Navigacija
Portal TFL

Revija Poslovodno računovodstvo - številka 2, letnik 2017

Revija Poslovodno računovodstvo
Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Uvodnik

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Nekateri vidiki razvoja računovodstva

Članek obravnava računovodstvo kot informacijski sistem, ki se odziva na zunanje vplive, obenem pa z informacijami vpliva tudi na svoje okolje. Odziva se na potrebe po informacijah in na razvoj informacijske tehnologije, obenem pa vpliva tudi povratno na razvoj potreb po informacijah. Vpliv računovodskih informacij se kaže v kakovosti poslovnega odločanja in (pre)oblikovanju ciljev združbe. Avtor spremlja razvoj računovodske stroke od tradicionalnega računovodstva do sodobne usmeritve v trajnostno računovodstvo.

dr. Iztok Rakar

dr. Iztok Rakar

Oris javnega gospodarskega prava

Prispevek pregledno obravnava javno gospodarsko pravo kot celoto pravil javnega prava, s katerimi država ureja oz. posega v gospodarstvo. Prispevek vsebuje opredelitev, razvoj, sistematiko ter ustavni in EU okvir tega pravnega področja, posebno pozornost pa nameni gospodarskemu upravnemu pravu. Delo temelji na analizi pretežno nemške literature, ki to področje najbolj sistematično obravnava in s tem vpliva tudi na pravno ureditev drugih držav. Prispevek na koncu izpostavi nekatere specifike in izzive, s katerimi se javno gospodarsko pravo srečuje in to postavi v kontekst usposobljenosti javne uprave.

Luka Šegula, Daša Tičar

Luka Šegula, Daša Tičar

Recent developments on slovenian real estate market and a special role of real estates in corporate balance sheets

Nepremičnine so (pravno-ekonomsko gledano) opredmetena dolgoročna sredstva, ki jih podjetja potrebujejo za opravljanje svoje poslovne dejavnosti. Poleg tega so nepremičnine lahko tudi dolgoročne naložbe. Naložbene nepremičnine podjetja kupujejo z namenom ustvarjanja prihodnjih kapitalskih dobičkov. Posebej so pomembe, ker imajo običajno visoko finančno vrednost glede na druga sredstva v lasti podjetja. Nepremičnine imajo pravno-ekonomsko in širše družboslovno tudi različne definicije. Avtorja to v prispevku prikažeta. Za podjetje je nabavna vrednost nepremičnine tista, ki se knjiži in vodi v izkazih stanja. Vendar je ta vrednost velikokrat različna od dejanske ali tržne vrednosti. Lahko je višja ali nižja. Če je knjižna vrednost nepremičnine nižja od tržne, ima podjetje rezervo. Ob realizaciji oziroma prodaji lahko subjekt ustvari večjo vrednost, kot je tista v knjigah, in s tem kapitalski dobiček. Za računovodsko poročanje je pomembno, da se v poročilu poslovodstvo poslovnega subjekta seznani s to razliko vrednosti nepremičnin. Če pa so nepremičnine v knjigah vredne več kot na trgu, ima družba skrite izgube. Ker je aktiva izkaza stanja zrcalna slika pasive, seveda takšna prodaja z izgubo vpliva tudi na tržno vrednost kapitala družbe. Ob realizaciji oziroma prodaji nepremičnin pride do realizirane izgube in s tem znižanja tržne vrednosti kapitala oziroma tržne vrednosti delnic delničarjev, še posebej, če te kotirajo na organiziranem trgu oziroma borzi. In tukaj lahko v obeh primerih pride tudi do protipravne zlorabe notranjih informacij tistih, ki so v družbi s tem dejstvom seznanjeni. Avtorja sta v prispevku opredelila pojem nepremičnin, trga nepremičnin in analizira stanje na slovenskem trgu v časovni vrsti treh let od 2013 do 2015. Prispevek sta zaključila z razpravo, v kateri sta opozorila na možne zlorabe notranjih informacij v zvezi z vrednostjo nepremičnin.

Mateja Hrašan

Mateja Hrašan

Računovodstvo za odločanje v mednarodnem podjetju

Računovodska služba v mednarodnem podjetju pri delovnih procesih ne upošteva le lokalne zakonodaje, predpisov in standardov, temveč pri načrtovanju, organiziranju in vodenju upošteva tudi zakonske zahteve ter zahteve vodstva odvisnega in obvladujočega podjetja. Računovodski sistem, ki je bistven del celotnega informacijskega sistema v podjetju, ima za obvladujoče podjetje velik pomen pri spremljanju poslovanja odvisnih podjetij. Računovodski informacijski sistem mora zato zagotoviti takšne informacije, ki bodo omogočale odločanje in usklajevanje dejavnosti po vrstah storitev, poslovanja odvisnih podjetij po svetu in poslovnih funkcijah znotraj podjetij. Organiziranost računovodstva v podjetju je izrednega pomena, saj so od tega odvisni kakovost, pravilnost in točnost informacij za notranje in zunanje poročanje. V prispevku je predstavljen pomen računovodske službe v mednarodnem podjetju, izzivi, s katerimi se računovodska služba sooča ter predlagane izboljšave pri pripravi računovodskih poročil za odločanje.

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Kdo ali kaj je deležnik

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window