Portal TFL

Zbornik sodobno obligacijsko pravo - letnik 2023

Zbornik sodobno obligacijsko pravo

Zbornik sodobno obligacijsko pravo je revija, s strokovnimi pravnimi članki s področja obligacijskega prava, ki izhaja 1x letno.

Strokovna revija
TAX-FIN-LEX, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o., Ljubljana
ABC Nepremičnine d.o.o., Ljubljana
dr. Nina Plavšak
Zlata Tavčar
COBISS.SI-ID 83187715
ISBN 978-961-7137-04-0 (pdf)
ISBN 978-961-7137-05-7 (html)

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Pomen instituta spremenjenih okoliščin in pravne možnosti pogodbene ureditve razmerij glede spremenjenih okoliščin

Pri presoji položajev glede spremenjenih okoliščin moramo izhajati iz temeljnih načel obligacijskega prava, in sicer zlasti tistih, ki določajo vrednostna merila (usmeritve) za presojo pogodbenih (poslovnih) razmerij.

Marko Zaman

Marko Zaman

Razmejitev med institutom spremenjenih okoliščin in institutom nemožnosti izpolnitve

Nepričakovane okoliščine, nastale po sklenitvi pogodbe, lahko vplivajo na sposobnost ene stranke ravnati v skladu s temeljnim načelom obligacij – načelom pacta sunt servanda (9. člen OZ). Povsem realno je namreč pričakovati, da bo v trajnejših pogodbenih razmerjih, sploh pa v razmerjih z mednarodnimi elementi, na zmožnost izpolnitve vplivalo več dejavnikov. Tako je mogoče, da bo izpolnitev ene izmed pogodbenih strank v času trajanja nekega takšnega razmerja v znatni meri otežena ali pa bo postala nemogoča.

dr. Dušan Mitrović, LL.M.

dr. Dušan Mitrović, LL.M.

Spremenjene okoliščine in pogodbe o dobavi energentov

Nemškemu pandektistu Bernhardu Windscheidu se pripisuje ugotovitev, da vedno ko se v zasebnem pravu klavzulo rebus sic stantibus vrže skozi vrata, se ta v časih kriznih razmer nazaj prikrade skozi okno. Po tem, ko institut spremenjenih okoliščin dalj časa ni bil deležen posebne pozornosti, se je to z nastopom finančne krize leta 2008, še posebej pa z nedavno pandemijo SARS-CoV-2 znatno spremenilo. S pretresi na trgu energentov, ki so sledili začetku vojne v Ukrajini, je ponovno postal zelo aktualen tudi v energetskem sektorju.

dr. Anita Napotnik

dr. Anita Napotnik

Sprememba cene pri (podjemnih) pogodbah, ki nimajo značilnosti gradbene pogodbe

Tema tega prispevka spada v okvir civilnega (obligacijskega) prava. Za civilno pravo pa veljata dve pomembni značilnosti, ki omogočata, da pravo služi osebam (pravnim in fizičnim) v tem pomenu, da uredi njihova razmerja in jih naredi varna, predvidljiva in prilagodljiva konkretnim življenjskim okoliščinam. Ti dve značilnosti sta dopustna avtonomija in analogija.

Mojca Furlan

Mojca Furlan

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi spremembe cen elementov

Vse od druge polovice osemdesetih let prejšnjega stoletja (ko se je za časovno obdobje nekaj mesecev skokovito podražila armatura), se cene na trgu, ki bi vplivale na cene gradbenih storitev, niso znatno spreminjale zato novejše sodne prakse na temo sprememb cene pri gradbeni pogodbi, ni.

Prof. dr. Miha Juhart

Prof. dr. Miha Juhart

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi, sklenjeni v postopku javnega naročanja

Za pogodbe, ki se sklenejo med subjekti javnega prava kot naročniki blaga in storitev ter gospodarskimi subjekti kot dobavitelji blaga in izvajalci storitev, je značilno, da veljajo posebna pravila za sklenitev pogodbe, ki jih določajo pravna pravila o javnem naročanju.

Jakob Ivančič

Jakob Ivančič

Pravica izvajalca do razlik v ceni v OZ – izbrani praktični problemi

Pravica izvajalca do razlik v ceni, ki jo v OZ v zvezi z gradbeno pogodbo urejajo 655., 656. ter 657. člen, je v zadnjem obdobju pogosto obravnavan institut. Pogostejša teoretična obravnava pravnih institutov navadno sledi povpraševanju iz prakse. Tudi pogostejša teoretična obravnava izvajalčeve pravice do razlik v ceni sledi povpraševanju (po natančnejši razlagi instituta), ki izhaja iz poslovne oziroma gradbeniške prakse.

Luka Brezovec

Luka Brezovec

Klavzula o fiksni ceni pri gradbeni pogodbi – analiza primera

Menim, da gre pri razliki pod 1. točko zgolj za terminološko nedoslednost (podrobneje se do tega opredeljujem v razdelku 2.2 v nadaljevanju), dejansko pa za sopomenko. Pravno bolj pomembna pa je po mojem mnenju razlika pod 2. točko, ko PGU (drugače kot OZ) konkretizirajo okoliščine oziroma razloge, ki izvajalca upravičujejo do spremembe cene tudi v primeru dogovora o fiksnosti cen.

Prof. dr. Renato Vrenčur

Prof. dr. Renato Vrenčur

Vpliv sprememb zakonodaje na sklepanje pogodb glede nepremičnin

Nedavno sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-G (v nadaljevanju: novela ZKZ-G) se uporablja od 13. 4. 2022.

Bojan Podgoršek in Manca Majcen

Bojan Podgoršek in Manca Majcen

Vpliv novejših sprememb zakonodaje na notarske zapise pogodb med živimi, pogodb za primer smrti in oporoke

O zgodovinskem razvoju pogodb o preživljanju, od katerih imajo nekatere tudi dednopravne elemente, v literaturi najdemo, da so na ozemlju današnje Slovenije v času ODZ prihajale do veljave nekatere pravne institucije, ki jih ODZ ni urejal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window