Navigacija
Portal TFL

Splošni pogoji uporabe portala

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA Tax-Fin-Lex (TFL)

1. Uvodne določbe
2. Opredelitev pojmov
3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika
3.1 Vsebina portala
3.2 Razpoložljivost portala
3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema
4. Politika zasebnosti
5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic
6. Uporaba portala
6.1 Anonimen neregistrirani uporabnik
6.2 Brezplačno registriran uporabnik
6.3 Naročniški uporabnik
7. Naročniško razmerje
7.1 Sklenitev naročniškega razmerja
7.2 Naročniški paketi, način obračunavanja in plačevanja
7.3 Pričetek naročniškega razmerja
7.4 Prekinitev naročniškega razmerja
7.5 Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom
7.6 Tehnična in vsebinska podpora
8. Izobraževanja

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe portala Tax-Fin-Lex (TFL) (v nadaljevanju »Splošni pogoji uporabe«) opredeljujejo pogoje uporabe portala TFL.

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

Poglavje o naročniškem razmerju velja le za naročnike vsebin in / ali storitev portala TFL.

Splošni pogoji uporabe so sestavni del Pogodbe o naročništvu ali naročila na vsebine in / ali storitve portala TFL.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev uporabe so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št 83-/2001 do 40/2007), ki dopolnjujejo pogodbo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Družba Tax-Fin-Lex si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh portala TFL.

2. Opredelitev pojmov

Portal TFL obsega vsebino spletnih strani na naslovu www.tax-fin-lex.si. Portal TFL je razdeljen na:

 • TFL Vsebine (davčne (TAX), računovodsko-finančne (FIN), pravne (LEX), okoljevarstvene (EKO-LEX) vsebine ter Strokovne publikacije, kot so Revija Odvetnik, Revija Denar in druge),
 • TFL Obveščanje (storitve obveščanja, kot so Lex-Radar, Lex-Kliping, CompanyCheck in EkoLex-Kliping) ter
 • TFL Medije (lastni e-mediji, kot so e-dnevnik:Lex-Novice, e-tednik:TFL Glasnik in e-mesečnik: Zakonodajni Supervizor).
 • E-pakete (zaključene vsebinske sklope kot je e-paket SRS 2016/2019, e-paket Varstvo okolja, e-paket Javno naročanje).

Nosilec portala TFL je istoimenska družba Tax-Fin-Lex d.o.o.

Uporabnik je anonimen neregistriran uporabnik, brezplačno registriran uporabnik in naročniški uporabnik.

Anonimen neregistriran uporabnik je oseba, ki brez izvedenega postopka registracije in brez prijave dostopa do spletnih strani portala TFL.

Brezplačno registriran uporabnik je oseba, ki je izvedla postopek registracije in ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do strani portala TFL in podatkov, namenjenih brezplačno registriranim uporabnikom.

Naročniški uporabnik je oseba, ki ji je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivega dela vsebin in / ali storitev portala TFL.

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki je sklenila naročniško razmerje za uporabo vsebin in / ali storitev portala TFL ali se je prijavila na izobraževanje.

Če je naročnik fizična oseba in sklene naročniško razmerje za enega naročniškega uporabnika, se praviloma uporabniško ime in geslo glasi na isto fizično osebo.

Če je naročnik pravna oseba in sklene naročniško razmerje za enega ali več naročniških uporabnikov, se praviloma uporabniško ime in geslo glasi na dejansko fizično osebo, ki je zaposlena pri tej pravni osebi. Ob tem je naročnik kot pravna oseba in delodajalec dolžan dejanskim naročniškim uporabnikom omogočiti uporabo portala TFL ter jih seznaniti z vsemi pravicami in obveznostmi, ki za uporabnike in naročnike izhajajo iz pogodbe o naročništvu in teh splošnih pogojev.

Naročniška pogodba je dogovor o uporabi vsebin in / ali storitev portala TFL, ki jo skleneta nosilec in naročnik.

Naročniško razmerje je sklenjena naročniška pogodba med naročnikom in nosilcem ali prejeta naročilnica ali izpolnjeno naročilo na spletni strani Tax-Fin-Lex s strani naročnika.

Naročilo je poslana pisna naročilnica ali na spletnih straneh družbe Tax-Fin-Lex izpolnjen obrazec. za naročilo vsebin in / ali storitev portala Tax-Fin-Lex ali za prijavo na izobraževanje.

Naročnina je mesečna vrednost naročniškega razmerja, ki jo naročnik plača nosilcu za uporabo vsebin in / ali storitev portala TFL, v skladu z naročniško pogodbo ali naročilom.

