Portal TFL

Cepar - Vol 22, številka 1, Maj 2024

Cepar

Central European Public Administration Review (Srednjeevropska revija za javno upravo) je recenzirana znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke o razvoju in analizi javne uprave in upravljanja. Revija daje prednost prispevkom, ki obravnavajo področne raziskave integralno in multidisciplinarno, z vključevanjem vidikov prava, ekonomije in menedžmenta, političnih, organizacijskih, informacijskih in drugih z javno upravo povezanih ved. Cilj revije je zaobjeti osrednji evropski prostor, ne le geografsko, temveč predvsem s spodbujanjem razvoja evropskih načel, značilnih za to regijo pri reformah javne uprave.

Znanstvena revija
University of Ljubljana, Faculty of Public Administration
Prof. Polonca Kovač, PhD
Branka Smodiš
Dean Zagorac
Nina Barlič
Demat d.o.o.
Prof. Jean Bernard Auby, PhD (Sciences PO Law School, France), Prof. Alexander Balthasar, PhD (Andrássy University Budapest, Hungary), Prof. Helena Blažić, PhD (University of Rijeka, Faculty of Economics, Croatia), Prof. Calin E. Hintea, PhD (Babeş-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Romania), Prof. Nevenka Hrovatin, PhD (University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia), Prof. Ivan Koprić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia), Prof. A. T. Marseille, PhD (University of Groningen, Faculty of Law, The Netherlands), Francesco Molinari, PhD (University of Rijeka, Department of Informatics, Croatia), Prof. Juraj Nemec (Masaryk University Brno, Faculty of Economics and Administration, The Czech Republic), Prof. Alka Obadić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia), Prof. Jurica Pavičić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia), Assoc. Prof. Tereza Rogić Lugarić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia), Prof. Allan Rosenbaum, PhD (Florida International University, Institute for Public Management and Community Service and Center for Democracy and Good Governance, USA), Prof. Emilia Sičákova Beblava, PhD (Comenius University of Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Slovakia), Assoc. Prof. David Špaček, PhD (Masaryk University Brno, Faculty of Economics and Administration, The Czech Republic), Prof. Koen Verhoest, PhD (University of Antwerpen, Faculty of Social Sciences, Belgium), Prof. Jann Werner, PhD (Potsdam University, Faculty for Economics and Social Sciences, Germany), Marique Yseult M., PhD (University of Essex, School of Law, United Kingdom), Prof. Jacques Ziller, PhD (University of Pavia, Faculty of Political Sciences, Italy)
Prof. Gerhard Hammerschmid, PhD (Hertie School of Governance, Germany), Assoc. Prof. Anamarija Musa, PhD (University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia), Assoc. Prof. Primož Pevcin, PhD (University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovenia), Assoc. Prof. Anna Simonati, PhD (University of Trento, Faculty of Law, Italy), - Prof. Benedikt Speer, PhD (Berlin School of Economics and Law, Germany), Prof. Ljupčo Todorovski, PhD (University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovenia), Assist. Prof. Nicolae Urs, PhD (Babeş-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Romania), Prof. Michiel S. deVries, PhD (Radboud University, The Netherlands)
2591-2259 (on-line ed.)

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Liliana Bunescu, Maja Klun

Liliana Bunescu, Maja Klun

Introductory Preface: Publication Patterns of the Central European Public Administration Review – A Biliometric Analysis

