Navigacija

Seznam vsebin in storitev

Oznaka Paket
BREZPLAČNI
Paket LEX Paket
TAX-FIN-LEX
Paket
PO MERI
TFL Vsebine
Zakonodaja RS
Register predpisov TFL Veljavni predpisi RS (državni in občinski) po pravnih področjih, vse informacije o predpisu, dostop do polnih besedil
Zakoni Vsi veljavni (in razveljavljeni) zakoni v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici s povezavami na sodno prakso
Podzakonski predpisi Podzakonski predpisi v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Kazala uradnih listov RS Kazala in objave uradnih listov RS od leta 1991 dalje
Kazala mednarodnih pogodb RS Kazala in objave uradnih listov - mednarodnih pogodb od leta 1991 dalje
Poročevalec DZ - Arhiv in predlogi zakonov in DZ Poročevalec DZ - Arhiv objav od leta 2006 in kazala objav od leta 1991 dalje ter predlogi zakonov ter aktov DZ RS
Lex-Koledar Seznam predpisov, ki na izbrani dan pričnejo veljati / uporabljati ali prenehajo veljati / uporabljati oz. imajo spremembo
Sodna praksa RS
Odločbe Ustavnega sodišča RS Odločitve Ustavnega sodišča RS
Odločbe Vrhovnega sodišča Odločbe Vrhovnega sodišča RS
Odločbe Višjih sodišč Odločbe Višjega sodišča v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru
Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča Odločbe Višjega delovnega in socialnega sodišča RS
Odločbe Upravnega sodišča Odločbe Upravnega sodišča RS
Nepremoženjska škoda Nepremoženjska škoda (vir Vrhovno sodišče RS)
Pravna mnenja in stališča Načelna pravna mnenja in stališča (vir Vrhovno sodišče RS)
Odločitve DKom Arhiv odločitev Državne revizijske komisije od leta 2004 dalje
Revizijska poročila Računskega sodišča RS Revizijska poročila Računskega sodišča RS - arhiv
Pravni red EU
Zakonodaja EU (področja) Register predpisov EU s klasifikacijo po pravnih področjih
Zakonodaja EU (pregled) Pregled objavljene zakonodaje EU
Kazalo Uradnih listov EU Kazala in objave uradnih listov EU od leta 2004 dalje
Primarna zakonodaja EU Ustanovitvene, pristopne in ostale pogodbe in protokoli (primarna zakonodaja)
Sekundarna zakonodaja EU Uredbe, direktive, odločbe, priporočila in mnenja
Mednarodni sporazumi Register mednarodnih sporazumov
Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti EU - sodna praksa ECJ
Sodbe senatov Evropskega sodišča za človekove pravice (ECHR) Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (HUDOC)
Okoljevarstvene vsebine
EKO-LEX Register Okoljevarstvena področja in podpodročja, kamor so uvrščeni predpisi
Zakoni Vsi zakoni s področja varstva okolja, v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Podzakonski Predpisi Vsi podzakonski predpisi s področja varstva okolja, v polnem besedilu (čistopisi) v verzijah na časovnici, s povezavami na sodno prakso
Eko-Lex Poročevalec DZ Objave Poročevalca DZ, ki se nanašajo na varstvo okolja, s povezavami na sprejeto zakonodajo
Odločbe Vrhovnega sodišča Odločbe Vrhovnega sodišča RS s področja varstva okolja
Odločbe Višjih sodišč Odločbe Višjega sodišča v Ljubljani, Celju, Mariboru, Kranju in Kopru s področja varstva okolja
Odločbe Upravnega sodišča Odločbe Upravnega sodišča RS s področja varstva okolja
Uredbe in Direktive EU Uredbe in direktive EU s področja varstva okolja
Odločbe sodišča Evropskih skupnosti EU - sodna praksa ECJ s področja varstva okolja
TAX - Davčne vsebine
Davčni članki Mnenja davčnih svetovalcev
Pojasnila DURS/FURS Pojasnila državnih institucij (DURS/FURS, MF in druge)
Obrazci Obrazci z davčnega in računovodsko-finančnega področja
FIN - Finančne vsebine
Finančni članki Praktični nasveti za računovodje in finančnike
Slovenski računovodski standardi Slovenski računovodski standardi SRS z vsemi pojasnili in dopolnitvami
Mednarodni računovodski standardi Mednarodni računovodski standardi z vsemi spremembami
Strokovna literatura
Članki in arhiv revije Odvetnik Revija za teorijo in prakso odvetniške stroke. Arhiv obsega članke od leta 1998 dalje.