Aktivnost uporabnika predstavlja uporabnikove vpoglede na spletne strani in v dokumente portala TFL, namenjene samo naročnikom.

Prekoračitev uporabe (prekoračitev) predstavlja vpoglede naročnikov na strani in v dokumente portala TFL, namenjene samo naročnikom, katerih obseg je večji od mesečno določene količine v okviru naročniškega razmerja.

3. Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika

3.1 Vsebina portala

Nosilec si bo prizadeval, da bodo na portalu TFL uporabnikom na voljo vse relevantne, točne in najnovejše informacije s področja davkov, financ in zakonodaje. Pri tem je nosilec portala TFL zavezan, da si prizadeva zagotoviti uporabnikom portala navedene informacije, na noben način pa ni pravno zavezan uporabnikom dejansko zagotoviti vseh navedenih informacij. Ker so informacije, uvrščene na portal, nujno posledica subjektivne presoje nosilca portala, je uporabnik portala zavezan upoštevati, da objektivno obstaja možnost, da informacije in podatki niso celoviti, popolni, točni ali posodobljeni. Poleg tega nosilec uporabnike portala opozarja, da so informacije in podatki na teh spletnih straneh splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, družba Tax-Fin-Lex priporoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Stališča in mnenja avtorjev na teh spletnih straneh niso nujno hkrati tudi stališča uredništva ali družbe Tax-Fin-Lex.

Nosilec si pridržuje pravico, da lahko spremeni, doda ali odstrani vsebino spletnih strani portala TFL, kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Nosilec ne jamči, da so elektronska besedila predpisov na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradnih besedil. Predpisi, objavljeni v uradnih listih, so edini verodostojni vir.

Nosilec ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova točnosti, popolnosti in ažurnosti informacij in podatkov na straneh portala TFL in na povezavah oziroma povezanih drugih spletnih straneh.

Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev na portalu TFL, je v celoti izključena. Uporabniki na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

3.2 Razpoložljivost portala

Nosilec vzdržuje portal TFL tako, da je praviloma dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu.

Nosilec si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendom. Možni so tudi izpadi dostopa do portala TFL zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani družbe Tax-Fin-Lex, ali internetnih ponudnikov ali pa opreme na strani uporabnikov, za kar pa nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost nosilca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov naročniku oz. uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do portala TFL, je v celoti izključena.

3.3 Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do portala TFL zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Nosilec svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do portala TFL, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi naročniku nastala zaradi težav pri dostopu do portala TFL ali uporabi tega sistema, ki izvirajo iz neustrezne opreme naročnika oz. iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani naročnika, nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

4. Politika zasebnosti

Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob brezplačni registraciji in ob sklenitvi naročniškega razmerja. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov.

Nosilec se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali nosilcu, varoval kot poslovno skrivnost in uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Nosilec za vsakega naročniškega uporabnika vodi njegove aktivnosti in pri tem beleži IP številko uporabnika, verzijo brskalnika, uporabniško ime, dokumente, do katerih je dostopal, čas dostopa ter število vpogledanih dokumentov. Podatki se uporabijo za namen mesečnega obračuna ter za statistične namene s ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje.

Nosilec tretjim osebam ne bo posredoval podatkov o naročniških uporabnikih, ki se nanašajo na finančno in vsebinsko uporabo portala TFL.

Portal TFL uporablja piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

5. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Portal TFL vsebuje elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in EU in določbami Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1)( Ur. l. RS , št. 45/2001 do 100/13) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 do 56/15).

Uporabniki portala TFL smejo uporabljati informacije in podatke vključene v portal TFL le za svoje potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz portala TFL pod pogojem, da navedejo vir Tax-Fin-Lex.

Uporabniki ne smejo uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij ali strukture baz, kazal in podobno portala TFL z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe in na način in v obsegu, ki bi škodoval družbi Tax-Fin-Lex.

Povezave na spletne strani portala TFL so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja »Vir Tax-Fin-Lex« ter da se po kliku portalske strani TFL prikazujejo v samostojnem okviru, z vsemi elementi portala TFL, še zlasti z oznakami blagovne znamke TFL, morebitnimi oglasi in pravnim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo družbe Tax-Fin-Lex kadarkoli odstrani.

Uporabniki portala TFL odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala družbi Tax-Fin-Lex zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

6. Uporaba portala

Za vse uporabnike portala veljajo Splošni pogoji uporabe, objavljeni na spletnih straneh nosilca.

