so bile vložene zoper 11 fizičnih in zoper štiri pravne osebe, skupna vrednost tožbenega zahtevka pa je okoli 12,5 milijona evrov, je v odgovoru na poslansko vprašanje povedal pravosodni minister Goran Klemenčič.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ima formalno podlago, da ponovno opravi nadzor nad premoženjskim stanjem predsednika SDS Janeza Janše, a k temu ni obvezana, je za STA dejal strokovnjak za upravno pravo Gorazd Trpin. Obenem je prepričan, da ima zakon o integriteti in preprečevanju korupcije veliko nedorečenosti in ga je treba novelirati.

Evropska centralna banka (ECB) bo program kvantitativnega sproščanja, v okviru katerega naj bi do najmanj konca septembra 2016 mesečno odkupila za 60 milijard evrov obveznic držav in nekaterih drugih institucij, začela prihodnji teden ali v najboljšem primeru konec tega tedna, je STA izvedela neuradno.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
3.3.2015 Sodni red (RS 17-817/1995) Sprememba
3.3.2015 Spremembe in dopolnitve Sodnega reda (RS 15-513/2015) Začne veljati
3.3.2015 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
3.3.2015 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 15-543/2015) Začne veljati
3.3.2015 Zakon o ratifikaciji Konvencije o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 in Protokola iz leta 1996, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976 (MKOOPT) (RS (mednarodne) 3-10/2015) Začne veljati
3.3.2015 Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1) (RS (mednarodne) 14-95/2011) Sprememba
3.3.2015 Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1A) (RS (mednarodne) 3-13/2015) Začne veljati
3.3.2015 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1) (RS (mednarodne) 3-12/2015) Začne veljati
3.3.2015 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju (BUSSOVP) (RS (mednarodne) 3-11/2015) Začne veljati
2.3.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o gospodarskem sodelovanju, sklenjenega 11. aprila 2014 v Seulu (RS (mednarodne) 4-16/2015) Začne veljati
2.3.2015 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt, podpisanega 11. junija 2013 v Ljubljani (RS (mednarodne) 4-17/2015) Začne veljati
2.3.2015 Popravek Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 (OdRSPODU15-1) (RS 15-544/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.3.2015 - 3.3.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti   1 novost   2 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           5 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     3 novosti      
5. JAVNE FINANCE 2 novosti   2 novosti   1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti     2 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost 2 novosti    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti   2 novosti      
11. OBČINE 29 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Zakon o financiranju občin (ZFO-1)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
Zakon o javnih financah (ZJF)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ)
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
Zakon o upravnih taksah (ZUT)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Zakon o vrtcih (ZVrt)
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba II Ips 231/2012 - denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe premoženja - pravna narava tožbenega zahtevka - odškodnina - povrnitev stroškov gospodarj...
VSRS sodba II Ips 295/2012 - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - spolna zloraba - kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od ...
VSRS sklep VIII Ips 186/2014 - dopuščena revizija - javni uslužbenci - policist - napredovanje v višji plačni razred - akt o sistemizaciji - neskladnost akta o sistemizaciji s pr...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 494/2014 - register znamk – vpis spremembe v register znamk – vpis zastavne pravice – ista upravna zadeva – zavrženje vloge
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), skrajšani postopek, EPA 360-VII
Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), redni postopek, EPA 364-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Ugodneje bi bilo prelepo