Navigacija
Portal TFL

Zbornik sodobno insolvenčno pravo - letnik 2022

Zbornik sodobno insolvenčno pravo

Zbornik sodobno insolvenčno pravo je revija, s strokovnimi pravnimi članki s področja insolvenčnega prava, ki izhaja 1x letno.

Strokovna revija
TAX-FIN-LEX, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja, d.o.o., Ljubljana
ABC Nepremičnine d.o.o., Ljubljana
dr. Nina Plavšak
Zlata Tavčar
COBISS.SI-ID=49097219
2820-641X

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Renato Vrenčur

dr. Renato Vrenčur

Uveljavljanje izločitvene pravice na nepremičninah v stečajnem postopku

Pravna pravila ZFPPIPP o uveljavljanju izločitvenih pravic zagotavljajo ustrezno ravnovesje med načelom hitrosti, ki zahteva, da stečajni postopek poteka hitro in brez nepotrebnega zavlačevanja oziroma zastojev (48. člen ZFPPIPP) ter varstvom lastninske pravice na stvareh (nepremičninah in premičninah), ki ne pripadajo stečajnemu dolžniku. Izločitvena pravica je zato pravica lastnika stvari zahtevati, da se iz stečajne mase izloči tisto stvarno premoženje, ki ne pripada stečajnemu dolžniku.

Peter Lipoglavšek in Marko Zaman

Peter Lipoglavšek in Marko Zaman

Razdelitev posebne mase in "konkurenca" ločitvene in izločitvene pravice - študija primera

Namen tega prispevka je ob upoštevanju značilnosti konkretnega (študijskega) primera sistematično analizirati pravne položaje, ki nastanejo, ko izločitveni upnik v stečajnem postopku nepravočasno uveljavlja izločitveno pravico, katere predmet je premoženje, obremenjeno s priznano ločitveno pravico. Prispevek je nastal kot odziv na resnični primer, s katerim se avtorja srečujeva v praksi. Tega prispevek predstavlja z enakimi pravnimi značilnostmi ob drugačnem dejanskem stanju, torej tako, da naj resnični primer prepoznajo zgolj njegovi udeleženci.

dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Učinki postopkov zaradi insolventnosti na položaj poroka

Ko pri uporabi pravnih pravil presojamo pravne položaje se pogosto opremo na miselne vzorce, ki smo jih »shranili« v spomin, ne da bi vsakič znova preverili, ali so ti miselni vzorci konsistentni oziroma pravilni.

Vladimir Balažic

Vladimir Balažic

Pravila o povračilu stroškov pravdnega postopka v stečajnem postopku

Stečajni dolžnik je lahko stranka v pravdnih postopkih z različnimi tožbenimi zahtevki. Lahko je tožnik ali toženec. Pravdni postopek je bil lahko končan že pred začetkom stečajnega postopka. Lahko se je začel pred začetkom stečajnega postopka, končal pa šele med stečajnim postopkom. Lahko pa se je začel in končal po začetku stečajnega postopka.

Damjan Orož

Damjan Orož

Učinki poenostavljene prisilne poravnave na zavarovane terjatve

Namen prispevka je razložiti, kaj se zgodi z zavarovano terjatvijo v postopku poenostavljene prisilne poravnave. Do odločbe Ustavnega sodišča Up-319/19 z dne 15. 4. 2021 sem bil prepričan da nič. Poenostavljena prisilna poravnava, enako kot redna prisilna poravnava, vendar učinkuje le na navadne terjatve (prvi odstavek 143. člena v zvezi s sedmo alinejo drugega odstavka 221.b člena ZFPPIPP).

Mateja Levstek

Mateja Levstek

Novejša sodna praksa o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj

Za objavo prispevka sem pregledala sodno prakso, ki je bila objavljena do začetka februarja 2022. Ker gre za konferenco o insolvenčnem pravu, sem se osredotočila na izpodbijanje pravnih dejanj v času stečajnih postopkov.

Maja Lajevec

Maja Lajevec

Poti in stranpoti postopka odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja

Z uveljavitvijo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) je v naš pravni red prišel postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti. Gre za dva postopka, vsak s svojo ureditvijo, ki zasledujeta različen cilj.

dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Učinek postopka za razlastitev na stečajni postopek

Osrednji namen stečajnega postopka je unovčenje dolžnikovega premoženja in poplačilo upnikov iz razdelitvene mase, dosežene z unovčenjem. Nepremičnine se v stečajnem postopku unovčijo s prodajo (1. točka prvega odstavka 320. člena ZFPPIPP).

prof. dr. Jaka Cepec

prof. dr. Jaka Cepec

Pravica dolžnika do doma v postopku izvršbe in stečaja

Temeljni cilj tako izvršilnih postopkov kot postopkov zaradi insolventnosti je v skoraj vseh modernih državah najvišje možno poplačilo upnikov. Pri tem so pravice upnikov v teh postopkih omejene tudi z določenimi temeljnimi pravicami dolžnika, ki izhajajo predvsem iz polja temeljnih človekovih pravic. Med takšne pravice spada tudi pravica dolžnika do doma in zahteva po tehtanju sorazmernosti med dolgom in posegom v dolžnikov dom.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window