Navigacija
Portal TFL

Zbornik sodobno obligacijsko pravo - letnik 2021

Zbornik sodobno obligacijsko pravo

Zbornik sodobno obligacijsko pravo je revija, s strokovnimi pravnimi članki s področja obligacijskega prava, ki izhaja 1x letno.

Strokovna revija
TAX-FIN-LEX, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o., Ljubljana
ABC Nepremičnine d.o.o., Ljubljana
dr. Nina Plavšak
Zlata Tavčar
COBISS.SI-ID 83187715
ISBN 978-961-7137-04-0 (pdf)
ISBN 978-961-7137-05-7 (html)

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Sistem odgovornosti za nepravilno izpolnitev

Neposredni (primarni) učinek veljavne sklenitve pogodbe (kot dvostranskega zavezovalnega pravnega posla) je, da hkrati z nastankom poslovnega obligacijskega razmerja nastane pravica pogodbene stranke od druge zahtevati, da opravi izpolnitveno ravnanje, ki se ga je s sklenitvijo pogodbe zavezala opraviti, in tej pravici nasprotna obveznost druge pogodbene stranke opraviti to izpolnitveno ravnanje.

dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Odgovornost za pravne napake pri prodaji nepremičnin

Odgovornost za pravne napake je ena od oblik odgovornosti za nepravilno izpolnitev poslovne (pogodbene) obveznosti. Če ima stvar, ki je predmet izpolnitve, pravne napake, druga pogodbena stranka (prejemnik takšne izpolnitve) ne more (v celoti) uresničiti interesa (poslovnega namena), zaradi katerega je pogodbo sklenila.

odvetnica Mojca Furlan

odvetnica Mojca Furlan

Ureditev razmerij v zvezi z nedovoljenim objektom v prodajni pogodbi

Pravica do zasebne lastnine je zagotovljena na najvišji ravni, z Ustavo, ki v 33. členu določa, da se način pridobivanja in uživanja lastninske pravice določi z zakonom in sicer tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija (primerjaj 67. člen Ustave RS).

Odvetnik David Premelč, Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Odvetnik David Premelč, Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Odgovornost za nepravilno izpolnitev v obliki kršitve zagotovil in jamstev (representations and warranties) pri prodaji (kontrolnega) deleža

Z rastjo tujih neposrednih naložb in ob visoki stopnji vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo blaga v poslovni praksi pogosto prihaja do t.i. M&A transakcij, na podlagi katerih (tudi) tuji investitorji prevzemajo gospodarske družbe.

odvetnik Marko Zaman, partner v Odvetniški pisarna Zaman in partnerji d.o.o.

odvetnik Marko Zaman, partner v Odvetniški pisarna Zaman in partnerji d.o.o.

Poslovna odškodninska odgovornost poslovodstva pri nakupu kontrolnega deleža

Namen tega prispevka ni splošna razprava o institutu odškodninske odgovornosti organov vodenja. Ne glede na navedeno je potrebno v zvezi s tem podati nekaj osnovnih izhodišč.

Katarina Kogej

Katarina Kogej

Razvoj stališč o odškodninski odgovornosti poslovodstva in nadzornega sveta v nemški sodni praksi

V prispevku obravnavam odškodninsko odgovornost članov organov vodenja in nadzora v nemški sodni praksi. Omejujem se na obravnavanje notranje odgovornosti organov, torej odgovornosti organov do družbe z vidika sprejemanja poslovnih odločitev, tj. na pravilo poslovne presoje.

Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Pravne značilnosti factoringa

Razvoj gospodarstva je pripomogel k oblikovanju številnih zakonsko neurejenih (sodobnih) pogodbenih tipov. To so leasing, factoring, franchising, know-how, skupna vlaganja, pogodbo o pool-u in tako dalje.

Doroteja Sobočan, univ.dipl.ekon., Prva finančna agencija d.o.o.

Doroteja Sobočan, univ.dipl.ekon., Prva finančna agencija d.o.o.

Poslovnofinančni vidiki faktoringa

Faktoring je s poslovnofinančnega vidika eden izmed načinov oziroma finančnih instrumentov s katerimi podjetja financirajo in podpirajo svoje poslovanje oziroma natančneje povedano, skrbijo za svoj obratni kapital.

Simon Brence, univ. dipl. prav., Prva finančna agencija, d.o.o.

Simon Brence, univ. dipl. prav., Prva finančna agencija, d.o.o.

Mednarodni faktoring v poslovni praksi

Kadar dobavitelj faktorju odstopa svoje terjatve do svojih dolžnikov iz iste države, govorimo o domačem faktoringu (ang. domestic factoring).

Prof. dr. Miha Juhart, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Prof. dr. Miha Juhart, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Stanovanjska najemna razmerja

Za stanovanjska najemna razmerja štejemo tista najemna razmerja, pri katerih je predmet najema stanovanje ali drugi prostori, ki so namenjeni za trajno ali občasno bivanje najemnika.

Marko Frantar, odvetnik v sodelovanju z Odvetniško pisarno Schönherr - podružnica v Sloveniji

Marko Frantar, odvetnik v sodelovanju z Odvetniško pisarno Schönherr - podružnica v Sloveniji

Najem poslovnih prostorov po razveljavitvi ZPSPP

S sprejetjem novele Stanovanjskega zakona SZ-1E je prenehal veljati ZPSPP. Zakon se še naprej uporablja le za pogodbe za najem poslovnih prostorov ali poslovnih stavb, ki so bile sklenjene na njegovi podlagi pred 19. 6. 2021, ko je začela učinkovati razveljavitev ZPSPP.

notar Bojan Podgoršek

notar Bojan Podgoršek

Neposredna izvršljivost notarskega zapisa najemne pogodbe

Notarski zapis je oblika, v kateri se sklepajo pravni posli. Ta javna listina dokazuje, da sta stranki pred notarjem izjavili soglasje volj za sklenitev pravnega posla.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window