Navigacija
Portal TFL

Odvetnik - številka 111 (3), letnik 2023

Odvetnik

Odvetnik je revija za teorijo in prakso odvetniške stroke, seznanja z novostmi in strokovnimi vprašanji pravne stroke. Zbirka obsega arhiv od leta 1998 dalje. Izide 4-5 številk na leto.

Strokovna revija
Odvetniška zbornica Slovenije

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

»Skupaj« – evropski odvetniki

Naša krovna organizacija – Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) – je del »evropske zbornice« oziroma Sveta evropskih odvetniških zbornic in združenj (CCBE), slovenske odvetnice in odvetniki pa smo tako tudi evropske odvetnice in odvetniki. Naša delegacija v CCBE je že vrsto let zelo aktivna. Trenutno je tretji podpredsednik slovenski odvetnik (in nekdanji predsednik OZS) mag. Roman Završek, ki bo v mandatu 2025/2026 postal prvi mož tega evropskega združenja odvetnikov.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Odvetniki moramo v vzajemnih odnosih krepiti kolegialnost in poklicno solidarnost

Naša revija, tj. revija Odvetnik, je poleg tega, da objavlja strokovne in informativne članke ter novice in poroča o dogodkih v odvetniških vrstah, namenjena utrjevanju naše odvetniške identitete in pripadnosti stanu.

Petja Plauštajner

Petja Plauštajner

Pogodba o plačilu odvetniških storitev

Nedavna sodba Sodišča EU je med odvetniki sprožila razpravo o pogodbah o plačilu odvetniških storitev, ki jih nekateri odvetniki sklepajo zelo pogosto, spet drugi redkeje ali celo nikoli. K pisanju me je spodbudil primer, s katerim sem se srečala osebno in za katerega menim, da je idealen za nekoliko širšo razpravo o tem vprašanju.

mag. Miha Šipec

mag. Miha Šipec

Pobijmo vse pravnike

Zelo malo je pravnih fakultet, če sploh je kje katera, kjer bi študente prava učili o človeku z imenom Jack Cade. Najbrž upravičeno, mož sploh ni bil pravnik in tudi kako drugače ni bil vpleten v pravne postopke. Celo v splošni zgodovini je odigral le precej obrobno vlogo vodje kratkotrajnega upora obrtnikov in kmetov iz grofije Kent proti angleški kroni spomladi leta 1450. Zgodbo tega upora je dobro stoletje pozneje obdelal William Shakespeare v znameniti drami Henrik VI. Opisuje upornike, ki so se po zmagi v prvi bitki proti kraljevi vojski in zavzetju Londona zbrali ter dogovarjali o tem, kako naprej. Vendar pa njihove zahteve niso bile zgolj običajne zahteve po znižanju davkov ali odstavitvi nesposobnega kralja ali zatiralskega grofa. Prva točka programa Cadovega upora se je namreč glasila: »The first thing we do, let's kill all the lawyers!«

Jerneja Pečoler

Jerneja Pečoler

Uveljavljanje pravnih napak v stečajnih postopkih

K pisanju tega prispevka me je spodbudila teza, da v postopku prodaje nepremičnine v okviru stečajnega postopka kupec zoper stečajnega dolžnika kot prodajalca ne more uveljavljati zahtevkov iz naslova jamčevanja za pravne napake (488. člen Obligacijskega zakonika – OZ) in za posebne omejitve javnopravne narave (494. člen OZ).

Jernej Orešek

Jernej Orešek

(Ne)učinkovitost delovanja slovenskih sodišč (2. del)

Pred dobrim letom in pol sem v članku (Ne)učinkovitost delovanja slovenskih sodišč1 že problematiziral dolgotrajnost sodnih postopkov in posledično neučinkovitost sodnega sistema. V članku sem navedel štiri primere iz svojega delokroga, v katerih so sodišča po moji tedanji presoji neučinkovito vodila sodne postopke. Za osvežitev spomina bom o že predstavljenih primerih pisal vnovič.

Matej Potočnik

Matej Potočnik

Varovanje interesov stranke ali nezakonito ravnanje zagovornika

Pri Okrožnem sodišču v Ljubljani se je nedavno na prvi stopnji zaključil kazenski postopek, v katerem je bilo sprva udeleženih 39 obdolžencev, ki jim je obtožba očitala neupravičeno proizvodnjo in promet s heroinom, kokainom, ekstazijem, marihuano, hašišem in amfetaminom. Po navedbah policije do zdaj v Sloveniji še nismo imeli hudodelske združbe, ki bi delovala v tolikšnem obsegu. V tem postopku sem opravljal vlogo zagovornika enega od oproščenih obdolžencev, zoper katerega pritožba ni bila vložena.

Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenik (1.)

Luka Švab

Luka Švab

Povrnitev DDV pri odmeri in povrnitvi odvetniških stroškov za pravne osebe, zavezane za DDV

V eni izmed prekrškovnih zadev pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) je bil izdan sklep o povrnitvi odvetniških stroškov storilki pravni osebi in storilcu odgovorni osebi pravne osebe (zastopal sem ju kot odvetnik, zavezanec za plačilo DDV). FURS kot prekrškovni organ ni priznal povrnitve vrednosti DDV za storilko pravno osebo, ker je po vpogledu v lastne evidence ugotovil, da je storilka pravna oseba zavezanka za plačilo DDV, ki ima pravico do odbitka DDV, kar pomeni, da lahko DDV, ki naj bi ji ga zaračunal odvetnik, odbije od svoje davčne obveznosti.

Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenik (2.)

19. 2. 2023: Alja Markovič Čas, odvetnica iz Ljubljane, Poljanski nasip 8, ker je prenehala opravljati odvetniški poklic. Prevzemnika: Andrej Simonič in Saša Vrančič, iz odvetniške družbe Simonič in Vrančič, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Poljanski nasip 8, Ljubljana.

Jure Jakšić in Denis Baghrizabehi Jure Jakšić in Denis Baghrizabehi

Jure Jakšić in Denis Baghrizabehi

Meddržavne tožbe pred ESČP kot actio popularis mednarodnega prava

Mednarodno pravo je praviloma bilateralizirano, saj kršitev mednarodnih obveznosti v večini primerov uveljavljajo države, ki so s kršitvijo prizadete. Kljub temu obstajajo obveznosti do celotne mednarodne skupnosti, kršitev katerih lahko uveljavljajo tudi tiste države, ki s kršitvijo niso (neposredno) prizadete. Gre za svojevrstno actio popularis mednarodnega prava. Nekatere kršitve mednarodnega prava so namreč tako hude, da je njihova preprečitev v interesu vseh držav. Označujemo jih kot mednarodne obveznosti erga omnes.

Zoran Stankić Rupnik

Zoran Stankić Rupnik

Hiša za otroke na Norveškem

Ministrstvi za kohezijo in regionalni razvoj ter pravosodje sta prek Javnega zavoda Hiša za otroke med 18. in 20. aprilom 2023 organizirali študijski obisk Statens Barnehus Trondheim na Norveškem oziroma Hiše za otroke v Trondheimu.

Tina Senetočnik

Tina Senetočnik

Zdravstvena tveganja odvetniškega poklica – in kako jih zmanjšati

Ali lahko izbira poklica in delo, ki ga opravljamo, vplivata na kvaliteto življenja, zdravje in dolžino življenja? In ali lahko s samozaščitnim ravnanjem prezgodnjo obolevnost zmanjšamo in kvaliteto življenja izboljšamo? Odgovor na obe vprašanji je pritrdilen.

I. V.

I. V.

Delovanje slovenskega sodstva ostaja podobno kot v preteklih letih

Evropska komisija je 8. junija 2023 predstavila poročilo EU Justice Scoreboard 2023, ki kaže, da slovensko sodstvo še naprej posluje stabilno. Slovenija še vedno ostaja visoko na lestvici pri številu novih prejetih zadev, medtem ko se po pričakovanem času reševanja zadev uvršča v vrh držav EU. Vztrajno se izboljšuje tudi zaupanje v sodstvo in dojemanje neodvisnosti sodstva v javnosti.

dr. Sara Ahlin Doljak

dr. Sara Ahlin Doljak

Ko se gorečnost spremeni v zagrizenost, izgubijo vsi

Upokojeni odvetnik mi je ob prijetnem kramljanju nedolgo nazaj razlagal o razliki med gorečnostjo in zagrizenostjo zastopanja strank ter o tem, kaj se zgodi, ko odvetnik svojo gorečnost za dosego cilja spremeni v zagrizenost. Ko sem ga poslušala, se mi je zazdelo, da je to, kar mi pripoveduje, pomembno za odvetniško prakso na splošno in še posebej za prakso družinskega prava. Ob tem sem se spomnila nekaterih nesrečnih situacij, v katerih je nasprotnik dovolil, da je goreče zastopanje postalo zagrizenost.