Študija, ki sovpada z 20. obletnico revije Central European Public Administration Review (CEPAR), poudarja pomen vključitve omenjene revije v indeksiranje. Analiza z uporabo scientometrije, bibliometrije in kartiranja znanja ponuja celovit pregled razvoja revije CEPAR v zadnjih dveh desetletjih, izzivov, s katerimi se je revija soočala po vključitvi v Web of Science, in posebnosti vzorcev avtorstva. Podatki, uporabljeni za bibliometrično analizo, so bili pridobljeni iz Web of Science in zajemajo obdobje 2018–2023 (103 članki), medtem ko so bili podatki za analizo avtorstva zbrani iz arhivov revije in se nanašajo na obdobje 2003–2023 (425 člankov). V 21 letih obstoja je revija CEPAR objavila skupaj 425 člankov, v povprečju 20 na leto. Ti članki predstavljajo skupna prizadevanja 684 avtorjev iz različnih držav, pri čemer je povprečen članek napisalo 1,61 avtorja. Trend citiranj je pozitiven, saj se je število citatov po indeksiranju v Web of Science povečalo za desetkrat. Prispevke v izbranem vzorcu (bibliometrična analiza) je napisalo 175 avtorjev, povezanih s 75 institucijami, od katerih jih je 84 % prispevalo po en članek. V petih letih od vključitve v Web of Science je revija CEPAR dosegla okoli 200 citiranj, kar je približno 33 na leto. Med najpogosteje citiranimi so študije o uspešnosti, javni upravi, primerjalni analizi, e-upravi, upravnih sodiščih in dostopu do informacij.

Andreas Kirlappos, Stefanos Iacovides

Andreas Kirlappos, Stefanos Iacovides

Inter-Agency Analysis of EU Specialised Administrative Services: Insights from the Republic of Cyprus

Namen: Republika Ciper je manjša članica EU, kjer so upravne strukture že tradicionalno centralizirane. Prispevek skozi tri procese evropeizacije proučuje vpliv evropske integracije na upravne službe, specializirane za zadeve EU, in morebitne razlike med njimi. Zasnova: Uporabljeni raziskovalni metodi vključujeta pregled domače in tuje literature na temo evropeizacije in zgodovinskega institucionalizma ter intervjuje in vprašalnike za zaposlene v omenjenih službah. Ugotovitve: Rezultati kažejo, da je članstvo Cipra v EU sicer pomembno vplivalo na evropeizacijo ciprskega upravnega okvira, vendar ta proces zaradi kontinuitete vzorcev iz prejšnjih obdobij še zdaleč ni zaključen. Ti vzorci imajo trajen vpliv na formalne in neformalne institucije, zmanjšujejo vlogo obravnavanih služb in omejujejo delovanje javnih uslužbencev. Akademski prispevek k znanstvenem področju: Študija omogoča celovito razumevanje učinkov evropeizacije na specializirane službe v ciprskem upravnem okolju. Poudarja tudi posledice kontinuitete vzorcev iz preteklosti, ki se kažejo v formalnih in neformalnih institucionalnih omejitvah ter zaviranju institucionalnih in upravnih sprememb. Vpliv v praksi: Ugotovitve te študije so lahko iztočnica za prihodnje raziskave, saj predstavljajo pomembno podlago za ocenjevanje učinkov evropske integracije in upravnih sprememb v drugih državah članicah EU s podobno zgodovinsko izkušnjo kot Ciper, npr. v Grčiji in na Malti. Izvirnost/Pomen/vrednost: Gre za inovativno študijo, ki se osredotoča na posebne upravne akterje na Cipru, katerih vloga doslej še ni bila preučena, in osvetljuje dejavnike, ki bi lahko vplivali na spodbujanje institucionalnih in upravnih sprememb.

