Portal TFL

Zbornik sodobno stvarno pravo - letnik 2022

Zbornik sodobno stvarno pravo

Zbornik sodobno stvarno pravo je revija, s strokovnimi pravnimi članki s področja stvarnega prava, ki izhaja 1x letno.

Strokovna revija
TAX-FIN-LEX, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o., Ljubljana
ABC Nepremičnine d.o.o., Ljubljana
dr. Nina Plavšak
Zlata Tavčar
COBISS.SI-ID 63621379
ISBN 978-961-7137-00-2 (pdf)
ISBN 978-961-7137-01-9 (html)

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Zapleteni položaji glede etažne lastnine

Samostojnost pravice je tipična značilnost pravice. Zato velja splošno pravilo, po katerem je vsaka pravica samostojna. Nesamostojnost (akcesornost) pravice je izjema od splošnega pravila o samostojnosti pravice. Zato lahko stvarne pravice nastanejo in obstajajo kot odvisne ali vključene akcesorne pravice samo pri položajih, ki jih določa zakon (SPZ).

Andrej Breznik

Andrej Breznik

Vprašanja in dileme v nepravdnih postopkih za vzpostavitev etažne lastnine in ugotovitev pripadajočega zemljišča v sodni praksi

V uvodnem delu obrazložitve zakonodajnega predloga ZVEtL-1 je med drugim zapisano, da sta postopek za vzpostavitev etažne lastnine in postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča »(...) poudarjeno namenjena le uskladitvi zemljiške knjige z dejanskim pravnim stanjem za primere, ki so nastali pred 1. januarjem 2003, kar pomeni pomembno spremembo v pravno-sistemskih in nomotehničnih pristopih, ki so vodili zakonodajalca pri oblikovanju tedaj veljavnega zakona (ZVEtL).

dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Pravni učinki komasacije

Ureditev pravnih učinkov (posledic) komasacije v ZKZ in ZUreP-3 za lastninsko pravico ter izvedene in varovalne stvarne pravice, ki omejujejo lastninsko pravico na nepremičninah v komasacijskem območju, je izrazito pomanjkljiva in vsaj deloma nedosledna. Zato moramo te pravne praznine zapolniti s smiselno uporabo splošnih pravil stvarnega prava nepremičnin, ki jih urejata SPZ in ZZK-1.

mag. Marijana Vugrin

mag. Marijana Vugrin

Način vpisa območja služnosti in stavbne pravice v kataster

S 4. aprilom 2022 se je začel uporabljati Zakon o katastru nepremičnin – ZKN. Le ta v svojih določilih podaja novosti, ki se bistveno razlikujejo od določil Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN, ki je v preteklosti urejal področje evidentiranja nepremičnin.

prof. dr. Renato Vrenčur, dr. Nina Plavšak

prof. dr. Renato Vrenčur, dr. Nina Plavšak

Evidentiranje območja pravice (EID) v zemljiški knjigi

Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) je uvedel nov institut evidentiranja območja stavbne pravice ter območja pozitivne (prave in neprave) stvarne služnosti. Gre za katastrski postopek natančne določitve prostorskih mej izvrševanja dveh stvarnih pravic na nepremičninah oziroma za lokacijski podatek območja teh stvarnih pravic, ki se lahko po novem vodi v katastru nepremičnin (glej 15. točko 3. člena ZKN v zvezi s 5. in 6. točko prvega odstavka 11. člena ZKN in 18. člen ZKN).

Tomaž Pavčnik

Tomaž Pavčnik

Pravica do nadomestila za razlastitev in razlaščujoče posege (v kontekstu dejanskih razlastitev)

Izhodišče problema korenini v položaju, ko je dejanski razlastitvi (precej kasneje) sledila tudi pravna razlastitev. Razlastitveni upravičenec je za to obdobje zahteval plačilo zakonskih zamudnih obresti od denarne odmene za razlastitev, ki bi jo moral prejeti že davno. V zvezi s tem se je zastavilo vprašanje, kdaj začne teči zastaranje obrestnega zahtevka. Obenem se (ob ekscesnem razkoraku med dejansko in pravno razlastitvijo) lahko zastavi tudi vprašanje omejitve teka obresti.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window