Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

Revija SIR*IUS - številka 4, letnik 2017

Revija SIR*IUS
Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Marjan Odar

Dr. Marjan Odar

Uvodnik

Borut Bratina

Borut Bratina

Kodeks o upravljanju in revizorjeva odgovornost

Zadnja gospodarska kriza je nazorno pokazala, kakšne negativne posledice ima lahko slabo in neodgovorno korporativno upravljanje, zato se iščejo rešitve v trdnejši zavezi ravnanja v skladu s kodeksi upravljanja, ki kot priporočena dobra praksa upravljanja bolj ustrezajo podjetjem kot zakonska določila. Ker pa kodeksi niso zavezujoči kot zakonodaja, morajo podjetja pregledno razkrivati, ali upoštevajo kodekse ali ne. Te izjave morajo izdelati po zakonu, nato jih pregledajo revizorji hkrati z računovodskimi izkazi. Tudi za pregled teh poročil prevzemajo revizorji odškodninsko odgovornost.

Darinka Hvala in Aleksander Ferk

Darinka Hvala in Aleksander Ferk

Ugotavljanje transfernih cen

V prispevku so predstavljena trenutno aktualna področja transfernih cen, ki povzročajo največ težav družbam v skupini povezanih oseb. Prispevek obravnava tematiko z vidika slovenske in mednarodne zakonodaje. V zadnjem času so najaktualnejše obresti iz naslova posojil med povezanimi osebami, saj jih družbe v skupini zaradi različne obravnave v slovenski zakonodaji v primerjavi z mednarodno težko zagovarjajo v davčnih inšpekcijskih pregledih. Podobno velja za področje tanke kapitalizacije, ki jo v prispevku obravnavamo z vidika ZDDPO-2. Na podlagi pobude BEPS (zmanjševanje davčne osnove in preusmerjanje dobička) so v ospredje stopile tudi storitve med povezanimi osebami, saj BEPS poudarja predvsem pomen vsebine pred obliko. Katere družbe dejansko opravljajo določene funkcije ter nosijo s tem povezana tveganja, je po obdobju BEPS-a postalo pomembno vprašanje in ena izmed težav za mednarodna podjetja, ki se soočajo z odstopanjem realnosti poslovanja od zastavljenega modela transfernih cen. Prispevek obravnava tudi problematiko različnega odnosa držav do naknadnih prilagoditev iz naslova transfernih cen in problematike dvojne obdavčitve.

Saša Jerman

Saša Jerman

Opredelitev poslovnih kombinacij po SRS-jih in MSRP-jih

Transakcije s podjetji so po MSRP 3 transakcije ali drugi dogodki, v katerih prevzemnik pridobi obvladovanje nad enim podjetjem ali več. Tej opredelitvi skladno s prilogo A MSRP 3 ustrezajo tudi transakcije, ki se včasih imenujejo "prave spojitve" ali "spojitve enakih". V angleškem izvirniku se opredelitev transakcij s podjetji glasi: "A transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses." Že jezikovna razlaga citirane določbe omogoča izluščiti bistvo transakcij s podjetji: i) prevzem obvladovanja (angl. obtain of control) oziroma zahteva, da prevzemnik pridobi obvladovanje nad enim podjetjem ali več, ter ii) predmet prevzema je podjetje v ekonomskem smislu, to je povezan niz aktivnosti in premoženja, s katerimi se lahko ravna in o katerih se odloča z namenom zagotavljanja donosa v obliki dividend, nižjih stroškov ali drugih gospodarskih koristi neposredno naložbenikom ali drugim lastnikom, članom ali udeležencem. Bistvena elementa transakcij s podjetji sta torej dva: prevzem in podjetje.