Mirko Pečarič

Mirko Pečarič

Determination of Public Goals in Times of Volatility and Complexity

Namen: Namen prispevka je podati kritično analizo tradicionalnega pristopa k oblikovanju in uporabi pravnih pravil z argumentom, da je ta za obravnavo kompleksnosti in dinamike sodobne družbe in tehnologije zastarel in nezadosten. Zasnova/metodologija/pristop: V članku je uporabljena kvalitativna raziskovalna metodologija, in sicer študija primera, ki se osredotoča predvsem na prakso zakonodajalca pri določanju javnih ciljev. Analiza opredeljuje teme in vzorce, povezane z različnimi praksami določanja javnih ciljev, in njihov vpliv na zakonodajalca. Ugotovitve so primerjane s teoretičnim okvirom, pridobljenim iz pregleda literature in navedenem v tem prispevku. Članek se zaključi s povzetkom ugotovitev in vplivov v praksi ter predlogi za prihodnje raziskave. Ugotovitve in vpliv v praksi: Ne glede na vlogo tehnologije v življenju sodobnega človeka se zakonodajni javni cilji še vedno določajo statično, kar odraža tradicionalno newtonovsko mehanistično perspektivo, ki temelji na načelu vzročnosti. Prispevek predstavlja možne scenarije za prihodnost in izpostavlja, da je treba odnos med naravo, tehnologijo, zakonodajo in človeštvom skrbno uravnavati, da bi zagotovili harmonično in fleksibilno sobivanje. Področje zapletenih pravnih vprašanj je vsekakor mogoče do neke mere ohraniti z vrsto inovativnih metod. Te vključujejo k rezultatom in postopkom usmerjene pristope k interakciji med posamezniki in kolektivom, pravni sistem, ki temelji na mehanizmih povratnih informacij in pragov, uporabo kolektivne inteligence, predvidevanje neugodnih scenarijev in izvrševanje prilagodljivih norm. Takšne metode so po svoji naravi bolj primerne za obvladovanje nepredvidenih in zapletenih sodobnih pravnih izzivov kot tradicionalni legalistični okviri. Izvirnost: V prispevku so združena spoznanja različnih disciplin, vključno s pravom, sistemsko teorijo in tehnološkimi študijami. Tak interdisciplinarni pristop omogoča celovitejše razumevanje zapletenega odnosa med naravo, tehnologijo in pravom, kar je v ozko usmerjenih študijah pogosto spregledano. Prispevek je izviren, saj oporeka obstoječim oblikam regulacije in predlaga nove regulativne pristope, ki temeljijo na spreminjajoči se naravi dejstev ter s tem povezanih pravic in obveznosti posameznikov in skupin.

Vitalii Kruhlov, Jaroslav Dvorak, Volodymyr Moroz, Dina Tereshchenko

Vitalii Kruhlov, Jaroslav Dvorak, Volodymyr Moroz, Dina Tereshchenko

Revitalizing Ukrainian Cities: The Role of Public-Private Partnerships in Smart Urban Development

Namen: Članek obravnava vlogo javno-zasebnega partnerstva kot ključnega orodja za obnovo mestne infrastrukture in razvoj ukrajinskih mest v okviru koncepta »pametnih mest«. Poudarja potrebo po učinkovitih mehanizmih za obnovo mestne infrastrukture, zlasti v luči izzivov, povezanih z rusko vojaško agresijo in posledičnim uničenjem v ukrajinskih mestih. Študija obravnava ključne vidike razvoja pametnih mest, vključno z uvedbo digitalnih tehnologij, uporabo podatkov in inovativnimi poslovnimi modeli, namenjenimi optimizaciji mestnih funkcij. Zasnova/metodologija/pristop: Uporabljen je večstopenjski metodološki pristop, ki med drugim vključuje merjenje zadovoljstva mestnega prebivalstva z občinskimi storitvami, grafično analizo z uporabo indeksa CIMI, oceno pomembnosti oživljanja ukrajinskih mest in potreb po mobilizaciji poslovnih virov, sociološke raziskave, razvoj modela pametnega mesta na podlagi rezultatov projektov javno-zasebnega partnerstva ter oblikovanje ključnih elementov nacionalne strategije razvoja pametnih mest. Ugotovitve: Študija izpostavlja pomen strateškega načrtovanja in sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem ter poudarja prednosti projektov, ki temeljijo na javno-zasebnem partnerstvu. Dobljeni rezultati kažejo na ključno vlogo javno-zasebnih partnerstev pri spodbujanju pobud za razvoj mest, ki temeljijo na konceptu pametnega mesta. Predstavljen je potencial javno-zasebnih partnerstev za oblikovanje stabilnih in uspešnih pametnih mest v Ukrajini. Z učinkovitimi javno-zasebnimi partnerstvi bodo lokalne oblasti uspešneje obnovile mestno infrastrukturo ter izboljšale kakovost storitev in življenja svojih državljanov. Vpliv v praksi: Rezultati raziskave lahko služijo kot podlaga za strateško načrtovanje in naložbe v infrastrukturne projekte, potrebne za oblikovanje pametnih mest. Predvidena strategija bo omogočila izboljšanje zakonodajnih aktov, ki se nanašajo na razvoj pametnih mest, hkrati pa spodbuja sodelovanje med javnimi in zasebnimi subjekti. To vključuje krepitev prometnega sistema, uvajanje digitalnih tehnologij, posodabljanje družbenih institucij in izboljšanje učinkovitosti upravljanja mestnih virov. Izvirnost/vrednost: Izvirnost in vrednost študije vidimo v njenem večplastnem pristopu k presoji in spodbujanju koncepta pametnih mest v urbanem razvoju v Ukrajini. Združuje različne raziskovalne metode, vključno z ocenami zadovoljstva, grafičnimi analizami na podlagi indeksa CIMI, sociološkimi raziskavami in razvojem modela pametnega mesta na podlagi rezultatov projektov javno-zasebnega partnerstva. Ta pristop ne omogoča le celovitega razumevanja stanja mestne infrastrukture in zadovoljstva državljanov, temveč ponuja tudi strateški okvir za razvoj pametnih mest.

