Številka 14, letnik VI
14. april 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Mag. Nina Betetto, naša današnja gostja v rubriki Pogovor, je vrhovna sodnica in podpredsednica vrhovnega sodišča, ki o trajnem mandatu pravi: »Trajni mandat je civilizacijska pridobitev, in če je to pod vprašajem, o tem ne moremo razpravljati.«

V pravnem članku dr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, poudarja, da sodišče, ki odloča o predlogu za začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi, ne sme zavarovati več, kot bo v kazenskem postopku dopustno odvzeti.Pri tem mora ravnati v okviru navedb državnega tožilca o višini pridobljene premoženjske koristi.

Oktobra 2015 naj bi bile v Sloveniji uvedene davčne blagajne, kot nadaljevanje zaostrovanja boja proti sivi ekonomiji. Rezultati doslej sprejetih ukrepov na tem področju niso prinesli želenih ukrepov, zato je Ministrstvo za finance pripravilo Predlog Zakona o potrjevanju računov, ki v bistvu vpeljuje davčne blagajne. Današnjo Temo tedna smo namenili tej problematiki.

 

Vabljeni k branju!

Mag. Nina Betetto: Trajni mandat je civilizacijska pridobitev

Nina Betetto

TFL Glasnik:
Mag. Nina Betetto, ste vrhovna sodnica, podpredsednica vrhovnega sodišča, zanimivo pa je, da ste poleg pravne fakultete na filozofski fakulteti končali še študij francoščine. Moje prvo vprašanje je vedno: na kaj ste najbolj ponosni?

Težko bi kaj posebej izpostavila, morda je prva asociacija, da sem tudi težke trenutke v življenju premagala in iz njih izšla močnejša.

TFL Glasnik:
Sodišča so ključna institucija, ki zagotavljajo državljanom pravno varnost. Se vam zdi, da to nalogo dobro opravljajo? So sodišča pravična?

Nina Betetto:
Dejala bi, da svojega dela ne opravljamo odlično, ampak dobro. Če to primerjam z minulim obdobjem, potem delo opravljamo vedno boljše. Zame je merilo dobrega odločanja kvalitetno odločanje v razumnem roku. Kvalitetno odločanje pomeni, da je odločanje transparentno, da so državljanom dostopni podatki in informacije, da niso izgubljeni v postopku in da je to pošten postopek. Temu mora slediti kakovostna odločba, v kateri so razlogi jasni; da se sodišče ne skriva za pravnimi paragrafi. Gre za element pravičnosti ob odločitvi, ki mora biti seveda sprejeta v razumnem roku.

Nina Betetto

 

TFL Glasnik:
Se vam zdi, da sedanja organizacija sodstva omogoča sojenje v razumnem roku? Ali pa vidite problem kje drugje? Kaj razmišljate v zvezi s tem, imate morda predlog kakšnih izboljšav?

Nina Betetto:
O strukturi sodišč oziroma zemljevidu sodišč: imamo 11 okrožnih sodišč in 44 okrajnih sodišč. Vrhovno sodišče se že nekaj časa zavzema, da bi se vzpostavilo enotno prvostopenjsko sodišče oziroma za začetek institut enotnega prvostopenjskega sodnika. Veseli me, da smo o tem prepričali tudi ministra za pravosodje Klemenčiča, in upam, da bomo s tem šli naprej – seveda previdno in po korakih. Nismo edini, ki tako razmišljamo, gre za splošni trend v Evropi, ki temelji na priporočilih Sveta Evrope in Evropske komisije. Naj omenim Hrvaško kot našo najbližjo sosedo in Nizozemsko. Bistveno pa je, da združevanje sodišč spremlja tehten premislek. Tovrstna reforma na Nizozemskem je trajala sedem ali osem let, v nasprotju z našo reformo leta 1994, ki je povzročila največje zaostanke, ki se jih še do danes nismo v celoti znebili.

 

TFL Glasnik:
Kaj pomenita enotno prvostopenjsko sodišče in enotni prvostopenjski sodnik čisto konkretno? Kje bo prihranek v času?

Nina Betetto:
Pojem enotnega prvostopenjskega sodnika bo omogočal večjo mobilnost sodnika. Že zdaj se soočamo z neenakomerno obremenjenostjo sodnikov na različnih pravnih področjih. Na nekaterih jih je premalo, na nekaterih jih imamo preveč, neenakost je tudi po regijah. Po novem bi sodnik lahko priskočil na pomoč kolegom z območja istega okrožnega sodišča, če bi bilo treba.

Nina Betetto

 

TFL Glasnik:
Predvidevam, da bo učinek tudi v vplivu na poenotenje sodne prakse na tej ravni. Pogosto namreč slišimo pritožbe, da za isto stvar sodite različno.

Nina Betetto:
To je problem in izziv. Na eni strani imamo sodnikovo avtonomijo, na drugi pa potrebo po enotnosti sodne prakse. Na tem področju je prostor za izboljšanje. Vrhovno sodišče to zaznava, zato je sklenilo temu posvetiti še večjo pozornost. Zato je to ena od prioritet, ki je bila izpostavljena ob odprtju sodnega leta. Marsikaj je že bilo narejeno, denimo javno objavljanje sodne prakse s celotno judikaturo vrhovnega sodišča.

Enotnost sodne prakse je pomembna z vidika predvidljivosti, ki je dejavnik pravne varnosti. Glede tega je nedvomno storjen korak naprej, potrditev vidim v tem, da se pripad na sodišče zmanjšuje. Vlaganje gromozanskega števila tožb je bilo po mojem mnenju posledica nezaupanja v sodišča. Nikoli namreč nisi bil stoodstotno prepričan, kakšna bo končna odločitev. To se spreminja, stranke vedo, kdaj lahko računajo na uspeh in kdaj ne. Poleg tega postajajo postopki hitrejši in vse bolj jasno je, da če nekega računa ne boš plačal, bo sledila izvršba.

 

TFL Glasnik:
Vrnila bi se še k dostopnosti sodnih odločb tudi na nižjih instancah. Verjetno jih je veliko in tudi postopek anonimiziranja pomeni za sodišča veliko dela.