Članki in arhiv revije Sodnikov Informator Revija za sodnike s sodno prakso, komentarji in strokovnimi pravnimi razlagami in tolmačenji. Arhiv obsega članke od leta 2013 dalje.
Članki in arhiv revije Slovenska arbitražna praksa Arhiv revije od leta 2012 dalje, ki ponuja odgovore na aktualna vprašanja s področja arbitražnega reševanja sporov.
Članki in arhiv revije Pamfil Revija mladih pravnikov in študentov Pravne fakultete v Ljubljani z njihovimi strokovnimi prispevki. Arhiv obsega članke od leta 2011 dalje.
Članki in arhiv revije Zbornik znanstvenih razprav (PF LJ) Arhiv obsega znanstvene članke in razprave od leta 2008 dalje. Izdajatelj revije je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.
Članki in arhiv revije Pravni letopis Poglobljeni strokovni prispevki s civilnega, gospodarskega, delovnega, upravnega in ustavnega področja prava. Arhiv člankov od leta 2008 dalje.
Članki in arhiv revije Revus Prva revija za ustavno teorijo in filozofijo prava na zahodnem Balkanu. Arhiv obsega članke od leta 2003 dalje.
Članki in arhiv revije Denar Revija, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Arhiv člankov od leta 2009 dalje.
Članki in arhiv revije Poslovodno računovodstvo Strokovno poglobljeni prispevki s področja računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Arhiv revije od leta 2011 dalje.
Članki in arhiv revije Javna uprava Strokovna revija za javno upravo. Obsega arhiv člankov od leta 2015 dalje.
Članki in arhiv revije SIR*IUS Teorija in praksa revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti (naslednica revije Revizor). Arhiv člankov od leta 2013 dalje.
Članki in arhiv revije Pravnik Revija za pravno teorijo in prakso. Obsega arhiv od leta 2015 dalje.
Članki in arhiv revije CEPAR Srednjeevropska revija za javno upravo s članki o razvoju in analizi javne uprave in upravljanja (arhiv od leta 2018 dalje) z dvema predhodnicama: Mednarodno revijo za javno upravo IPAR (arhiv 2013-2017) ter revijo Uprava (arhiv 2003-2012).
Članki in arhiv revije TFL Glasnik Lasten e-tednik s strokovnimi članki z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja ter zanimivimi intervjuji. Izhaja od leta 2011 dalje.
Pregled strokovnih člankov Pregled strokovnih pravnih člankov – bibliografski podatki (vir Vrhovno sodišče RS)
Nabor pravnih publikacij z vsebovanimi članki Povezava na stran Cobiss - virtualno knjižnico
Pravni članki Strokovni članki različnih avtorjev, ki pišejo za portal TFL
Članki in arhiv Zbornika Sodobno insolvenčno pravo (SIP) Zbornik s strokovnimi pravnimi članki s področja insolvenčnega prava, ki izhaja 1x letno, od leta 2021 dalje.
Članki in arhiv Zbornika Sodobno stvarno pravo (SSP) Zbornik s strokovnimi pravnimi članki s področja stvarnega prava, ki izhaja 1x letno, od leta 2021 dalje.
Članki in arhiv Zbornika Sodobno obligacijsko pravo (SOP) Zbornik s strokovnimi pravnimi članki s področja obligacijskega prava, ki izhaja 1x letno, od leta 2021 dalje.