Nina Tomaževič, Eva Murko, Aleksander Aristovnik

Nina Tomaževič, Eva Murko, Aleksander Aristovnik

Organisational Enablers of Artificial Intelligence Adoption in Public Institutions: A Systematic Literature Review

Namen: Namen študije je oblikovati niz priporočil za odločevalce (oblikovalce politik in javne menedžerje) in javne uslužbence za povečanje uspešnosti in učinkovitosti organizacijskih elementov pri uvedbi umetne inteligence (UI) v javnih institucijah. Zasnova/metodologija/pristop: Študija s sistematičnim pregledom literature po protokolu PRISMA proučuje organizacijske dejavnike, ki omogočajo uvedbo UI v javnih institucijah. Z obsežnim iskanjem smo v podatkovni zbirki Scopus opredelili ustrezno literaturo, ki se osredotoča na prepletanje tehnologij UI in različnih organizacijskih elementov. Analizo je olajšal program NVivo 12, ki je omogočil strukturirano preučevanje ključnih organizacijskih vidikov – ljudje, kultura, struktura, procesi in tehnologija – v javnih institucijah. Ugotovitve: Dosedanje študije o uvedbi UI v javnih institucijah so pokazale številne dejavnike, ki spodbujajo uvedbo UI in so povezani z organizacijskimi elementi, kot so ljudje/zaposleni, struktura, kultura, tehnologija in procesi. Številne raziskave in študije primerov poudarjajo pomen osredotočanja na uvajanje ali preoblikovanje teh organizacijskih elementov pred ali vzporedno z uvedbo UI. Akademski prispevek k znanstvenem področju: Študija predstavlja prvi celovit in sistematičen pregled izbranih organizacijskih elementov, ki lahko služijo kot spodbujevalci uvedbe UI v javnih institucijah. Omejitve/pomanjkljivosti raziskave: Tovrsten sistematični pregled literature je podvržen določenim omejitvam. Iz tega vidika je možno, da je prikaz povezave med UI in organizacijskimi spremembami zaradi delitev literature o UI na naravoslovno in družboslovno, pri čemer se prva osredotoča na tehnične vidike, druga pa na širša organizacijska vprašanja, nepopoln. Prav tako je možno, da so bile zaradi omejitev, povezanih z iskanjem po ključnih besedah, nekatere pomembne študije izpuščene. Glede na hiter razvoj UI naš pregled morda ne odraža zadnjih dognanj na tem področju, saj zajema literaturo, objavljeno do maja 2023, poleg tega pa sta interpretacija in kodiranje literature kljub uporabi programa NVivo 12 vključevala subjektivne elemente, ki bi lahko vplivali na rezultate. Vpliv v praksi: Na podlagi izkušenj iz zasebnega sektorja tudi javne institucije vse bolj uporabljajo tehnologije UI na področjih, kot so javne finance (davki), raziskave, zdravstvo, kazenski pregon, obramba, izobraževanje. To zahteva spremembe tako »trdih« (struktura, procesi itd.) kot »mehkih« elementov (ljudje, organizacijska kultura itd.). Zato lahko dejavniki spodbude, opredelje- ni v študiji, služijo kot smernice za odločevalce in izvajalce UI na vseh ravneh javnih institucij. Vpliv na družbo: Če bo UI v javnih institucijah uvedena učinkovito in uspešno ter se bo uporabljala strokovno in etično, lahko družbi prinese številne koristi, kot so preglednost, pravičnost, stroškovna in časovna učinkovitost, visoka kakovost storitev ter boljše sodelovanje med različnimi deležniki v družbi. Izvirnost/pomen/vrednost: Študija predstavlja poseben doprinos, saj se namesto na tehnološke osredotoča na organizacijske dejavnike spodbude uvedbe UI v javnih institucijah. Z vključevanjem tehničnih in družboslovnih vidikov zapolnjuje kritično vrzel v literaturi ter zagotavlja dragoceno podlago za teorijo in prakso na področju organizacije in upravljanja.