Nina Betetto:
Vnašanje prvostopenjskih odločb nima smisla. To bi pomenilo neobvladljivo število, poleg tega je različnost mnenj na prvi stopnji pozitivna z vidika razvoja prava. Objava odločb višjih sodiščih pa se mi zdi pomembna, zato vrhovno sodišče spodbuja vsa višja sodišča, naj v bazo vnašajo čim več odločb. Pravilo je, da se odločbe vnašajo, razen izjemoma, denimo pri rutinskih odločbah.

Nina Betetto

 

TFL Glasnik:
Dotaknila bi se še enega področja, in sicer trajnega mandata sodnika. Razumemo poslanstvo sodnika, njegovo potrebno neodvisnost, a vas vendarle sprašujem, ali so sodišča vedno dovolj dobra pri odločitvi za imenovanje nekoga v trajni mandat – čeprav to niti ni njihova pristojnost. Pozneje se lahko izkaže, da presoja ni bila čisto prava.

Nina Betetto:
Izhodišče mora biti, da je trajni mandat civilizacijska pridobitev, in če je to pod vprašajem, o tem ne moremo razpravljati. Gotovo pa je, da se, potem ko pridobi trajni mandat, v sodnikovem življenju lahko zgodi marsikaj. Kadrovske odločitve so v rokah sodnega sveta, le pri prvi izvolitvi in imenovanju v vrhovno sodišče sodnika izvoli oziroma imenuje državni zbor na predlog sodnega sveta.

Če sodnik slabo oziroma nevestno opravlja sodniško službo, sta na voljo dve možnosti oziroma dva vzvoda, ki nista samo na papirju, temveč se ju tudi uporablja. Prva je disciplinski postopek s predvidenimi sankcijami, vključno z razrešitvijo. Druga možnost je negativna ocena pri rednem ali izrednem ocenjevanju sodniške službe. Kot rečeno, se oboje uporablja; nekateri sodniki, ki so vedeli, kaj se jim lahko zgodi, so se sami odločili za odhod iz sodniških vrst, da ne bi dobili črne pike v življenjepisu. Ne vem, ali je še kateri drug poklic deležen toliko preverjanja kot sodniški. Redna ocenjevanja so vsaka tri leta, tudi predlogi predsednikov sodišč za izredno oceno niso neobičajni.

 

TFL Glasnik:
Kdo izvaja ocenjevanje?

Nina Betetto:
Personalni sveti na višjih sodiščih in personalni svet na vrhovnem sodišču.

 

TFL Glasnik:
Koliko je negativnih ocen? Jih je v zadnjem času več?

Nina Betetto:
Samokritično bom povedala, da je bilo v preteklosti preveč lažne solidarnosti, kar se na dolgi rok nikoli ne izkaže kot pozitivno. Člani personalnih svetov se vse bolj zavedajo svoje odgovornosti. Če je na eni strani medalje sodnikova neodvisnost, je na drugi njegova odgovornost. Meni je všeč angleška beseda accountability za odgovornost, ki dobesedno pomeni polaganje računov. Sodniki smo dolžni 'polagati račune' za svoje delo. Smo najšibkejša veja oblasti, navsezadnje zato, ker morata sredstva za naše delo zagotavljati drugi dve veji oblasti. Zato moramo vedno znova pojasnjevati, kje je naše mesto po ustavi, kako smo opravili svoje delo in kako smo porabili proračunski denar. Če se vrnem k vprašanju: zadnje čase je bilo kar nekaj teh negativnih ocen, nekateri pa so se sami predčasno odločili za odhod iz sodniških vrst, da bi se negativni oceni izognili. Od 931 sodnikov smo imeli v minulem letu vsega skupaj približno deset primerov – bodisi sankcij z razrešitvijo v disciplinskih postopkih bodisi negativnih ocen.

Nina Betetto

 

TFL Glasnik:

Ko ste že omenili število sodnikov, zanima me, kakšna je njihova struktura?

Nina Betetto:
Starostna struktura slovenskega sodstva je zanimiva, tudi v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Odstopamo glede zastopanosti žensk, pred nami je samo še Romunija. 80 odstotkov sodnikov na prvi stopnji je žensk, na drugi jih je 70 odstotkov, na vrhovnem sodišču 40 odstotkov.

Starostna struktura bi nas morala skrbeti. Pogost očitek je, da je sodnikov v Sloveniji preveč. Števila sodnikov ne smemo zmanjšati z danes na jutri. Če se naše vrste ne bodo dopolnjevale z mladimi sodniki, to srednjeročno pomeni generacijsko vrzel. Nihče si najbrž ne želi, da sodnik ob prihodu v razpravno dvorano ne bi vedel, ali v dvorano prihaja ali iz nje odhaja. Tega se je treba lotiti previdno in postopno.

 

TFL Glasnik:
Kaj menite o omejitvi starosti ob vstopu v sodniško službo?

Nina Betetto:
Ko sem prišla jaz, omejitve ni bilo in sem postala sodnica pri 27 letih. Se mi pa zdi, da je 30-letni cenzus pravi.

Nina Betetto

 

TFL Glasnik:
Kako je z ugledom sodstva? Menim, da je ključno vprašanje. Veliko ste posredno že povedali, bi še kaj dodali? Kako ga lahko krepimo?

Nina Betetto:
Največ lahko naredimo sami. Govorim o zunanji legitimnosti sodstva, ki si jo lahko pridobimo samo tako, da dobro delamo. Drugo je seveda, da državljani ocenjujejo ta ugled v ogledalu – ne neposredno, ampak prek medijev, ki pogosto podajajo izkrivljeno podobo slovenskega sodstva, to je vendarle treba povedati. Na podlagi opravljene analize smo ugotovili, da 59 odstotkov 'uporabnikov sodstva' zaupa sodstvu. To je zelo dober rezultat, saj vemo, da polovica ljudi na sodišču izgubi. Stopnja zaupanja je torej bistveno višja pri dejanskih uporabnikih kot pri tistih, ki niso imeli stika s sodiščem in si svoje mnenje ustvarjajo prek medijev.

Vendar se ne smemo preveč pritoževati, saj smo za takšno stanje največ krivi sami. Do strmega padca ugleda sodstva je prišlo ravno v obdobju po sprejemu zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Takrat se je število medijskih informacij o sodstvu izjemno povečalo, mi pa na to nismo bili pripravljeni in se še zdaj ne odzivamo dovolj proaktivno.

 

TFL Glasnik:
Povečan ugled bo verjetno prispeval k manjši politizaciji sodstva?