dr. Andreja Primec

dr. Andreja Primec

Nefinančno poročanje po ZGD-1

Zahteva po razkrivanju nefinančnih informacij, uveljavljena z Direktivo 2014/95/EU, je trenutno zadnja v nizu zahtev po preglednem in jasnem poročanju gospodarskih družb. Prvotni namen razkrivanja podatkov, ki je sprva vključeval podatke o finančnem poslovanju in upravljanju družb, je bil povrnitev izgubljenega zaupanja širše javnosti v kapitalske trge in korporativno upravljanje. Nefinančno poročanje naj dolgoročno pripomore k izboljšanju njihove družbene odgovornosti, saj z razkrivanjem podatkov o nefinančnem poslovanju družba izkazuje svoj odnos do naravnega in socialnega okolja. To je pomembna informacija za vse zainteresirane, ki z družbo sodelujejo ali se odločajo z njo sodelovati. Prav tako je razkrivanje nefinančnih informacij priložnost tudi za družbe, da si pridobijo ali izboljšajo svoj ugled. Nefinančno poročanje po določbah ZGD-1 pomeni obveznost za določene velike družbe in skupine, da razkrijejo nekatere nefinančne podatke v obliki izjave o nefinančnem poslovanju in z opisom politike raznolikosti. Prav ta je sestavni del izjave o upravljanju družb, obe izjavi (o nefinančnem poslovanju in o upravljanju) pa sta sestavni del poslovnega poročila gospodarskih družb, za pripravo in objavo katerega so zadolženi in odgovorni organi vodenja in nadzora. Izjavo o nefinančnem poslovanju in opis politike raznolikosti pregleda revizor, pri čemer se omeji na njuno formalno popolnost.

Mag. Igor Strnad

Mag. Igor Strnad

Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb o storitvah

Članek uvodoma ponuja osnovne informacije o ureditvi pogodb v slovenskem civilnem pravu. Njihove bistvene predpostavke so urejene v splošnem, posamezne vrste pogodb pa v posebnem delu Obligacijskega zakonika. Osnovni vrsti pogodb o storitvah sta podjemna pogodba (pogodba o delu) ter pogodba o naročilu (mandatna pogodba). Obravnavane so njune temeljne predpostavke. Glavni razlikovalni znak med njima pa je, da je pri podjemni pogodbi podjemnik zavezan, da doseže končni rezultat (obligacija rezultata), pri pogodbi o naročilu pa je prevzemnik naročila zavezan, da si bo prizadeval doseči končni rezultat (obligacija prizadevanja).

Poslovodska predstavitev v primeru revizorjeve prilagoditve mnenja zaradi omejitev področja revidiranja

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV 4-4/17). Revizijski svet je na svoji seji pojasnil stališče glede potrebne vsebine poslovodske predstavitve v primeru revizorjeve prilagoditve mnenja zaradi omejitev področja revidiranja.

Nepristranskost pri ocenjevanju vrednosti za potrebe delodajalca

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OV 4-4/17). Problematiko nepristranskosti pri ocenjevanju vrednosti za potrebe delodajalcev je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Delovni program posla po COSO – celovitem okviru notranjega kontroliranja (2013)

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 6-4/17).

Poročanje o notranjerevizijskem poslu

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 7-4/17).

Uporaba programske opreme za vodenje poslovnih knjig

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 6-4/17). Uporabo programske opreme za vodenje poslovnih knjig sta obravnavala Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij in Odbor preizkušenih davčnikov ter pripravila naslednjo strokovno razlago.

Razveljavitev knjižb (storno)

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAČ 7-4/17). Razveljavitev knjižb (storno) je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Oprostitve DDV-ja za storitve, ki so neposredno povezane z izvozom in uvozom blaga

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV 6-4/17). Problematiko DDV-ja oproščenih storitev je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih davčnikov in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Anonimizacija osebnih podatkov

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RIS 4-4/17). Problematiko anonimizacije osebnih podatkov je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (v nadaljevanju: PRIS) in pripravil naslednjo strokovno razlago.

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

V okviru izobraževanja je Slovenski inštitut za revizijo organiziral zaključne izpite za kandidate, vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window