Nikolaj Zakreničnyj

Nikolaj Zakreničnyj

A Court’s Right to Moderate Administrative Penalty in Selected Central European Countries

Namen prispevka je analizirati obseg pristojnosti sodišča za omilitev kazni, naloženih s strani upravnih organov, v naslednjih srednjeevropskih državah: na Češkem, Slovaškem, v Nemčiji in Avstriji. Osrednji cilj je proučiti pravne okvire v teh državah in njihovo povezavo s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah. Uporabljena metodologija vključuje primerjalno analizo pravnih določb glede sodnega nadzora nad upravnimi kaznimi v navedenih državah. Študija natanč- no proučuje razlike v pravnih pristopih teh držav in poudarja različne metode, ki se uporabljajo za obravnavo vloge sodišča pri omilitvi upravnih kazni. Raziskava temelji na konceptu polne pristojnosti, pri čemer je poudarjena pravica posameznika, da njegov primer temeljito prouči sodišče, kar vključuje tudi presojo zakonitosti, utemeljenosti, primernosti in sorazmernosti izrečene kazni. Ugotovitve razkrivajo precejšnje razlike med obravnavanimi državami glede pristopa k sodni presoji upravnih kazni, kar kaže na kompleksnost odnosa med izvršilno in sodno vejo oblasti. Pri tem se pojavljajo pomisleki glede načel, kot so pravna varnost, sorazmernost in pravica do učinkovitega pravnega sredstva. Članek osvetljuje različne stopnje posredovanja sodišč pri omejevanju upravnih kazni v različnih pravnih kontekstih in predstavlja pomemben akademski prispevek, saj proučuje razmeroma slabo raziskan vidik upravnega prava v Srednji Evropi. S tem zagotavlja dragocen vpogled v to, kako različni pravni sistemi uravnavajo odnos med izvršilno oblastjo in sodnim nadzorom, zlasti v primeri upravnih kazni. Izvirnost študije vidimo v njenem primerjalnem pristopu, ki ponuja diferencirano razumevanje vloge sodišča pri omilitvi kazni in njenih posledic za širša pravna načela in varstvo človekovih pravic. Članek bo koristen tako za raziskovalce kot za izvajalce, ki jih zanima raziskovanje izvora in posameznih vidikov pravice sodišča do omilitve upravnih kazni, saj spodbuja nadaljnje raziskave in ponuja shematično orodje za proučevanje tega zapletenega pravnega terena.

Tina Sever

Tina Sever

Public Benefit and Public Interest in the Slovenian Legal System – Two Sides of the Same Coin?