Nina Betetto:
Vsekakor upam, da bo tako. Sem zagovornica pristopa, da je edina prava pot v dialogu med vejami oblastmi in v nenehnem pojasnjevanju, kakšna je naša vloga po ustavi. Politiki navadno rečejo: mi smo bili izvoljeni, nas je izvolilo ljudstvo, vi pa imate trajni mandat. Ni čisto tako. Mi nismo tukaj zaradi večine, mi smo tukaj zaradi tistih, ki so v manjšini in katerih glas se ne sliši, ter smo jih dolžni zaščititi. Sodišče je varovalka, mi nismo glas večine.

 

TFL Glasnik:
Še zadnje vprašanje. Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Nina Betetto:
Še naprej se bomo trudili, da v dobro vseh državljanov dobro opravljamo svoje delo.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Nina Betetto

Sorazmernost začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi v kazenskem postopku

dr. Primož Gorkič

piše: doc. dr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Ustavno sodišče RS je z odločbo Up-6/14-17 z dne 5.3.2015 ugotovilo, da je okrožno sodišče z odreditvijo začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi kršilo 22. člen Ustave RS. Odločba je pomembna iz več razlogov. Prvi, čeprav ne najbolj pomembni razlog za to ugotovitev, je odločitev Ustavnega sodišča, da o ustavni pritožbi vsebinsko odloči po tem, ko so izpodbijani sklepi že prenehali veljati. Drugi, pomembnejši razlog, pa so vsebinska izhodišča, na katera je (ponovno) opozorilo Ustavno sodišče. Obseg začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi mora biti tudi v konkretnem primeru sorazmeren ciljem, ki jih ukrep zasleduje.

Ugotovitvena odločba

Z odločbo Up-6/14-17 je Ustavno sodišče ugotovilo kršitev 22. člena Ustave RS, ker se redna sodišča (preiskovalni sodnik in zunajobravnavni senat) niso opredelila do pritožnikovih navedb, da je odrejeno zavarovanje - glede na obseg zavarovanega premoženja in glede na pomen za pritožnikovo socialno varnost - nesorazmerno. Okoliščina, da je Ustavno sodišče sploh sprejelo ustavno pritožbo, je gotovo nekoliko presenetljiva.

Prvič zato, ker je sodišče odločalo o ustavni pritožbi, s katero je pritožnik izpodbijal sklepe preiskovalnega sodnika in zunajobravnavnega senata, izdane v fazi sodne preiskave - torej pred izčrpanjem drugih pravnih sredstev. Takšen pristop je zanimiv zato, ker je od uveljavitve ZKP-K zahteva za varstvo zakonitosti pod določenimi pogoji dovoljena tudi zoper druge odločbe, izdane med kazenskim postopkom (1. odst. 420. člena ZKP), seveda šele po pravnomočno končanem kazenskem postopku. Ali in kako je Ustavno sodišče vrednotilo spremenjeni (širši) obseg varstva pred rednimi sodišči in s tem drugačna merila izčrpanosti pravnih sredstev, iz odločbe ni mogoče razbrati. Vsekakor bi bilo koristno, da bi Ustavno sodišče opredelilo, ali je mogoče zahtevo za varstvo zakonitosti šteti za učinkovito pravno sredstvo, kadar o njeni dovoljenosti zoper druge odločbe, izdane med kazenskim postopkom, odloča Vrhovno sodišče RS v skladu z merili, določenimi v 1. odstavku 420. člena ZKP. Ne glede na to je sporočilo za potencialne pritožnike pozitivno: ponuja se možnost ustavne pritožbe, ne da bi čakali na pravnomočni konec kazenskega postopka in s tem na možnost vložitve zahteve za varstvo zakonitosti.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji

Vida Oder

piše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

Ministrstvo za finance je 4.3.2015 na svojih spletnih straneh objavilo Predlog Zakona o potrjevanju računov, s katerim bodo v bistvu uvedene davčne blagajne v Sloveniji. Gre za ukrep v boju proti sivi ekonomiji, s katerim se želi zagotoviti, da bodo podatki o izdanih računih in o prometu davčnih zavezancev odražali dejansko stanje ter ne bo prihajalo do brisanja prometa brez revizijske sledi. Spreminjanje in brisanje prometa posledično pomeni nižje davčne obremenitve oziroma davčne utaje.

Predlagatelj zakona v oceni stanja in razlogih za sprejem zakona navaja, da podatki davčnih nadzorov kažejo, da je problem sive ekonomije še posebej težaven pri dejavnostih, kjer se posluje z gotovino. V navedenih dejavnostih se pogosto dogaja, da promet ni prikazan v poslovnih knjigah. Nikjer zabeleženo gotovinsko poslovanje se širi po celotni dobavni in proizvajalni verigi, ker se takšnemu načinu poslovanja prilagajajo tako dobavitelji blaga kot tudi zaposlenci, ki del ali celo plačo dobivajo v gotovini. Glede na socialne stiske ljudi v času gospodarske krize je zaposlence celo možno razumeti, saj je konec koncev alternativa le še brezposelnost.

S problematiko gotovinskega poslovanja se naša država ukvarja že dolgo. V letu 2013 so bile s spremembo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) uvedene tako imenovane »virtualne davčne blagajne« in visoke globe za kršitelje. Naj spomnimo, da veljavni 38. člen ZDavP-2 določa, da zavezanec za davek ne sme imeti oziroma uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb. Program oz. elektronska naprava pa mora omogočiti preprost in takojšen izpis vseh izvornih podatkov in sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo. Kršitev navedene obveznosti pa je sankcionirana z visoko globo.

Drugi pomemben ukrep na tem področju je bil uveljavljen s spremembo ZDavP-2 oziroma z uveljavitvijo novega 31.a člena, ki je začel veljati 31.1.2015 in uvaja vezano knjigo računov za tiste davčne zavezance, ki nimajo ustreznega računalniškega programa, pa poslujejo z gotovino.

Finančna uprava Republike Slovenije ugotavlja, da so doslej sprejeti ukrepi pozitivno vplivali na plačevanje davkov, še posebej prepoved uporabe računalniških programov, ki omogočajo brisanje računov. Res pa je, da rezultatov drugega ukrepa – uvedbe vezane knjige računov še ni mogoče ocenjevati, ker velja premalo časa.