mag. Rosana Lemut Strle

mag. Rosana Lemut Strle

Sprememba razumevanja osebnega podatka

Četudi se presoja v obravnavani zadevi opira na Uredbo 2018/1725, in ne neposredno na Uredbo 2016/679, je zaradi enotne definicije »osebnega podatka« v obeh predpisih predmetna sodba zanimiva tudi izven kroga upravljalcev, ki jih uvrščamo med t. i. institucije, organe, urade in agencije Evropske unije (ki pri obdelavi osebnih podatkov sledijo določbam Uredbe 2018/1725).

Boštjan Koritnik

Boštjan Koritnik

dr. Helena Devetak, dr. Katja Filipčič in dr. Damjan Korošec: Namen dogmatike so kakovostnejše (sodne) odločitve

Februarja 2023 je v sozaložništvu Uradnega lista RS in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani izšla prva knjiga posodobljenega Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1).

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Marina Gerdina: Tajnica z najdaljšim stažem v odvetništvu

Marina Gerdina (roj. Mrak) se je kot tajnica zaposlila v odvetniški pisarni znamenitega odvetnika dr. Viktorja Mačka daljnega leta 1962. Ko se je dr. Maček leta 1980 upokojil, je pisarno za njim prevzel odvetnik Mitja Stupan. Gerdinova je tako delo nadaljevala v njegovi pisarni; leta 1998 se je sicer upokojila, a je delo nadaljevala vse do smrti odvetnika Stupana v letu 2006. Po njegovi smrti je za kratek čas pisarno prevzela njegova hčerka, odvetnica Nina Stupan, in Marina, kot so jo vsi klicali, je delo nadaljevala tudi pri njej. Od leta 1991 pa vse do leta 2015 je dvakrat tedensko v večernih urah dodatno delala še v odvetniški pisarni Mira Senice.

Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z načeli in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike (št. 1244/2020)

Komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je v skladu s 6. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike (KOPE), na podlagi prijave B. B., obravnavala ravnanje odvetnika in sprejela stališče (št. 1244/2020), navedeno v nadaljevanju.

Zapisnik s skupščine Odvetniške zbornice Slovenije

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je potekala 19. aprila 2023, z začetkom ob 17.30, v Zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Jana Huč Uršič

Jana Huč Uršič

Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

1. Članstvo odvetnikov iz podružnic odvetniških družb v območnem zboru odvetnikov

Statistika OZS

1884 odvetnikov, 172 kandidatov, 209 pripravnikov, 270 odvetniških družb in 20 civilnih odvetniških družb

Prisege

21. marca 2023 so pred predsednikom OZS Janezom Starmanom prisegli

Klavdija Kerin in Katarina Emeršič Polić Klavdija Kerin in Katarina Emeršič Polić

Klavdija Kerin in Katarina Emeršič Polić

Seja Stalnega odbora CCBE v Bruslju

Avtorici prispevka sva se 12. maja 2023 udeležili seje Stalnega odbora v Bruslju. Uvodoma nas je nagovoril predsednik CCBE Panagiotis Perakis, ki je sejo odprl z mislijo, da je CCBE globalno gledano vodilna organizacija odvetnikov. CCBE je med drugim podal izjavo o uporabi umetne inteligence v odvetniškem poklicu in pri sojenju ter izdal stališče o pomembnosti zaupnosti med stranko in odvetnikom.

Zahvalno pismo Zveze turških odvetniških zbornic

Dne 6. februarja 2023 je osrednjo Turčijo (zahodno od mesta Gaziantep) in severno Sirijo prizadel hud potres. Gre za enega najmočnejših potresov v zgodovini Turčije in Sirije, ki je povzročil veliko žrtev in ogromno škodo.

Odvetniška šola v Portorožu v sliki

Letošnja Odvetniška šola je potekal že v marcu, tj. 24. in 25. marca v Portorožu. V prvi letošnji številki Odvetnika so bili tako objavljeni tudi članki predavateljev, ki so nastopili na Odvetniški šoli. Dogajanje je v fotografski objektiv ujel fotograf Miha Godec.

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Šestjezični pravni slovar (34.)