V primeru spremembe Splošnih pogojev uporabe veljajo spremenjeni Splošni pogoji uporabe.

6.1 Anonimen neregistrirani uporabnik

Anonimen neregistrirani uporabnik portala TFL ima dostop do vsebin portala, ki so dostopne vsem uporabnikom.

6.2 Brezplačno registriran uporabnik

Brezplačno registriran uporabnik v postopku registracije:

 • vnese svoje resnične in pravilne podatke o elektronskem naslovu in/ali ostalih podatkih (ime, priimek, telefon,…)
 • prejme geslo in uporabniško ime za vstop v portal na svoj e-naslov,
 • prebere Splošne pogoje uporabe portala TFL in potrdi, da se z njimi strinja.

Po posredovanju podatkov in potrditvi se uporabnik lahko prijavi v portal kot brezplačno registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik uporabljati hkrati samo na enem računalniku, ga hraniti kot poslovno skrivnost in ga ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru zlorabe lahko družba Tax-Fin-Lex uporabniško ime in geslo brez predhodnega obvestila uporabnika nemudoma ukine. Uporabniško ime in geslo ostajata aktivna v sistemu nosilca 6 mesecev od zadnje prijave na portal TFL.

Brezplačno registriran uporabnik lahko dostopa do nekaterih informacij, ki so praviloma namenjene samo naročniškim uporabnikom. Če brezplačno registriran uporabnik ne želi več prejemati obvestil ali ne želi več biti registriran, se mora odjaviti s portala TFL.

6.3 Naročniški uporabnik

Naročniški uporabnik ima dostop do vsebin in / ali storitev portala TFL, ki so namenjene samo naročniškim uporabnikom, v okviru naročniške pogodbe. Za naročniškega uporabnika veljajo določbe o naročniškem razmerju v 7. točki teh Splošnih pogojev uporabe.

7. Naročniško razmerje

7.1 Sklenitev naročniškega razmerja

Naročniško razmerje za uporabo portala TFL sklene naročnik z družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. kot nosilcem portala TFL. Pogodba o naročništvu se glasi na posamezne vrste paketov. Na podlagi sklenjene pogodbe o naročništvu nosilec dodeli naročniku uporabniško ime in geslo.

Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov posredovati nosilcu v pisni obliki.

7.2 Naročniški paketi, način obračunavanja in plačevanja

Portal TFL ponuja naročništvo na različne vrste paketov, in sicer:

 1. TFL Vsebine:
  • Paket LEX: dostop do vseh dokumentov pravnih vsebin (LEX);
  • Super paket TAX-FIN-LEX: dostop do dokumentov portala davčnih (TAX), računovodsko-finančnih (FIN) in pravnih (LEX) vsebin
  • Okoljski paket EKO-LEX: dostop do zakonodaje in člankov s področja varovanja okolja.
 2. TFL Obveščanje:

  • Lex-Radar: obveščanje o spremembah izbrane zakonodaje in o novoobjavljeni sodni praksi.
  • Lex-Kliping: obveščanje o novostih (novo objavljenih predpisih, predlogih ministrstev za javno obravnavo, predlogih v postopku sprejemanja v DZ...).
  • CompanyCheck: obveščanje o poslovanju pravnih subjektov z opozarjanjem na blokade računov in insolvenčne postopke.
  • EkoLex-Kliping: obveščanje o novih in spremenjenih predpisih ter predpisih v pripravi s področja varovanja okolja.
 3. TFL + :

  • Kombinacija paketov TFL Vsebin in TFL Obveščanja po meri naročnika.
 4. E-pakete: vsebinsko zaokrožene pakete strokovne vsebine z izbrano zakonodajo

 5. Strokovne publikacije

 6. Izobraževanja

 7. Naročnik plačuje mesečno naročnino glede na izbrani paket v skladu z naročniško pogodbo ali naročilom. Cene naročnine in presežne uporabe za posamezno vrsto paketov so dogovorjene v naročniški pogodbi ali naročilu.

  Mesečno naročnino in morebitno presežno uporabo plačuje naročnik na podlagi izstavljenega računa za vsak pretekli mesec v roku, ki je naveden na izstavljenem računu. Druge načine plačevanja naročnine naročnik plačuje na podlagi izstavljenega predračuna ali računa v skladu z naročilom.

  Računi za vse storitve, ki jih nosilec obračunava naročniku na podlagi pogodbe ali naročila, se pošiljajo naročniku z navadno ali elektronsko pošto ali preko sistema e-računov. Opomin za plačilo računov pošilja nosilec naročniku z navadno ali e-pošto.