Ne glede na to, da sprejeti ukrepi dajejo pozitivne rezultate, pa je nadzor možen le z inšpekcijskim pregledom. To pomeni, da mora davčnega zavezanca obiskati davčni inšpektor in preveriti pravilnost podatkov v poslovnih knjigah. Postopek je zamuden in drag za državo.

Predlagatelj Zakona o potrjevanju računov v nadaljevanju ocene stanja in razlogih za sprejem zakona navaja, da je bilo v davčnih pregledih ugotovljeno, da nekateri davčni zavezanci, ki poslujejo z gotovino, kljub zakonski prepovedi iz 38. člena ZDavP-2 še vedno uporabljajo računalniške programe ali strojno opremo, ki omogoča naknadno spreminjanje in evidentiranje podatkov o opravljenem gotovinskem prometu brez revizijske sledi. To je možno, ker se podatki o izdanih računih še vedno hranijo pri zavezancu, kjer ni zahtevano posebno tehnično varovanje obravnavanih podatkov.

Za odpravo navedenih pomanjkljivosti je potrebno najti zanesljivejšo rešitev – ustrezen model davčnih blagajn, ki bo onemogočil netransparentno spreminjanje podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju z namenom utaje davkov.

Ministrstvo za finance je za uvedbo davčnih blagajn imenovalo posebno delovno skupino, ki je proučila dva sistema davčnih blagajn, in sicer:

 • klasične davčne blagajne in
 • »on-line« davčne blagajne, kjer prihaja do izmenjave podatkov med davčnim zavezancem in davčnim organom v realnem času.

Klasične davčne blagajne in certificirani POS sistemi temeljijo na posebnih tehnologijah varnega hranjenja podatkov – lokalno na blagajni.

Kot prednosti klasičnih blagajn so v gradivu navedene:

 • tehnično zanesljivo hranjenje podatkov o prometu,
 • manj kompleksen informacijski sistem za davčni organ in posledično nižji stroški uvedbe blagajn za državo,
 • nižje zahteve za povezovanje blagajn z davčnim organom.

Pomanjkljivosti pa so:

 • obvezno certificiranje strojne opreme,
 • omejitve pri izbiri dobavitelja opreme,
 • zavezanec je običajno omejen pri izbiri strojne opreme,
 • večja možnost za naknadno prirejanje ali »izgubo« podatkov v primerjavi z »on-line« sistemi,
 • podatki se davčnemu organu ne posredujejo v realnem času,
 • višja cena davčnih blagajn in
 • potreben je dostop do spleta.

»On-line« davčne blagajne pa temeljijo na principu, da se vsak gotovinski račun pred izdajo pošlje davčnemu organu, kjer se verificira in shrani.

Kot prednosti »on-line« sistema predlagatelj v gradivu navaja:

 • zaradi pošiljanja računov davčnemu organu v realnem času je možnost za naknadno prirejanje podatkov o prometu minimalizirana,
 • zavezanec lahko uporablja katero koli elektronsko napravo za izdajo računov, torej ni dodatnih stroškov z opremo,
 • certificiranje opreme ni potrebno,
 • davčni organ s podatki o izdanih računih razpolaga v realnem času in lahko izvaja učinkovitejši nadzor,
 • davčni nadzor se lahko izvaja brez obiska zavezanca.

Kot slabosti »on-line« sistema pa so navedene:

 • potreben je dostop do spleta,
 • lahko pride do zastoja oziroma upočasnitve pri izdajanju računov zaradi komunikacije z davčnim organom.

Iz vsega napisanega sledi, da je dilem pri uvedbi davčnih blagajn kar veliko. Kakšne rešitve je predlagatelj izbral, pa bomo predstavili v naslednji številki TFL Glasnika.

Postopek obračuna davka na promet nepremičnin je po novem urejen z Zakonom o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDPN-2) in ne več z Zakonom o davčnem postopku.

V kolikor se za prenos nepremičnine plača 2% davek na promet nepremičnin, je potrebno v roku 15 dni od nastanka davčne obveznosti (torej od sklenitve pogodbe, pravnomočnosti sodne odločbe, izdaje dovoljenja pristojnega organa oz. pravnomočnosti pravnega akta državnega organa, ali od dneva podpisa listine s katero je ugotovljeno priposestvovanje), pogodbo oziroma listino skupaj z izpolnjenim obrazcem »Napoved za odmero davka na promet nepremičnin« in ustreznimi listinami, predložiti pri davčnemu organu, na območju katerega nepremičnina leži. V kolikor nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, je potrebno napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve nepremičnine.

Davčni organ mora v roku 30 dni po prejemu napovedi izdati odločbo o odmeri davka na promet nepremičnin, v preprostih zadevah pa izda odločbo tako, da odtisne žig na pogodbi.

Osnova za odmero davka je prodajna cena nepremičnine, torej vse kar predstavlja plačilo (v denarju, stvareh, storitvah, prevzetih dolgovih in podobno), ki ga prejme prodajalec od kupca. Če je prodajna cena nepremičnine nižja od posplošene tržne vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi zakona, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, za več kot 20%, je davčna osnova 80% posplošene tržne vrednosti te nepremičnine, lahko pa se kot davčna osnova upošteva tudi cena iz cenitve usposobljenega ocenjevalca.

Davčna stopnja ostaja 2%.

Zavezanec za plačilo davka je bodisi prodajalec, bodisi kupec, če je prevzel plačilo davka s pogodbo.

Rok za plačilo davka je 30 dni od vročitve odločbe. Brez dokazil o plačilu davka oziroma dokazil, da obstojijo zakonsko določeni razlogi, zaradi katerih ni treba obračunati davka na promet nepremičnin ali da ni potrebno odmeriti davka na podlagi pogodb

Vir: Pojasnilo FURS

V članku nameravamo nakazati nekatere novejše vidike mednarodne obdavčitve, ki izhajajo iz poročila o amsterdamskem seminarju skupine za raziskovanje o evropskih mednarodnih obdavčitvah. Izpostavljena so naslednja vprašanja: davek na dodano vrednost in notranji trg, neposredne davčne direktive, testirane zoper primarno pravo, direktiva o matičnih in hčerinskih družbah, direktiva o obrestih in licenčninah ter spoštovanje načela lojalnega sodelovanja.

Uvodna misel

Zaradi vse večje pomembnosti davčne politike v EU nameravamo v članku nakazati nekatera pereča vprašanja iz poročila o amsterdamskem seminarju za raziskovanje evropskih mednarodnih obdavčitev v odnosu do aktualnih direktiv EU in stališč (sodb) Sodišča Evropske unije v konkretnih zadevah.

