Navigacija
Portal TFL

Obravnava MRS/MSRP v posameznih izobraževalnih modulih

MRS/MSRP NAZIV MODUL I MODUL II MODUL III MODUL IV MODUL V
MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov (revidiran leta 2007) ✔︎ ✔︎
MRS 2 Zaloge ✔︎
MRS 7 Izkaz denarnih tokov ✔︎
MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake ✔︎ ✔︎ ✔︎
MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju ✔︎ ✔︎
MRS 11 Pogodbe o gradbenih delih ✔︎
MRS 12 Davek iz dobička ✔︎
MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) ✔︎
MRS 17 Najemi ✔︎
MRS 18 Prihodki ✔︎
MRS 19 Zaslužki zaposlencev ✔︎
MRS 20 Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči ✔︎
MRS 21 Vplivi sprememb deviznih tečajev ✔︎
MRS 23 Stroški izposojanja (revidiran leta 2007) ✔︎
MRS 24 Razkrivanje povezanih strank ✔︎ ✔︎
MRS 26 Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov
MRS 27 Ločeni računovodski izkazi ✔︎ ✔︎ ✔︎
MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige ✔︎ ✔︎
MRS 29 Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih ✔︎
MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje ✔︎
MRS 33 Čisti dobiček na delnico ✔︎ ✔︎
MRS 34 Medletno računovodsko poročanje ✔︎
MRS 36 Oslabitev sredstev ✔︎
MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva ✔︎
MRS 38 Neopredmetena sredstva ✔︎
MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje z izjemo nekaterih določb v zvezi z obračunavanjem varovanja pred tveganjem ✔︎ ✔︎
MRS 40 Naložbene nepremičnine ✔︎
MRS 41 Kmetijstvo ✔︎
MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja ✔︎ ✔︎
MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic ✔︎
MSRP 3 Poslovne združitve ✔︎ ✔︎
MSRP 4 Zavarovalne pogodbe ✔︎
MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje ✔︎ ✔︎
MSRP 6 Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev
MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja ✔︎
MSRP 8 Poslovni odseki ✔︎
MSRP 9 Finančni instrumenti (nadomesti MRS 39, obvezna uporaba 1.1.2018) ✔︎ ✔︎
MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi ✔︎ ✔︎
MSRP 11 Skupni aranžmaji ✔︎ ✔︎
MSRP 12 Razkritje deležev v drugih podjetjih ✔︎
MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti ✔︎ ✔︎ ✔︎
MSRP 14 Regulatory Deferral Accounts (ne bo sprejet v EU)
MSRP 15 Prihodki (nadomesti MRS 18 in MRS 11, obvezna uporaba 1.1.2018) ✔︎
MSRP 16 Najemi (nadomesti MRS 17, obvezna uporaba 1.1.2019) ✔︎
SOP 7 Uvedba evra ✔︎
SOP 10 Državna pomoč - brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem ✔︎
SOP 15 Poslovni najemi - spodbudnine ✔︎
SOP 25 Davek iz dobička - spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev ✔︎
SOP 27 Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema ✔︎
SOP 29 Razkritje - sporazumi o koncesijskih storitvah ✔︎
SOP 31 Prihodki - transakcije neposredne zamenjave, ki vključujejo storitve oglaševanja ✔︎
SOP 32 Neopredmetena sredstva - stroški spletne strani ✔︎
OPMSRP 1 Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti ✔︎
OPMSRP 2 Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti
OPMSRP 4 Določanje, ali dogovor vsebuje najem ✔︎
OPMSRP 5 Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja ✔︎
OPMSRP 6 Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu - odpadna električna in elektronska oprema ✔︎
OPMSRP 7 Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih ✔︎
OPMSRP 9 Ponovna ocena vstavljenih izpeljanih finančnih instrumentov ✔︎
OPMSRP 10 Medletno računovodsko poročanje in oslabitev ✔︎
OPMSRP 12 Dogovori o koncesiji storitev ✔︎
OPMSRP 13Programi nagrajevanja zvestobe strank ✔︎
OPMSRP 14 Omejitev sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede minimalnega financiranja in njihove medsebojne povezanosti ✔︎
OPMSRP 15 Dogovori o izgradnji nepremičnin ✔︎
OPMSRP 16 Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji ✔︎
OPMSRP 17 Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom ✔︎
OPMSRP 18 Prenosi sredstev od odjemalcev ✔︎
OPMSRP 19 Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti ✔︎
OPMSRP 20 Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa
OPMSRP 21 Pojasnilo OPMSRP 21 Dajatve (*) ✔︎

*Standardi, označeni z modro barvo, še niso sprejeti v EU

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window