  Naročnik ima svoje aktivnosti uporabe portala ter stanje naročniških paketov vedno dostopno pod svojimi uporabniškimi nastavitvami na portalu.

  Podrobnejše informacije o posameznih storitvah so na voljo na spletni strani Seznam vsebin / storitev. Informativni cenik je objavljen na spletni strani Cenik.

7.3 Pričetek naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se prične, ko naročnik sklene veljavno pogodbo o naročništvu ali nosilec prejme naročilo s strani naročnika in mu je dodeljeno uporabniško ime in geslo za dostop do plačljivih vsebin in / ali storitev na portalu TFL oziroma sporočen termin seminarja.

Pričetek naročniškega razmerja je določen z datumom določenim v pogodbi o naročništvu ali pri pogojih naročila, začetek uporabe naročniških paketov pa lahko odstopa za nekaj dni zaradi zamika pri vklopu gesla. Nosilec bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu pravilno izpolnjene in s strani naročnika podpisane pogodbe oz. naročilnice naročniku dodelil in aktiviral uporabniško ime in geslo in mu skupaj s svoje strani podpisanimi dokumenti posredoval s priporočeno pošto. Naročniku bo začetek uporabe naročenega paketa omogočen naslednji delovni dan.

7.4 Prekinitev naročniškega razmerja

Naročnik lahko naročniško razmerje odpove z odpovednim rokom enega meseca, oziroma skladno z naročniško pogodbo, aneksom oziroma drugo naročniško dokumentacijo.

Naročnik mora odpoved naročniškega razmerja posredovati pisno, s priporočeno pošto.

Nosilec lahko v primeru, da naročnik ne plačuje redno računov za uporabo naročenih paketov portala TFL takoj in brez obvestila naročniku razveljavi geslo. Pogoj za razveljavitev gesla je izpolnjen, če posamezen naročnik zamuja s plačilom posameznega računa več kot 15 dni od dneva zapadlosti. Nosilec lahko naročniku ponovno omogoči veljavno geslo takrat, ko naročnik v celoti poravna vse zapadle obveznosti. Za obdobje, ko je geslo razveljavljeno, se ne obračunava naročnina določena v pogodbi o naročništvu.

V primeru predčasne odpovedi s strani naročnika mora naročnik nosilcu izplačati pogodbeno kazen, dogovorjeno v pogodbi o naročništvu. Dogovorjena pogodbena kazen velja tudi v primeru enostranskega odstopa od naročniške pogodbe s strani nosilca, če je bil le-ta storjen iz razlogov na strani naročnika, kot so npr. prenehanje naročniške pogodbe s trajno izključitvijo zaradi neplačila na strani naročnika, prenehanje naročniške pogodbe iz drugih razlogov skladno z veljavno zakonodajo (npr. stečaj) ipd.

Nosilec ima pravico, da odpove naročniško razmerje takoj, brez odpovednega roka, v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne plača v celoti računov nosilca, ki mu jih ta izstavi za storitve, več kot 15 dni od dneva zapadlosti;
 • če uporabnik pri naročniku oz. naročnik krši pravila obnašanja uporabnikov portala TFL, določena v Splošnih pogojih uporabe;
 • če uporabnik pri naročniku oz. naročnik ne ravna z geslom v skladu s Splošnimi pogoji uporabe;
 • če naročnik krši druge obveznosti, ki jih je prevzel s pogodbo o naročništvu ter Splošnimi pogoji uporabe.

O odpovedi pogodbe na podlagi tega člena mora nosilec pisno, s priporočeno pošto obvestiti naročnika.

7.5 Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Naročnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost, ga hkrati uporabljal samo na enem računalniku in ga ne bo posredoval tretjim osebam. Naročnik je v primeru zlorabe gesla odškodninsko odgovoren.

Nosilec ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

7.6 Tehnična in vsebinska podpora

Družba Tax-Fin-Lex zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro prek pošte, elektronske pošte in telefona.

Naročnik lahko družbi Tax-Fin-Lex v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo družba najkasneje v dveh delovnih dneh posredovala odgovor.

8. Izobraževanja

Kotizacijo izobraževanja je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se izobraževanja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo, lahko pa na izobraževanje pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom.

Družba Tax-Fin-Lex si pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja – v tem primeru je kotizacija povrnjena v celoti.

V znesek kotizacije je vključena udeležba, gradivo, potrdilo o udeležbi in pogostitev med odmori.

V Ljubljani, 13. 4. 2017

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window