Davek na dodano vrednost (DDV) in notranji trg

Iz poročila o amsterdamskem seminarju skupine za raziskovanje evropskih mednarodnih obdavčitev (Group for Research on European and International Taxation – GREIT), katerega tema je bila Tradicionalne in alternativne poti davčne integracije, je razvidno, da je bilo sedem zasedanj različnih strokovnjakov, ki so se navezovali na to tematiko. Na tem mestu nameravamo omeniti nekatere ugotovitve odbora šestega zasedanja.

Tako je bilo ugotovljeno, da Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče EU) do danes ni izničilo provizije DDV, direktiv Evropskega sveta zaradi domnevnih kršitev splošnih načel, vendar je izvajanje postalo vprašljivo. Izpostavljena so bila splošna načela prava Evropskega sveta za diskusijo o vprašanjih: sorazmernost, enakost, temeljne pravice, pravna varnost in zaščita legitimnih pričakovanj in (formalno) veljavnost obdavčenja.

Načelo sorazmernosti je pravilo za reševanje konfliktov o načelih in interesih. Neizpolnjevanje načela sorazmernosti ne more biti upravičeno. Načelo enakosti je potrebno upoštevati kot temeljno pravico. DDV je upoštevan predvsem kot fiskalna nevtralnost, ker v praksi temelji na načelu enakosti. Sodišče EU je šele pred leti priznalo, da lahko izvajanja načela enakosti na področju DDV presegajo fiskalno nevtralnost. Na to se je nanašal npr. primer Puffer (Zadeva C-460/07 iz leta 2009). Načelo pravne varnosti pomeni, da morajo biti provizije DDV jasne in natančne, zato da je njihovo uporabo mogoče predvideti s subjekti provizije. Kršitev teh načel ne more biti upravičena.

Na navedenem seminarju je bila izpostavljena trditev, da uskladitev DDV ni bila v celoti dosežena, medtem ko je DDV kot davek v središču davčne politike notranjega trga Sodišča EU.

Glede hierarhije norm, ki jih uporablja DDV, je bilo navedeno, da je v 30 letih sodne prakse Sodišče EU obravnavalo le združljivost DDV s pogodbo, v nekaj primerih, recimo v primeru Swedish Match (Zadeva C-210/03 iz leta 2004) in v primeru Gaston Schull (Zadeva C-15/81 iz leta 1982), v veliki meri zaradi domneve, da je DDV združljiv s pogodbo o Evropski skupnosti oziroma danes s pogodbo o delovanju Evropske unije (kratica PDEU).

V zvezi z nezdružljivostjo prava DDV z notranjim trgom so bili na seminarju izpostavljeni praktični in pravno-znanstveni argumenti. Iz zgodovinskega vidika pomanjkanje napredka in usvojitev »vizualne strategije« pomeni, da so stopnje usklajevanja predvidene kot potrebne za ustanovitev notranjega trga in niso bile dosežene. Praktični argumenti so bili, da je trenutni sistem DDV kompleksen, neučinkovit in občutljiv na nepoštenost (davčne utaje) in določa oviro za ustanovitev ter delovanje notranjega trga.

Direktiva EU o matičnih in hčerinskih družbah

Direktiva EU o matičnih in hčerinskih družbah (Direktiva Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990) določa, da so od 1. januarja 1992 vse distribucije družbe iz države članice svoji matični družbi, kot je opredeljeno v direktivi, oproščene vseh davčnih odtegljajev. Prejetim dividendam mora prav tako biti dodeljena oprostitev, ali vsaj posredni kredit za davke, plačane v državi članici odvisne družbe, s čimer bi se izognili dvojnemu obdavčevanju dobička. Ob prejemu izplačila dividend iz hčerinskih družb v drugih državah se matična družba sooča z dvema problemoma.

Prvič, distribucije so pogosto predmet davčnega odtegljaja v državi odvisne družbe. Drugič, distribucija je pogosto povečana in ponovno obdavčena v državi obvladujočega podjetja.

Obstaja torej dvojno ali trojno obdavčenje (obdavčitev dobička družb v državi odvisne družbe, davčni odtegljaj za distribucijo in obdavčenja dobička družb v državi matičnega podjetja).

Specifično uvodna izjava 3. preambule direktive EU o matičnih in hčerinskih družbah določa, da je sodelovanje med družbami iz različnih držav članic v slabšem položaju kot tisto med družbami iz iste države članice in da je treba odpraviti ta neugoden položaj.

Direktiva o obrestih in licenčninah

Po direktivi o obrestih in licenčninah (Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003) mora država članica plačnika izvzeti davek kot davčni odtegljaj ali z odmero na plačilo obresti ali licenčnin upravičenemu lastniku, ki je povezana družba (ali njene podružnice) v drugi državi članici. Problem, ki ga direktiva o obrestih in licenčninah poskuša rešiti, je opredeljen v preambuli v uvodnih izjavah direktive 1 do 4, v katerih je navedeno, da v okviru enotnega trga transakcije med družbami iz različnih držav članic ne smejo biti predmet manj ugodnih pogojev od tistih, ki se uporabljajo med gospodarskimi družbami v isti državi članici.
V zvezi z obrestmi in licenčninami, dvojnega obdavčevanja ni mogoče vedno odpraviti, in če je mogoče, pogosto pomeni, da so podjetja predmet zahtevne upravne formalnosti in trpijo probleme denarnega toka. Zato je navedeno v uvodni izjavi 3, da se plačila obresti in licenčnin obdavčijo samo enkrat, kar ima za posledico odpravo obdavčitve plačil obresti in licenčnin v državi članici, v kateri so nastali.

Načelo lojalnega sodelovanja

Člen 10 pogodbe ES je določal dve splošni obveznosti in splošno prepoved, ki so bile odvisne od določb pogodbe ES (danes PDEU) ali drugih ukrepov skupnosti, tudi če se neposredno ne uporabijo. Dve splošni obveznosti sta bili:

 • Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe, ki omogočajo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe ES in ukrepov ustanov ES, in
 • države članice bi morale olajšati izpolnjevanje nalog skupnosti (danes EU).

Splošna prepoved pomeni, da se morajo države članice vzdržati vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili cilje pogodbe ES oziroma danes PDEU.