Šestjezični pravni slovar (34.)

Gregor Verbajs

Gregor Verbajs

Vito Komac: Odvetnikova avantura

Odvetnikova avantura, s podnaslovom Kriminalni roman, je eden redkih romanov v slovenskem literarnem prostoru, ki objektivno prikazujejo življenje odvetnika in razloge, zaradi katerih imajo odvetniki v svojem življenju pogosto težave. Avtor bralcu prikaže velik stres, dolge delovne ure, družbena pričakovanja, pomanjkanje časa in finančne pritiske, s katerimi se odvetniki soočajo, kar vpliva na njihove zakonske zveze in vodi v težave z alkoholom.

dr. Mateja Jeraj

dr. Mateja Jeraj

Dr. Drago Štoka: Za pravico in skupnost. Poslanstvo društva pravnik v Trstu

Kot pove že naslov knjige, njen avtor, tržaški odvetnik dr. Drago Štoka, piše o delovanju društva Pravnik v Trstu, njegovi publikaciji Pravni vestnik, življenju in raznolikih dejavnostih njegovih članov, pa tudi o nekaterih z njim povezanih zgodovinskih dogodkih, med drugim o požigu Narodnega doma v Trstu, tržaških procesih in osimskih sporazumih.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Predstavitev knjige dr. Draga Štoke

V dvorani Slovenske matice v Ljubljani je 17. maja 2023 potekala predstavitev knjige tržaškega odvetnika dr. Draga Štoke z naslovom Za pravico in skupnost, Poslanstvo društva Pravnik v Trstu. Pogovor je vodil tržaški časnikar Ivo Jevnikar, ki je knjigo uredil.

Tina Šnajder

Tina Šnajder

Miha Mazzini: Osebno

Predstavljajte si, da morate intimne podrobnosti svojega življenja, podrobnosti, ki zadevajo vaše ljubezensko življenje, podrobnosti, ki zadevajo vaše družinsko življenje, vaše ponotranjeno osebno razmišljanje o vas samih in vaše čustvovanje, kar naenkrat razodeti širši javnosti. Predstavljajte si, da tega ne razlagate kot anonimen pripovedovalec s spremenjenim glasom in zamegljenim obrazom. Predstavljajte si, da tega ne pripovedujete na nekem enkratnem dogodku, temveč da morate to celo zapisati … In to v deželi, kjer vas skorajda vsi, ki so kdaj prijeli v roke kakšno tiskovino oziroma prebrali kakšno kolumno, pogledali kakšno oddajo, poznajo.

Blaž Mrva

Blaž Mrva

Domen Gorenšek: Pisma iz distopije

Odvetnik Domen Gorenšek je napisal knjigo s pomenljivim naslovom Pisma iz distopije – zdravstvo, pravo, geopolitika in družba »nove normalnosti«. Gre za avtorjeve zapise o družbenem dogajanju preteklih treh let skozi oči pravnika. Pred izdajo knjige je svoje zapise objavljal kot komentarje na spletni strani P39, ki je posvečena analizam pravnih, političnih in družbenih tem.

Petja Plauštajner

Petja Plauštajner

Sinopsisa: Pogodba o plačilu odvetniških storitev

Sklepanje dogovorov o višini odvetniške nagrade je vse pogostejše v praksi. Z namenom varovanja stranke je pogodbena svoboda strank na tem področju urejena z ureditvijo v Zakonu o odvetništvu in Odvetniški tarifi.

mag. Miha Šipec

mag. Miha Šipec

Sinopsisa: Pobijmo vse pravnike

Že v letu 1450 se je zgodil upor obrtnikov in kmetov iz grofije Kent proti angleški kroni, ki ga je vodil Jack Cade. Dobro stoletje pozneje je ta upor obdelal William Shakespeare v znameniti drami Henrik VI. Prva zahteva upornikov je bila: »Kill all the Lawyers«.

Jerneja Pečoler

Jerneja Pečoler

Sinopsisa: Uveljavljanje pravnih napak v stečajnih postopkih

K pisanju prispevka me je spodbudila teza, da v postopku prodaje nepremičnine v okviru stečajnega postopka kupec zoper stečajnega dolžnika kot prodajalca ne more uveljavljati zahtevkov iz naslova jamčevanja za pravne napake (488. člen Obligacijskega zakonika – OZ) in za posebne omejitve javnopravne narave (494. člen OZ).

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window