Namen: Prispevek proučuje razliko med pojmoma javni interes in javna korist v slovenskem pravnem sistemu. S poglobljeno analizo pravnih pojmov, nacionalnih predpisov ter sodne prakse Ustavnega sodišča RS in izbranih primerov Evropskega sodišča za človekove pravice je namen prispevka osvetliti ključne razlike med navedenima pojmoma ter vzpostaviti temeljne smernice za razumevanje njunega različnega pomena in uporabe. Zasnova/metodologija/pristop: Raziskava temelji na vsebinski analizi sekundarnih virov. Uporablja kvalitativne metode z analizo relevantnih teoretičnih izhodišč, pravil in ustavnosodne prakse v slovenskem pravnem sistemu ter izbrane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Analiza se osredotoča na opredelitev ključnih teoretičnih argumentov, pravnih definicij in praktične uporabe omenjenih konceptov. Za razlikovanje med javno koristjo in javnim interesom je uporabljen primerjalni pristop, ki prikazuje, kako je posamezen pojem opredeljen, uporabljen in uravnotežen v različnih pravnih kontekstih. Podana je sinteza podobnosti in razlik med različnimi pogledi na ta pojma. Na podlagi analiziranih podatkov so oblikovani zaključki o razmerju med javno koristjo in javnim interesom. Ugotovitve: Javni interes in javna korist sta abstraktna pojma. Analiza relevantnih slovenskih sistemskih predpisov je pokazala, da se včasih uporabljata kot sinonima, a glede na teorijo med njima obstajajo določene razlike. Ustavnosodna praksa ju navaja na splošno in ju vsebinsko ne opredeljuje v celoti, vendar ju ne šteje za sinonima. Akademski prispevek k znanstvenem področju: Javni interes in javna korist sta osrednja pojma upravne znanosti. Javni interes je ključen pri opredeljevanju in oblikovanju upravnih razmerij, o katerih se odloča v upravnem postopku. Predstavlja temeljno vrednoto javnega sektorja in zagotavlja zakonitost njegovega delovanja. Javna korist pa je splošna korist organizirane širše skupnosti, ki ima prednost pred koristmi posameznikov in na splošno velja za enakovredno materialni zakonitosti. Ker so si javni in zasebni interesi pogosto nasprotni, je za zaščito javne koristi potrebno posredovanje države z ustreznimi predpisi. Izvirnost/pomen/vrednost: Raziskava prispeva k razumevanju konceptov javnega interesa in javne koristi v slovenskem pravnem sistemu in predstavlja novost na tem področju, saj takšen pregled doslej še ni bil opravljen. Njena vrednost je v analizi slovenske ustavnosodne prakse v zadnjih dvaindvajsetih letih in vpogledu v sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Zaradi osredotočenosti na slovensko zakonodajo in sodno prakso ter judikaturo Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovitev ni mogoče posploševati na druge kontekste. Ta pristop je bil izbran, ker je večina zakonodaje, pomembne za to raziskavo, neodvisna od vplivov EU. Kljub temu pa ima pravni okvir Slovenije zaradi njenega članstva v EU določene skupne značilnosti z drugimi evropskimi sistemi. Analiza je pomembna za razumevanje, kako so omenjeni koncepti obravnavani v podobnih pravnih sistemih, kar ponuja dragoceno podlago za primerjalne študije.

Graham Barrington

Graham Barrington

Talent Management in the Public Sector – Empirical Evidence from the Emerging Economy of Romania

Namen: Prispevek proučuje upravljanje talentov v organizacijah javnega sektorja v Romuniji. Tako kot v zasebnem tudi organizacije v javnem sektorju namreč potrebujejo talentirane ali visoko potencialne kadre, da bi okrepile svoje delovanje in izboljšale zagotavljanje javnih storitev, a so raziskave o upravljanju talentov v javnem sektorju, zlasti v vzhodnoevropskih državah, še vedno precej skope. Zasnova/metodologija/pristop: Študija temelji na polstrukturiranih intervjujih z zaposlenimi v organizacijah javnega sektorja. Rezultati so bili analizirani z uporabo tematske analize. Ugotovitve: Analiza razkriva, da je upravljanje talentov v javnem sektorju še vedno v začetni fazi razvoja. Zdi se, da kadrovske službe upravljanja talentov ne razumejo, prizadevanja za izvajanje tovrstnih praks pa niso prinesla želenih rezultatov. Vpliv v praksi: Rezultati naše študije kažejo, da so prakse upravljanja talentov sicer dobro sprejete v vse več podjetjih zasebnega sektorja, povsem drugačna pa je situacija v javnem sektorju. V primeru Romunije izvajanje ovirata birokratska struktura javnega sektorja in zapuščina nekdanjega komunističnega režima. Izvirnost/vrednost: Študija je eden prvih poskusov proučevanja vpliva praks upravljanja talentov v romunskem javnem sektorju. Ugotovitve so podprte z empiričnimi dokazi.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window