Sodna praksa Sodišča EU določa, da morajo sodišča držav članic EU pravni red EU oblikovati na način, ki je objektivno namenjen za normalno delovanje. To pomeni, da ko je politika Komisije EU jasna, države članice ne smejo sprejeti zakonodaje, ki bi lahko ogrozila cilje ali porazila namen te politike. Uporaba načela lojalnega sodelovanja pri neposrednih davkih in še posebej v zvezi z neizvrševanjem davčne pristojnosti pa je vprašljiva.

Vir: Revija Denar - dr. Franc PERNEK

Ročnost posameznih prvin poslovnega procesa je različna (kratkoročna ali dolgoročna). Enako velja za njihove vire financiranja, ki so kratkoročni ali dolgoročni. Glede na financerja pa vire opredelimo kot lastniške in upniške vire financiranja.

Praviloma se s kapitalom financirajo dolgoročna sredstva (lahko tudi kratkoročna sredstva). V študijskih gradivih za poslovodne računovodje (npr. CMA, CIMA, CPR) najdemo misel, da se kapital uporablja predvsem za financiranje kapacitet. Poenostavljeno pravijo, da se vlagatelj odloča kam s svojimi prihranki. Doseči želi ciljni donos, ki ga vidi v vložku v neki poslovni subjekt. Z vložkom se financirajo sredstva, ki jih poslovni subjekt potrebuje za oblikovanje učinka (predvsem delovna sredstva). S prodajo učinka se uresniči denarni tok, ki je praviloma višji od izdatkov. Presežek zagotavlja donos in jamči vračilo vložka - instalirane kapacitete se povrnejo v dobi njihove koristnosti. Obseg lastniškega financiranja poslovanja vpliva na finančni položaj poslovnega subjekta, več kot je kapitala, boljši je finančni položaj in obratno.

Pogosto lastniških virov ni dovolj. Nadomestijo se z dolgoročnimi upniškimi viri (dolgoročni krediti). Pomembno je, da je ročnost tujih virov financiranja usklajena s pridobitno sposobnostjo sredstev, ki se financirajo s krediti.

Dolgoročni viri financiranja (kapital in dolgoročni upniški viri financiranja) so praviloma dražji od kratkoročnih virov financiranja (kratkoročni upniški viri financiranja). Zato se poslovodje pogosto odločajo za cenejše, kratkoročne, vire financiranja. Tako financiranje je lahko tvegano in lahko privede do težav v poslovanju.

Če je obremenjenost prejemkov od prodaje s finančnimi obveznostmi (vračilo upniških virov financiranja) previsoka lahko nastopijo težave v poslovanju. Zato v stroki velja, da so prihodki lahko predvsem vir kratkoročnega financiranja (ne uporabijo se za financiranje kapacitet).

Ena najodgovornejših nalog poslovodstva je obvladovanje tveganj, med njimi tudi tveganja povezana s plačilno sposobnostjo poslovnega subjekta (likvidnostna tveganja). Plačilna sposobnost poslovnega subjekta je v tesni odvisnosti od višine lastniških virov financiranja. Poenostavljeno govorimo o kapitalski ustreznosti oziroma neustreznosti. Težave v plačevanju nastopijo, ko nimamo dovolj kvalitetnih virov financiranja, da bi v rokih poravnavali svoje obveznosti. V takem primeru moramo sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovimo pravočasno plačevanje obveznosti. To lahko dosežemo z dokapitalizacijo poslovnega subjekta –lastniki vložijo dodatna sredstva v poslovni subjekt, poveča se kapital poslovnega subjekta.

 

Težave v poslovanju lahko povzročijo razglasitev plačilne nesposobnosti, ki se lahko odpravi s prisilno poravnavo. V skrajnih primerih pa pride do stečaja.

Prisilna poravnava se izvaja s sodelovanjem pristojnega sodišča. Njena vsebina je v razbremenitvi poslovnega subjekta. To se doseže z odpisom določenega dela obveznosti ali s podaljšanjem roka plačila obveznosti. Prisilna poravnava se izvede v korist poslovnega subjekta in v primeru odpisa obveznosti povečuje kapitalske rezerve poslovnega subjekta (sestavina celotnega kapitala).

Če poslovni subjekt ne sprejme ukrepov za vzpostavitev normalnega poslovanja, ali če ukrepi niso uspešni, pa je lahko uveden stečaj. Stečaj poslovnega subjekta pomeni njegovo prisilno prenehanje. Celotno premoženje se proda. Z izkupičkom (stečajna masa) se poravna del obveznosti. Lastnikom ne ostane nič. Tudi ta postopek se izvaja s pomočjo pristojnega sodišča, ki mora zagotoviti pravno korektno razdelitev stečajne mase.

Vir: portal Tax-Fin-Lex – dr. Branko MAYR

V podjetju povzročeni stroški so vedno povezani z nekim namenom, ki mu pravimo stroškovni objekt. Strošek nastaja zaradi ustvarjanja proizvoda ali storitve, uresničevanja notranjega ali zunanjega projekta, dejavnosti v nekem oddelku podjetja, zadovoljitve kupčevih potreb in podobno. Za obvladovanje stroškov moramo vedeti, katere stroški ti stroškovni objekti povzročajo. To pa pomeni, da moramo evidentirati neposredne in posredne stroške za vsak objekt posebej, če želimo ugotoviti njihovo gospodarnost in morda še uspešnost.

Za neposredne stroške je značilno, da jih že ob njihovem nastanku razvrstimo po stroškovnih objektih, zato je njihovo razporejanje enostavno. Več težav je pri razporejanju posrednih stroškov, saj so skupni dvema ali več stroškovnim objektom in jih zato ne moremo neposredno razporediti na stroškovne objekte.

Če želimo na objektu spoznati zgolj stroškovno vrednost, njegovo gospodarnost in morda še uspešnost, ne da bi nas zanimala odgovornost, govorimo o stroškovnem objektu kot o stroškovnem mestu, če pa želimo ugotavljati tudi odgovornost za povzročene stroške na stroškovnem objektu, pa govorimo o stroškovnih mestih odgovornosti (Koletnik 2007, 186). Stroškovni nosilec je računovodski pojem za posamezne vrste ali skupine proizvodov, torej za poslovne učinke, zaradi katerih se pojavljajo stroški ter jih je potrebno z njimi tudi povezovati. Kadar ustvarjamo proizvode ali storitve, ki še niso namenjeni tržišču, govorimo o začasnih stroškovnih nosilcih, sicer pa o končnih.