TFL Obveščanja
Lex-Radar Obveščanje o predpisih / sodni praksi
Lex-Kliping Obveščanje iz pravnih virov o pravnih področjih
Eko-Lex Kliping Obveščanje o okoljevarstveni zakonodaji
CompanyCheck Obveščanje o poslovanju poslovnih subjektov
TFL e-paketi - računovodsko-finančni
e-paket SRS 2016/2019 e-paket SRS 2016/2019 z zgledi knjiženj
e-paket MSRP v EU e-paket MSRP v EU z zgledi knjiženj
TFL e-paketi - komentarji zakonov in priročniki
e-paket INS e-paket INS z e-komentarjem ZFPPIPP
e-paket ZDR-1 e-paket Delovna razmerja z e-komentarjem ZDR-1
e-paket ZVO-1 e-paket Varstvo okolja z e-komentarjem ZVO-1
e-paket ZJN-3 e-paket Javno naročanje z e-komentarjem ZJN-3
e-paket Stvarno pravo e-paket Stvarno pravo z e-komentarjem SPZ
e-paket Obligacije e-paket Obligacije z e-komentarjem OZ
e-paket Izvršba e-paket Izvršba z e-komentarjem ZIZ
e-paket Plače v javnem sektorju e-paket Plače v javnem sektorju z e-komentarjem ZSPJS
TFL e-priročniki / vzorci
e-GP s priročnikom e-Gradbeni paket s priročnikom
e-paket Vzorci e-paket Vzorci dokumentov in Baza znanja
TFL e-slovarji
e-DF slovar e-Davčno-finančni slovar (angl-slov / slov-angl)
e-P slovar e-Pravni slovar (angl-slov / slov-angl)
Knjige in priročniki (TFL Založba)
Komentar ZFPPIPP in urejena sodna praksa (v dveh knjigah) Knjižna izdaja v 2 delih
Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) Komentar Stvarnopravnega zakonika z zakonom v knjižni izdaji
ZZK-1 z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila Komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila v knjižni izdaji
Komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika (OZ) Komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika v knjižni izdaji
Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika (OZ) (v dveh delih) Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika v knjižni izdaji
Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ter Priročnik za uporabnika (v dveh delih) Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju v knjižni izdaji
Komentar Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) Komentar Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v knjižni izdaji
Gradbeni priročnik Priročnik za nakup, gradnjo in vzdrževanje objektov za investitorje, projektante, izvajalce in nadzornike
TFL Izobraževanja
Koledar Izobraževanj Koledar Izobraževanj
TFL Svetovanje
TFL Svetovanje* Pravno, računovodsko in davčno svetovanje
TFL Mediji
E-dnevnik: Lex-Novice Dnevno informativno seznanjanje o novostih s pravnega področja
E-tednik: TFL Glasnik Poglobljeni strokovni članki in novosti z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja.
E-mesečnik: Zakonodajni Supervizor Mesečno obveščanje o stanju veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov v Sloveniji
Koristni pripomočki
Obračun plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, kilometrine, dnevnic, ... Pripomočki za obračun različnih izplačil, kilometrine, dnevnic, ...
Izračun zamudnih obresti (Vrhovno sodišče RS) Pripomočki za izračun zamudnih obresti
Izračun pogodbenih obresti (Zveza RFR) Pripomočki za izračun pogodbenih obresti
Tabelarični podatki iz UL RS Tabele - Mesečna rast cen, rast cen življenjskih stroškov, minimalna in povprečna plača, Pokojnine, Odvetniška tarifa, ...
Razni slovarji Seznam raznih slovarjev (jezikovnih, terminoloških, pravnih)
Portal javnih naročil - e-naročanje Povezava na portal javnih naročil
Koristne povezave Povezave na spletne strani državnih organov in organizacij v RS
Korona virus Vsi ažurni zakonodajni ukrepi glede Korone na enem mestu

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window