Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 13.1.2022

Ljubljana, 13. januarja (STA) - Vlada je na dopisni seji sprejela nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije. Potrdila je tudi končno oceno škode na kmetijskih pridelkih po lanski pozebi.

Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije. V središče postavlja pravičen prehod dveh slovenskih premogovnih regij - Savinjsko-šaleške in Zasavske regije. Ob letnici izstopa iz premoga opredeljuje proces celovitega družbenega in gospodarskega prestrukturiranja obeh regij, prepoznava finančne vire na nacionalni in EU ravni za ta namen ter način upravljanja procesa pravičnega prehoda.

Na seji je vlada potrdila končno oceno neposredne škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe med 5. in 9. aprilom lani znaša 40,1 milijona evrov. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je naložila pripravo programa za odpravo posledic škode.

Soglašala je tudi z letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022. Iz načrta izhaja, da Slovenski državni holding (SDH) za letos načrtuje petodstotno donosnost portfelja v upravljanju, kar je 0,5 odstotne točke manj od ocenjene za leto 2021. V letu 2023 je nato spet predvidena rahla rast donosnosti.

Prav tako je določila besedilo predloga zakona o cestah, ki sicer ne vpeljuje bistvenih novih rešitev na področju upravljanja z javnimi cestami, se pa obstoječe določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. Je pa vlada predlagala določene poenostavitve postopkov, ki so se doslej izkazale za pomanjkljive.

Vlada je izdala tudi uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v Občini Šentjur. Na podlagi tega koncesijskega akta se samostojni podjetnici posameznici LIO, storitve in posredništvo, Leja Škoberne podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje dolomita na območju s površino 6,21 hektara za obdobje 27 let.

Na dopisni seji je vlada prav tako izdala uredbo o izvajanju izvedbene evropske uredbe o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor. S to uredbo se med drugim določita pristojna organa, urejajo se zahteve glede zagotavljanja letalskih podatkov ali letalskih informacij. Določijo se tudi prekrški.

Ministrski zbor je izdal tudi novelo uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in jo objavi v uradnem listu. Uredba se spreminja zaradi dodanih finančnih sredstev za izvedbo podukrepa, ki so bile odobrene z 10. spremembo programa v višini šest milijonov evrov javnih sredstev.

Tudi na današnji seji je vlada odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Iz rezerve za obvladovanje covida-19 bodo znotraj finančnega načrta ministrstva za finance razporedili sredstva višini 68 milijonov evrov, in sicer za izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence. Finančni upravi RS pa bodo razporedili pravice porabe za pokritje obveznosti, povezanih s covidom-19, v skupni višini 17,12 milijona evrov.

Vlada je sprejela letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2020. Eko sklad je v letu 2020 odobril skupaj 2671 kreditov v vrednosti 43,2 milijona evrov, kar predstavlja skoraj 82 odstotkov od 52,9 milijona evrov, kolikor je znašala skupna vrednost vseh kreditiranih investicijskih projektov oz. naložb. Podpisanih je bilo 2127 kreditnih pogodb v skupnem znesku 38,4 milijonov evrov, od tega 79 odstotkov z občani.

Prav tako so na vladi izrazili podporo sporočilu Evropske komisije - Naši odpadki, naša odgovornost: Pošiljke odpadkov v čistem in bolj krožnem gospodarstvu. Slovenija se strinja s predlaganimi usmeritvami in ukrepi, ki bodo prispevali k uveljavljanju krožnega gospodarstva kot tudi k ohranjanju okolja in doseganju podnebnih ciljev.

Obenem je vlada podprla strategijo EU za tla do leta 2030, saj meni, da gre za pomemben horizontalni akt, ki gradi na več ciljih Evropskega zelenega dogovora in podaja vizijo do leta 2050, ko naj bi bili vsi ključni ekosistemi tal v EU v zdravem stanju.

Izdala je uredbo o ratifikaciji sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF). Glavna cilja sprememb sta predvsem upoštevati večkratno priporočilo revizorja zlasti o obdobju, na katero se nanaša proračun, in nato odpraviti protislovje med pravili.

Vlada je sprejela stališče v zvezi z mnenjem državnega sveta k predlogu novele zakona o igrah na srečo. V sprejetem stališču so med drugim pojasnili, da predlagana sprememba na področju števila koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo ne pomeni neposrednega posega v pravice invalidov. Invalidske organizacije bodo še naprej prejemnik dela koncesijske dajatve od trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo, prav tako se ne spreminja delež, ki jim pripada.

Določila je besedilo predloga zakona o izvajanju evropske uredbe o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Vlada je predlog zakona sprejela z namenom spodbujanja čezmejnega financiranja podjetnikov, uveljavljanje njihove svobode pri opravljanju in prejemanju tovrstnih storitev na notranjem trgu EU ter zagotavljanje visoke ravni zaščite vlagateljev z določitvijo regulativnega okvira na ravni EU.

Vlada je izdala tudi uredbo o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Ta med drugim določa način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, organizacijsko obliko izvajalca javne službe in vire financiranja. Obenem je izdala odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). Ena od novosti, ki jo odlok prinaša, je prenos pristojnosti za nadzor nad poslovanjem agencije z infrastrukturnega na okoljsko ministrstvo.

Vlada je družbi GEN energija določila, da s 1. januarjem letos začne vplačevati v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško znesek v višini 0,012 evra za vsako prevzeto kilovatno uro električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško.

Kot skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica se je vlada seznanila z letnim poročilom za leto 2020 ter poročilom nadzornega sveta. Bilančna izguba družbe Holding Kobilarna Lipica je na dan 31. decembra 2020 znašala 1,51 milijona evra in je kot izkazana ostala nepokrita.

Na predlog Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je medtem vlada kot skupščina odločila, da DUTB posameznih delov poslovne stavbe na Trgu Leona Štuklja 12 v Mariboru ne proda na trgu, ampak jih prenese v last države po ocenjeni tržni vrednosti pod posebnimi pogoji v višini 1,69 milijona evrov.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window