Stroške pripisujemo stroškovnim mestom in stroškovnim nosilcem zaradi različnih razlogov: za določanje stroškovnih in prodajnih cen, za izdelavo poročil, ki ugotavljajo dobiček posameznih delov podjetja ali posameznih proizvodov, za potrebe kontrolinga, za potrebe vrednotenja zalog in tako naprej.

Odločujoči stroški za sprejemanje odločitev

Poslovodstvo se pogosto srečuje z odločitvami, ki so lahko za podjetje strateškega pomena: katere proizvode proizvajati in prodajati, ali bodo sestavne dele proizvajali sami ali jih bodo raje kupovali na trgu, katere distribucijske kanale bodo uporabili, ali naj sprejmejo posebno naročilo po posebni (običajno nižji) ceni in tako naprej. Sprejemanje takih odločitev je pogosto zahtevno, saj se poleg različnih alternativ, ki jih je treba proučiti, poslovodstvo sooča tudi z veliko količino podatkov, ki pa niso vsi tudi relevantni za sprejem odločitve. Vsaka končna odločitev je rezultat tehtanja vsaj dveh alternativ, med katerima moramo primerjati koristi in stroške vsake od njih; stroški, ki se med alternativama razlikujejo, so tako imenovani odločujoči stroški.

Razlikovanje med odločujočimi in neodločujočimi stroški je pomembno vsaj iz dveh razlogov:

(1) nerelevantne podatke lahko zanemarimo – kar odločevalcem prihrani veliko časa in napora;

(2) napačne odločitve so pogosto posledica napačno vključenih stroškov in koristi, ko tehtamo posamezne alternative. Da bi bili uspešni pri sprejemanju odločitev, mora biti poslovodstvo sposobno razlikovati med relevantnimi in nerelevantnimi podatki, hkrati pa mora znati relevantne podatke uporabiti pri ocenjevanju različnih alternativ.

Če se podjetje odloča, ali bo zaposlilo računovodjo ali pa bo raje najelo zunanji računovodski servis, je povsem nepomembno, kakšna je mesečna najemnina za najem poslovnih prostorov podjetja. Strošek mesečne najemnine je v primeru te odločitve za podjetje neodločujoč strošek in hkrati neizogibni strošek. Podjetje se izogne strošku plače računovodje, če se odloči za najem računovodskega servisa, oziroma se izogne strošku računovodskih storitev, če se odloči za zaposlitev računovodje, zato te stroške imenujemo izogibni stroški, ki so pri sprejemanju odločitev torej tudi odločujoči stroški.

Pri sprejemanju odločitev se srečamo še z dvema širšima kategorijama stroškov, ki so vedno neodločujoči in jih moramo zato pri odločanju o alternativah zanemariti:

 • Nepovratni stroški; so stroški, ki so že nastali in se jim ne da izogniti, ne glede na trenutne ali nadaljnje odločitve poslovodstva. Že nastali stroški, povezani z razvojem in raziskavami, so nepovratni stroški, ko se poslovodstvo odloča, ali nadaljevati s proizvodnjo in trženjem novega izdelka, zato so za to odločitev neodločujoči. Ko pa se poslovodstvo šele odloča o vpeljavi novega proizvoda, ki zahteva tudi vlaganje v raziskave in razvoj (in z razvojem še ni začelo), pa je strošek R&R odločujoč strošek te odločitve.
 • Prihodnji stroški, ki se med alternativami ne razlikujejo; če se vrnemo na primer odločanja o zaposlitvi računovodje: če smo se odločili, da bomo potem kupili tudi neki računalniški program, ki bo v pomoč odločanju poslovodstvu (direktorski informacijski sistem) je to popolnoma neodločujoč strošek za odločitev v zvezi z zaposlitvijo računovodje oziroma izbiro računovodskega servisa. To ne more biti nepovratni strošek, ker se še ni zgodil, je pa popolnoma neodločujoč za opisano odločitev, saj bo v obeh primerih enak.

Stalni stroški niso nujno nepovratni stroški: podjetje lahko spremeni prihodnje plače poslovodstva, ki jih sicer obravnavamo kot stalne stroške, zato za potrebe investicijskih odločitev to niso nepovratni stroški. Podobno tudi nepovratni in/ali prihodnji stroški, ki niso odločujoči, niso nujno stalni stroški: ko se npr. poslovodstvo odloča o nakupu ali najemu proizvodnih prostorov, to na spremenljive stroške električne energije ne bo vplivalo, zato so to neodločujoči prihodnji stroški te odločitve.

 

S tem pravzaprav pridemo do pomembne ugotovitve, da je v okviru poslovodnega računovodstva treba razumeti koncept "različni stroški za različne potrebe": v primeru neke odločitve je odločujoč neki sklop stroškov, za primer druge odločitve pa je odločujoč povsem drug sklop stroškov. To pomembno zlasti pri pripravi različnih poročil, na podlagi katerih sprejemamo odločitve, kjer se stroški preračunavajo na enoto (na primer na prevožen kilometer v logističnih podjetjih, ali na enoto proizvoda v proizvajalnih podjetjih) saj se ob vključevanju neodločujočih stroškov lahko zamegli presoja in posledično sprejme napačne odločitve.

Priporočljivo je, da se pri pripravi poročil osredotočimo le na odločujoče stroške in koristi, kar pa v praksi naših podjetij ni vedno običajno. Zelo pogosto se poročila pripravljajo na enak način, kot smo vajeni priprave izkaza poslovnega izida za potrebe finančnega računovodstva – lahko, da smo sicer vključili informacije za oddelke, a oblika izkaza je enaka. Veliko bolj priporočljiv je prikaz stroškov za odločanje v obliki izkaza poslovnega izida na osnovi prispevka za kritje.

Celoten prispevek si lahko preberete na našem portalu.

Vir: Revija Poslovodno Računovodstvo – mag. Nataša Pustotnik

Reforma sistema dolgotrajne oskrbe je tesno povezana z reformo zdravstvenega zavarovanja, saj se skoraj polovica javnih sredstev za ta sistem zagotavlja iz zdravstvene blagajne. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, je zato uskladilo dinamiko priprave zakona s predvidenimi aktivnostmi ministrstva za zdravje, so pojasnili za STA.

Tako se je ministrstvo za delo, družino, socialne zavede in enake možnosti delno odzvalo tudi na očitke Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije in Sindikatu upokojencev Slovenije, ki so trem pristojnim ministrstvom za delo, za zdravje in za finance očitali neusklajenost pri pripravi nujno potrebnega zakona. Na vlado so naslovili skupen poziv, naj čim prej poskrbi za sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe.

Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da bodo skladno s programom dela vlade predlog zakona posredovali v javno obravnavo predvidoma v začetku jeseni letošnjega leta, v parlament pa do konca leta, zakon naj bi bil sprejet v prvi polovici leta 2016. Dinamiko priprave zakona so uskladili z aktivnostmi ministrstva za zdravje, ki bo v sodelovanju s tujimi partnerji v prihodnjih mesecih opravilo analizo izdatkov na področju zdravstvenega varstva, ki vključujejo tudi analizo izdatkov za dolgotrajno oskrbo.

V koordinaciji med ministrstvi pa ostaja odprto ključno vprašanje ustreznega in dolgoročno vzdržnega financiranja področja dolgotrajne oskrbe. "Eden od ključnih ciljev reforme je namreč zagotavljanje kakovostnega sistema integrirane oskrbe v domačem okolju. Predlog ministrstva je, da se dodatna sredstva ne zagotavljajo z novimi obremenitvami za neposredne uporabnike, ampak iz novih namenskih virov, pri katerih bi upoštevali tudi preoblikovanje obstoječega sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja," so za STA zapisali na ministrstvu za delo.

Ministrstvo sicer ugotavlja, da bi za kakovosten sistem dolgotrajne oskrbe potrebovali dodatno na letni ravni med 80 in 120 milijoni evrov, zato predlagajo večstebrni model financiranja, ki bi temeljil na obveznem javnem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, proračunskih virih, vključno z novim sistemskim virom, in neposrednih plačilih uporabnikov.

Ključni poudarki novega zakona so sicer zagotoviti dolgoročno vzdržno financiranje in izvajanje dolgotrajne oskrbe kot nove samostojne veje socialne varnosti ter spodbujati izvajanje storitev v domačem okolju in pri tem omogočiti večje sodelovanje in vpliv posameznika na izvajanje kakovostnih integriranih storitev. Zakon predvideva dvoletno prehodno obdobje za njegovo celovito uveljavitev, ki bo delno financirano tudi iz evropskih sredstev. Po ocenah ministrstva za delo naj bi bilo v novo ureditev na začetku vključenih okvirno 60.000 oseb.

Vir: STA

V poslanski skupini SDS so pripravili spremembe zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katerimi bi odpisali zaznambo na nepremičnini za prejemnike varstvenega dodatka in tudi obveznost vračanja prejete pomoči iz dediščine prejemnika. S predlogom po besedah poslanca SDS Marijana Pojbiča zasledujejo načeli socialne države in sorazmernosti ukrepov.

V Sloveniji se po prepričanju Pojbiča revščina povečuje, o čemer priča tudi podatek, da se povečuje število prejemnikov denarne socialne pomoči in da vse več ljudi živi pod pragom revščine. Izkazalo se je, da veljavni zakon o socialnovarstvenih prejemkih, ki je bil sprejet leta 2010 za časa vlade premierja Boruta Pahorja, ni dosegel svojih ciljev, je povedal.

Posledica zakona, ki je po oceni Pojbiča "antisocialen in antisolidaren", je bila znižanje števila prejemnikov varstvenega dodatka za 78 odstotkov. To je po njegovem mnenju alarmanten podatek, ki kaže na manj socialne države.

Prepoved razpolaganja z nepremičninami prejemnikov dodatka, ki jo je uvedel omenjeni zakon, je po njegovi oceni nesorazmeren ukrep in nesorazmeren poseg v pravico do socialne varnosti. Tisti, ki so se zavedli, da je s spremembo zakonodaje prišlo tudi do prepovedi razpolaganja in obremenitve nepremičnin, so se dodatku namreč raje odpovedali, je pojasnil Pojbič.

Tudi iz tega razloga se je pojavila nova skupina socialno ogroženih - gre za starejše od 66 let, zlasti samske ženske, je dodala poslanka SDS Jelka Godec. Kot je pojasnila, ne gre za to, da ti ne bi potrebovali pomoči države oz. varstvenega dodatka, ampak se mu odpovedo zavestno. Godčeva je ob tem spomnila tudi na obravnavo poročila Inštituta za socialno varstvo RS, ki ugotavlja, da se zakonodaja na področju sociale ne prilagaja trenutnim razmeram in da pod pragom revščine živi vse več ljudi.

V SDS zato predlagajo, da se iz zakona črtajo določbe, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Prav tako naj se iz zakona črta obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika, med drugim za prejeto denarno socialno pomoč, prejeti varstveni dodatek in za oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev. Omejitev dedovanja pa naj se do sprejema nove oblike dedovanja ne uporablja, je povedal poslanec SDS.

Z navedenimi rešitvami po besedah Pojbiča zasledujejo načeli socialne države in sorazmernosti ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti in cilj dostopnosti in učinkovitosti socialnih transferjev, zlasti varstvenega dodatka.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu APRILU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 10 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela G, veljajo od 4.4.2015;
 • novela G odpravlja nedoslednost prenosa točke b člena 9 Direktive 85/374/ES, ki določa, da vrednost škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, če je poškodovana stvar običajno namenjena za osebno uporabo in jo je oškodovanec uporabljal pretežno za osebno uporabo, dosega 500 eurov. S predlagano spremembo zakona se omejuje višino škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, in sicer je proizvajalec dolžan škodo na drugi stvari povrniti le, če škoda dosega vrednost 500 eurov.
 • Državni zbor je pripravil 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o varstvu portošnikov (ZVPot);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 20-815/1998, stran 1293.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 8.4.2015 - 14.4.2015 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 1 novost 1 novost 17 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 8.4.2015 - 14.4.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 15 novosti 8 novosti 11 novosti 3 novosti 16 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 4 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 8 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 1 novost 7 novosti 3 novosti 12 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 5 novosti 4 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 23 novosti 3 novosti 11 novosti 17 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 3 novosti 4 novosti 24 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 4 novosti 4 novosti 6 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 5 novosti 2 novosti 4 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti 1 novost 1 novost 6 novosti
11. OBČINE 83 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .